Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Inkomstenbelastingen - Nationaal

Wetten

 • Wet van 9 februari 2017 tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten
  (BS 20 februari 2017 – Ed. 2)
  Deze wet strekt ertoe de bij de wet van 3 augustus 2016 houdende dringende fiscale bepalingen opgeheven aftrek voor octrooi-inkomsten te vervangen door een nieuw regime in overeenstemming met de richtlijnen uit het door de OESO opgestelde BEPS-actieplan (Base Erosion and Profit Shifting).
   
  De aftrek zal voortaan niet meer berekend worden op de bruto-, maar op de netto-inkomsten en zal tevens beperkt worden via de zogenaamde Nexus-breuk. Rekening houdend met deze strengere beperkingen opgelegd door de OESO, zal om de competitiviteit van het regime te behouden, de aftrek uitgebreid worden tot:
  Verder wordt de mogelijkheid voorzien reeds vanaf de aanvraag van het intellectueel eigendomsrecht de aftrek toe te passen, wordt het tarief opgetrokken tot 85 pct. en kan de niet-gebruikte aftrek worden overgedragen.
   
  • kwekersrechten,
  • weesgeneesmiddelen,
  • data-exclusiviteit,
  • marktexclusiviteit en,
  • auteursrechtelijkbeschermde computerprogramma’s.
    
 • Wet van 30 juni 2017 tot wijziging van artikel 134 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de berekening van het belastingkrediet voor kinderen ten laste
  (BS 7 juli 2017 – Ed. 1)
  Deze wet wijzigt artikel 134 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zodat er ook een belastingkrediet voor kinderen ten laste kan worden verleend aan belastingplichtigen van wie het gezamenlijk belaste inkomen weliswaar hoger of gelijk is aan de belastingvrije som, maar de basisbelasting lager is dan de belasting op de belastingvrije som. Op die manier wordt het voordeel van de tariefverlaging die in het kader van de taxshift werd doorgevoerd, ten volle verleend aan belastingplichtigen met kinderen ten laste.
   
 • Wet van 30 juni 2017 tot wijziging van artikel 276 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de verrekening van de vervroegde inning van de taks op het langetermijnsparen
  (BS 7 juli 2017 – Ed. 1)
  Deze wet strekt ertoe artikel 276 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 te wijzigen om de vervroegde inning ook terugbetaalbaar te maken.
   
 • Wet van 21 juli 2017 inzake de onderwerping aan de belasting van bepaalde door Belgische zendingen lokaal aangeworven werknemers in landen waarmee België geen overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting heeft gesloten
  (BS 3 augustus 2017 – Ed. 1)
  Deze wet wijzigt artikel 2, § 1, 1°, c), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en beoogt daarmee het vermijden van een dubbele belasting voor de personeelsleden die door de Belgische overheden (ambassade, consulaat enz.) lokaal zijn aangeworven in landen waarmee België geen overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting heeft gesloten.
   
  Deze wet beoogt op die manier een oplossing te bieden aan een reeks anomalieën met betrekking tot de definitie van bepaalde categorieën inwoners van het Koninkrijk en de onderwerping van bepaalde bezoldigingen aan de belasting van niet-inwoners.
   
 • Wet van 31 juli 2017 tot invoering van een doorlopend systeem van voorschotten op de opbrengst van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting
  (BS 11 augustus 2017 – Ed. 2)
  Deze wet kent de opbrengst van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting toe via voorschotten gedurende een periode van acht maanden te beginnen vanaf september van het aanslagjaar tot april van het daaropvolgende jaar. Op die manier zijn de gemeenten niet meer afhankelijk van het inkohieringsritme van de federale overheid tijdens die maanden.
   
 • Wet van 22 oktober 2017
  (BS 9 november 2017)
  Dit wetsontwerp wijzigt de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennoot-schappen op twee punten. In de eerste plaats wijzigt het ontwerp de bestaande regeling voor de openbare en de institutionele gereglementeerde vastgoedvennoot-schappen. Daarnaast voert het een nieuwe categorie van gereglementeerde vastgoedvennootschappen in: de gereglementeerde vastgoedvennootschappen met sociaal oogmerk (“sociale GVV’s”).
   
 • Wet van 22 oktober 2017 houdende diverse fiscale bepalingen I
  (BS 10 november 2017)
  Deze wet bevat de onderstaande fiscale maatregelen:
  • uitbreiding van de fietsvergoeding van 0,23 euro/km bedoeld in artikel 38, § 1, eerste lid, 14°, WIB 92 voor het woon-werkverkeer en van de aftrekbare beroepskosten van art. 64ter en 66bis, WIB 92 voor de gebruikers van een conventioneel elektrisch rijwiel naar de gebruikers van een elektrisch aangedreven gemotoriseerd rijwiel en een elektrisch aangedreven speed pedelec ;
  • vrijstelling van gewestelijke compensatievergoedingen toegekend aan zelfstandigen en vennootschappen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein;
  • aanpassing van de berekening van de bijkomende belastingvermindering voor belastingplichtigen die uitsluitend pensioenen of vervangingsinkomsten genieten of uitsluitend wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen genieten en van wie die inkomsten net boven het referentie-inkomen liggen;
  • afschaffing van het gebruik van de prijscourant in het kader van de federale belastingen en invoering van nieuwe regels voor de waardebepaling van openbare effecten in het kader van artikel 150 van het Wetboek der successierechten en van de artikelen 20bis en 513, WIB 92.
    
 • Wet van 5 december 2017 houdende diverse financiële bepalingen
  (BS 18 december 2017 – Ed. 1)
  Hoofdstuk III van deze wet artikel 185bis, § 4, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) om aan de Koning bevoegdheid te verlenen om de voorwaarden te bepalen voor de schrapping van institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen van de lijst bijgehouden door de FOD Financiën.
   
 • Wet van 17 december 2017 houdende diverse fiscale bepalingen II
  (BS 22 december 2017)
  Deze wet bevat de volgende diverse fiscale maatregelen:
  • tekstuele aanpassingen in artikel 14526, WIB 92, worden aangebracht, teneinde in voorkomend geval de hypothese van een belastingplichtige die via een crowdfundingplatform investeert in aanmerking te nemen en zodat ook de investeringen in een microvennootschap in de zin van artikel 15/1 van het Wetboek van vennootschappen die gedaan zijn via een financieringsvehikel aanspraak kunnen maken op de verhoogde belastingvermindering van 45 pct.;
  • afschaffing van het overwinstregime, door middel van de aanpassing van artikel 185, § 2, b, WIB 92;
  • aanpassing van sommige bepalingen van de wet van 9 februari 2017 tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten, teneinde de interpretatie ervan te verduidelijken;
  • aanvulling van artikel 210, WIB 92, teneinde de toepassingsvoorwaarden van dit artikel te verduidelijken in het geval van erkenning door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van een vennootschap met sociaal oogmerk als vennootschap met vast kapitaal voor belegging in onroerende goederen of als gereglementeerde vastgoedvennootschap, of in het geval van inschrijving van dergelijke vennootschap als gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds bij de FOD Financiën;
  • technische wijzigingen aan de wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden;
  • technische wijzigingen aan de bepalingen van titel IV, hoofdstuk 5, van de programmawet van 25 december 2016, betreffende het stelsel dat voorziet in de terugvordering van staatssteun die betrekking heeft op de belasting van de in artikel 185, § 2, b, WIB 92 bedoelde overwinst.
    
 • Wet van 25 december 2017 houdende diverse fiscale bepalingen III
  (BS 29 december 2017)
  De wet diverse fiscale bepalingen III bevat de volgende wijzigingsbepalingen binnen de inkomstenbelasting:
  • Vrijstelling van bepaalde steun om de melkproductie te reduceren
  • Toeslagen op de belastingvrije som – gemeenschappelijke aanslag – Imfeld-Garcet
  • Pensioenen
  • Crowdfunding
  • Administratieve boete inzake fiscaliteit
    
 • Wet van 25 december 2017 houdende diverse fiscale bepalingen IV
  (BS 29 december 2017)
  De wet diverse bepalingen IV bevat onderstaande bepalingen met betrekking tot het WIB 92:
  • de wijziging van het begrip “maaltijdcheques” in “elektronische maaltijdcheques” op basis van het koninklijk besluit van 29 juni 2014, dit om in overeenstemming te zijn met de behandeling van maaltijdcheques op sociaal vlak;
  • aanpassingen aan bepaalde artikelen van het WIB 92 met betrekking tot vastgoedvennootschappen (GVV);
  • aanpassingen aan artikel 155, WIB 92 die een vrijstelling van belasting beogen voor bezoldigingen betaald of toegekend aan Belgische fiscale inwoners door rechtbanken of andere gerechtelijke instanties zoals bedoeld in de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen aan Belgische fiscale inwoners;
  • aanpassingen die verbeteringen aanbrengen in het WIB 92 op het vlak van benamingen, vertalingen, verwijzingen, het verbeteren van de procedure aangaande Inning en Invordering en aanpassingen die het dispositief van de bijzondere liquidatiereserve vervolledigen naar aanleiding van het arrest nr. 20/2017 van 16 februari 2017 van het Grondwettelijk Hof.
 • Wet van 25 december 2017 betreffende de hervorming van de vennootschapsbelasting
  (BS 29 december 2017)
  Het doel van het hierna beschreven wetsontwerp is te streven naar een vereenvoudigd systeem met een hogere rechtszekerheid en rechtvaardigheid. Die doelstelling wordt bereikt door het huidige hoge nominale tarief fors te verlagen en dit te financieren door de belastbare basis te verbreden. Dit gebeurt door speciale regimes, aftrekposten en andere elementen van de belastbare basis te herbekijken.
   
 • Programmawet van 25 december 2017
  (BS 29 december 2017)
  Op het vlak van inkomstenbelastingen zorgt deze wet voor:
  • de verdubbeling van tarief van de ‘Wijninckx-bijdrage’ door verhoging van 1,5 naar 3%;
  • het uitbreiden van het stelsel van de flexi-jobs;
  • het vervangen van het stelsel van ‘winstdeelname’ van toepassing op bezoldigde werknemers (zoals ingevoerd met de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers) door een stelsel “winstpremies voor werknemers”;
  • de aanpassing van het toepassingsveld van het fiscaal en parafiscaal stelsel dat van toepassing is op de niet-reccurente voordelen gelinkt aan de resultaten die toegekend worden aan de werknemers;
  • zorgt voor verschillende wijzigingen aan de inkomstenbelasting door wat men ‘juridische constructies’ noemt (het betreft de ‘doorkijkbelasting’ of’ Kaaimantaks’)
  • bevat verschillende maatregelen betreffende activering van spaargelden;
  • bevat een nieuw stelsel met beperking van bepaalde voordelen of vrijstellingen in verhouding tot de duur van de belastbare periode.
 

Koninklijke besluiten

 • Koninklijk besluit van 12 januari 2017 tot uitvoering van artikel 90, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de voorwaarden tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie en tot onderwerping van de in artikel 90, eerste lid, 1° bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde inkomsten aan de bedrijfsvoorheffing
  (BS 24 januari 2017 – Ed. 1)
  Dit besluit heeft enerzijds tot doel de voorwaarden vast te leggen die elektronische platformen moeten vervullen om te worden erkend voor de toepassing van artikel 90, tweede lid, van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) en anderzijds, de inkomsten van de deeleconomie, bedoeld in artikel 90, eerste lid, 1° bis, WIB 92, aan de bedrijfsvoorheffing te onderwerpen.
 • Koninklijk besluit van 12 januari 2017 tot bepaling van de bedrijfsvoorheffing op de inkomsten zoals bedoeld in artikel 90, eerste lid, 1° bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
  (BS 20 januari 2017 – Ed. 2)
  Het koninklijk besluit strekt ertoe de grondslag en het tarief te bepalen van de bedrijfsvoorheffing voor de diverse inkomsten bedoeld in artikel 90, eerste lid, 1° bis, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
   
 • Koninklijk besluit van 27 januari 2017 tot uitvoering van artikelen 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de modaliteiten en voorwaarden van de erkenningsprocedure van productievennootschappen en van de in aanmerking komende tussenpersonen betreft en de in artikel 194ter/2, van hetzelfde Wetboek bedoelde bevoegde Instantie van de Federale Staat
  (BS 31 januari 2017 – Ed. 4)
  Het koninklijk besluit heeft als oogmerk de uitvoering van artikelen 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) die werden ingevoegd bij de wet van 25 december 2016 houdende de vrijstelling van inkomsten die worden geïnvesteerd in een raamovereenkomst voor de productie van een podiumwerk, wat de modaliteiten en de voorwaarden van de erkenningsprocedure betreft.
   
  Het besluit beoogt ook de bevoegde Instantie van de Federale Staat aan te duiden die, in geval van een rechtspersoon gevestigd in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die onder de bevoegdheid van de federale overheid valt, in de plaats komt van de "betrokken gemeenschap" overeenkomstig artikel 194ter/2 van hetzelfde Wetboek.
 • Koninklijk besluit van 31 januari 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars
  (BS 10 februari 2017 – Ed. 1)
  Herziening van de lijst van instellingen erkend door de Koning wat betreft de vrijstelling van prijzen en subsidies betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars: toevoeging van "Sciences, Art, Culture en Wallonie - Fondation Désiré Jaumain".
   
 • Koninklijk besluit van 31 januari 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars
  (BS 10 februari 2017 – Ed. 1)
  Herziening van de lijst van instellingen erkend door de Koning wat betreft de vrijstelling van prijzen en subsidies betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars: toevoeging van onderzoeksbeurzen toegekend door "l’ASBL Les Amis des Instituts Pasteur.".
   
 • Koninklijk besluit van 9 februari 2017 tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen
  (BS 20 februari 2017 – Ed. 2)
  Dit besluit bepaalt de inhoud van de attesten die vereist zijn in het kader van de elektronische uitwisseling van gegevens met betrekking tot hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen.
   
 • Koninklijk besluit van 20 februari 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet
  (BS 3 maart 2017 – Ed. 1)
  Dit besluit legt de bedragen vast van sommige voordelen van alle aard die in 2016 zijn verleend.
   
 • Koninklijk besluit van 5 maart 2017 met betrekking tot de openbare startersfondsen en de private startersprivaks
  (BS 30 maart 2017 – Ed. 1)
  Dit besluit heeft tot doel van (a) een nieuw statuut dat is voorbehouden aan openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging die in jonge ondernemingen beleggen, de zogenaamde "openbare startersfondsen", en (b) een specifieke categorie van private privaks, die ook specifiek in jonge ondernemingen beleggen, de zogenaamde "private startersprivaks".
   
 • Koninklijk besluit van 23 maart 2017 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2017
  (BS 29 maart 2017 – Ed. 1)
  Dit besluit legt het model van het aangifteformulier vast inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2017.
   
 • Koninklijk besluit van 9 april 2017 tot aanpassing van het koninklijk besluit van 28 april 2015 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier
  (BS 18 april 2017 – Ed. 1)
  Dit besluit strekt tot het uitbreiden van de afbakening van de steunzones rond Turnhout en Genk. De formulieren inzake de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen verricht in een inrichting gelegen in een steunzone worden hieraan aangepast en de minister bevoegd voor Financiën wordt gemachtigd om die formulieren te wijzigen of te vervangen.
   
 • Koninklijk besluit van 18 april 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 14526, § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
  (BS 27 april 2017 – Ed. 1)
  Dit besluit past de artikelen van het KB/WIB 92 aan betreffende de Taks Shelter KMO’s uit artikel 14526, WIB 92.
   
 • Koninklijk besluit van 26 april 2017 tot erkenning van een elektronische platformen van deeleconomie
  (BS 8 mei 2017 – Ed. 1)
  Dit besluit erkent de nieuwe platformen deeleconomie: Bijles Herent en Menu Next Door.
   
 • Koninklijk besluit van 26 april 2017 tot erkenning van een elektronische platformen van deeleconomie
  (BS 8 mei 2017 – Ed. 1)
  Dit besluit erkent de nieuwe platformen deeleconomie: FLAVR, Conceptz, Bringr, Heetch en Pwiic.
   
 • Koninklijk besluit van 26 april 2017 tot erkenning van een elektronisch platform van deeleconomie
  (BS 8 mei 2017 – Ed. 1)
  Dit besluit erkent het nieuwe platform deeleconomie Listminut.
   
 • Koninklijk besluit van 28 april 2017 met betrekking tot de vrijstelling voor interesten uit leningen aan startende ondernemingen
  (BS 9 mei 2017 – Ed. 1)
  Dit besluit legt de praktische modaliteiten vast voor de vrijstelling van intresten uit leningen aan startende ondernemingen.
   
 • Koninklijk besluit van 22 mei 2017 houdende diverse bepalingen tot wijziging van het KB/WIB 92
  (BS 6 juni 2017)
  Dit besluit strekt ertoe verwijzingen naar artikelen van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) aan te passen ingevolge recente wijzigingen, verwijzingen naar bepaalde recent gewijzigde financiële wetgeving aan te passen en een technische wijziging aan te brengen die noodzakelijk is ingevolge de aanpassing van de terminologie in het WIB 92 en in het KB/WIB 92, en die sindsdien niet is gedaan.
   
 • Koninklijk besluit van 22 mei 2017 tot erkenning van een elektronische platformen van deeleconomie
  (BS 2 juni 2017 – Ed. 1)
  Dit besluit erkent de nieuwe platformen deeleconomie: Your Private Butler, Uber Eats, Dajobs en My Sherpa.
   
 • Koninklijk besluit van 22 mei 2017 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2017
  (BS 31 mei 2017 – Ed. 1)
  Dit besluit bepaalt het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2017.
   
 • Koninklijk besluit van 22 mei 2017 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2017
  (BS 31 mei 2017 – Ed. 1)
  Dit besluit bepaalt het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2017.
   
 • Koninklijk besluit van 23 mei 2017 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2017
  (BS 31 mei 2017 – Ed. 1)
  Dit besluit bepaalt het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2017.
   
 • Koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens
  (BS 4 augustus 2017)
  Dit besluit legt de revalorisatiecoëfficiënt vast die voor de vaststelling van sommige inkomsten uit onroerende goederen en voor de beroepsinkomsten van bedrijfsleiders voor het aanslagjaar 2018 in aanmerking moet worden genomen.
   
 • Koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot erkenning van een elektronisch platform van deeleconomie
  (BS 26 juli 2017 – Ed. 1)
  Dit besluit erkent een nieuw platform deeleconomie: Homeyz
   
 • Koninklijk besluit van 30 augustus 2017 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2017
  (BS 4 september 2017 – Ed. 1)
  Dit besluit bepaalt het model van het aangifteformulier inzake niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2017.
   
 • Koninklijk besluit van 22 oktober 2017 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Waalse Gewest betreft
  (BS 31 oktober 2017 – Ed. 1)
  Dit besluit zorgt voor de afbakening van een steunzone rond Doosan, Caterpillar, Saint Gobain Sekurit en Arcelor Mittal die werden getroffen door de collectieve ontslagen.
   
 • Koninklijk besluit van 22 oktober 2017 tot erkenning van een elektronisch platform van deeleconomie
  (BS 30 oktober 2017 – Ed. 1)
  Dit besluit erkent een nieuw platform deeleconomie: Bijles Huis
   
 • Koninklijk besluit van 22 oktober 2017 tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie
  (BS 30 oktober 2017 – Ed. 1)
  Dit besluit erkent een nieuwe platformen deeleconomie: Wurk, WeTasker, Helpper en Deelplatform.
   
 • Koninklijk besluit van 22 oktober 2017 tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie
  (BS 30 oktober 2017 – Ed. 1)
  Dit besluit erkent nieuwe platformen deeleconomie: Huswerk Instituut, Kluster, Shippr en Vengo.
   
 • Koninklijk besluit van 2 november 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement
  (BS 13 november 2017 – Ed. 1)
  Dit besluit legt de waarde vast van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement.
   
 • Koninklijk besluit van 10 december 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
  (BS 15 december 2017 – Ed. 1)
  Dit besluit past de tabel bedrijfsvoorheffing in bijlage III van het KB/WIB 92 aan ingevolge de hervorming door de Tax Shift (wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht) voor aanslagjaar 2019.
   
 • Koninklijk besluit van 13 december 2017 tot erkenning en intrekking van erkenning van elektronische platformen van deeleconomie
  (BS 20 december 2017 – Ed. 2)
  Dit besluit trekt de erkenning in van een platform van deeleconomie: Bringr. Dit besluit erkent nieuwe platformen deeleconomie: Shortstreet, Het Bijles Bureau, Parcify.
 • Koninklijk besluit van 13 december 2017 tot erkenning van een elektronisch platform van deeleconomie
  (BS 20 december 2017 – Ed. 2)
  Dit besluit erkent een nieuw platform deeleconomie: Eigenonderwijs.
   
 • Koninklijk besluit van 13 december 2017 tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie
  (BS 20 december 2017 – Ed. 2)
  Dit besluit erkent nieuwe platformen deeleconomie: Beauty Dash en Crowdfilms.
   
 • Koninklijk besluit van 13 december 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig
  (BS 19 december 2017 – Ed. 1)
  Dit besluit stelt de referentie-CO2-uitstoot voor 2018 vast voor de bepaling van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig.
   
 • Koninklijk besluit van 17 december 2017 tot vaststelling van het referentiebedrag bij ongewijzigd beleid als bedoeld in artikel 35decies, tweede lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten
  (BS 22 december 2017 – Ed. 1)
  Dit besluit stelt het definitief referentiebedrag vast (artikel 35decies, tweede lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989) en haar verdeling over de drie Gemeenschappen en Gewesten zoals vastgesteld door het Rekenhof.
   
 • Koninklijk besluit van 19 december 2017 tot vaststelling van de autonomiefactor bedoeld in artikel 5/2, § 1, derde en vierde lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten
  (BS 22 december 2017 – Ed. 1)
  Dit besluit stelt de autonomiefactor vast zoals bedoeld in artikel 5/2, § 1, derde en vierde lid van de bijzondere wet van 16 januari 1989 en die moet worden vastgesteld op grond van de in artikel 81ter, BFW bedoelde verslagen van het Rekenhof. Deze autonomiefactor bedraagt 24,957 procent.
   
 • Koninklijk besluit van 25 december 2017 tot wijziging van de artikelen 636 en 637 van het KB/WIB 92
  (BS 29 december 2017 – Ed. 1)
  Dit besluit strekt ertoe verwijzingen naar bepaalde recent gewijzigde financiële wetgeving aan te passen.