Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Niet-fiscaal

Wetten

 • Wet van 31 juli 2017 houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten
  (BS van 21 augustus 2017)
  In hoofdstuk I onder titel II van deze wet wordt de reorganisatie van de KMB en het Muntfonds geregeld. Het Muntfonds wordt afgeschaft en de KMB wordt een ADBA, er komt een einde aan haar statuut als staatsbedrijf en haar taken worden heringericht in die zin in het bijzonder dat de productie en de commerciële activiteiten uitbesteed worden.
  De KMB blijft bevoegd voor de bestelling van circulaire munten, de kwaliteitscontrole van de munten in circulatie, de screening van valse muntstukken, de internationale vertegenwoordiging alsook voor bepaalde teken bij wet toegewezen in het bijzonder inzake de waarborg van werken in edele metalen.
   
 • Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
  (BS van 6 oktober 2017)
  Deze wet heeft hoofdzakelijk tot doel om te voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van kapitalen en voor de financiering van terrorisme de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens. Ze verzekert de omzetting van de Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie.
   
 • Wet van 5 december 2017 houdende diverse financiële bepalingen
  (BS van 18 december 2017)
  Deze wet had wijzigingen in verschillende financiële wetgeving tot gevolg, met name, het creëren van een wettelijke basis (art, 185bis, § 4, WIB92) teneinde de institutionele IBS te controleren en te straffen, het wijzigen van de wet van 24 juli 2008 betreffende financiële bepalingen (I) (de Deposito- en consignatiekas toelaten om de slapende bezittingen en de verzekerde prestaties van - 20 euro terug te betalen aan de Thesaurie. De opheffing van de Erkenningsraad van de effectenmakelaars en de titel van de effectenmakelaars opheffing van artikel 21 van de wet van 2 augustus 2002).
 
 

Koninklijke  besluiten

 • Koninklijk besluit van 18 december 2016 tot verlenging van de mandaten van een lid en een plaatsvervangend lid van het directiecomité van het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten
  (BS van 16 januari 2017)
  De hernieuwing van de mandaten van een lid en een plaatsvervangend lid van het directiecomité van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten.
   
 • Koninklijk besluit van 22 december 2016 betreffende de uitgifte in 2017 van herdenkingsmuntstukken
  (BS van 16 januari 2017)
  Verzamelmunten worden jaarlijks uitgegeven in edele en niet-edele metalen. Deze muntstukken dragen een nominale waarde en zijn bijgevolg een wettelijk betaalmiddel in ons land. Via dit koninklijk besluit wordt de uitgifte van deze munten geregeld.
   
 • Koninklijk besluit van 25 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juli 2014 "tot uitvoering van artikel 11 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, tot vaststelling van de berekening van de boete
  (BS van 12 januari 2017)
  Stelt aanvullende methoden in voor het berekenen van de opgelegde boete in het kader van de dematerialisatie van effecten aan toonder.
   
 • Koninklijk besluit van 25 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juli 2014 "tot uitvoering van artikel 11 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, tot vastlegging van de nadere regels voor de verkoop
  (BS van 12 januari 2017)
  Taalkundige correctie van het koninklijk besluit van 14 december 2005.
   
 • Koninklijk besluit van 25 december 2016 tot wijziging van artikel 5 van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de uitgifte van de Euro Medium Term Notes van de Belgische Staat
  (BS van 13 januari 2017)
  Het doel van dit koninklijk besluit is om de voorschriften aan te passen aan de oprichting van het federale Schuldagentschap en de afschaffing van Rentefondsen.
   
 • Koninklijk besluit van 25 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties
  (BS van 19 januari 2017)
  Het doel van dit koninklijk besluit is om de voorschriften aan te passen aan de oprichting van het federale schuldagentschap en de afschaffing van het lijfrentefonds.
   
 • Koninklijk besluit van 31 januari 2017 tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme
  (BS van 3 februari 2017)
  Toevoeging van 3 personen aan de Belgische nationale lijst.
  Resolutie 1373 van 2001 van de Veiligheidsraad van de VN roept alle staten op om over te gaan tot het bevriezen van de tegoeden en economische middelen van personen en entiteiten die terroristische daden plegen of pogen te plegen, of aan het plegen van dergelijke daden deelnemen of de uitvoering ervan vergemakkelijken. In aanvulling op verordening 2580/2001, 881/2002 en het gemeenschappelijk standpunt 931 heeft België stappen ondernomen om een nationale lijst op te stellen.
   
 • Koninklijk besluit van 16 februari 2017 tot benoeming van een lid van de Commissie van Toezicht bij de Deposito- en Consignatiekas
  (BS van 24 februari 2017)
  Benoeming van een lid in de Commissie van Toezicht van de Deposito- en Consignatiekas. Deze commissie werd in 2017 afgeschaft.
   
 • Koninklijk besluit van 16 februari 2017 met betrekking tot de mandaten van een effectief lid en twee plaatsvervangende leden van het bestuurscomite van het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten
  (BS van 24 februari 2017)
  Benoemingen van effectieve leden en plaatsvervangers van het directiecomité van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten.
   
 • Koninklijk besluit van 5 maart 2017 tot uitvoering van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, wat de uitzonderlijke overheidssteun en de afwikkelings-instrumenten betreft
  (BS van 22 maart 2017)
  Dit decreet zet de richtlijn 2014/59/UE van 15 mei 2014 gedeeltelijk om. Het belangrijkste doel is om de juridische effecten van bepaalde resolutie-instrumenten te reguleren.
   
 • Koninklijk besluit van 5 maart 2017 tot uitvoering van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beurs-vennootschappen, wat de opmaak van afwikkelingsplannen en groepsafwikkelings-plannen en de beoordeling van de afwikkelbaarheid betreft
  (BS van 5 april 2017)
  Dit decreet zet de richtlijn 2014/59/UE van 15 mei 2014 gedeeltelijk om. Het doel is om de minimuminhoud van de afwikkelingsplannen te specificeren, de beginselen voor de openbaarmakingsverplichting met betrekking tot de afwikkelingsautoriteit vast te stellen en de elementen voor de beoordeling van afwikkelbaarheid te specificeren.
   
 • Koninklijk besluit van 9 maart 2017 betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA met betrekking tot de alternatieve-financieringsplatformen
  (BS van 20 maart 2017)
  Dit Koninklijk Besluit bepaalt de modaliteiten van de dekking van de werkingskosten van de FSMA die worden veroorzaakt door de controle- en goedkeuringsactiviteiten van alternatieve financieringsplatforms, genaamd “crowdfunding”, taken toegekend aan de FSMA door de wet van 18 december 2016 en, van kracht gegaan op 1 februari 2017.
  Dit koninklijk besluit is tegelijkertijd van toepassing met het Koninklijk besluit van van 17 mei 2012 met betrekking tot de dekking van al de functioneringskosten van de FSMA, tot uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002 met betrekking tot het toezicht op de financiële sector en financiële diensten.
  De FSMA beschikt voortaan over de nodige financiële middelen voor de uitoefening van haar nieuwe taken en de betrokken onderneming zullen op de hoogte worden gebracht van de bijdrage die zij aan de FSMA zullen moeten betalen.
   
 • Koninklijk besluit van betreffende de uitgiften in 2017 van herdenkingsstukken van 2 EURO, ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van de Universiteiten van Luik en van Gent
  (BS van 19 april 2017)
  Dit koninklijk besluit regelt de uitgifte van 2 herdenkingsmuntstukken van 2 euro. Deze werden op de markt gebracht als commerciële munt, maar zijn een wettelijk betaalmiddel in de hele eurozone. De munten voldoen immers aan alle specificaties van een circulatiemuntstuk van 2 euro. Voorafgaand werd er een akkoord bekomen van o.a. de Europese Commissie met betrekking tot de uitgifte van deze stukken.
   
 • Koninklijk besluit van 7 april 2017 tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme
  (BS van 8 april 2017)
  Toevoeging van 20 personen aan de Belgische nationale lijst.
  Resolutie 1373 van 2001 van de Veiligheidsraad van de VN roept alle staten op om over te gaan tot het bevriezen van de tegoeden en economische middelen van personen en entiteiten die terroristische daden plegen of pogen te plegen, of aan het plegen van dergelijke daden deelnemen of de uitvoering ervan vergemakkelijken. In aanvulling op verordening 2580/2001, 881/2002 en het gemeenschappelijk standpunt 931 heeft België stappen ondernomen om een nationale lijst op te stellen.
   
 • Koninklijk besluit van 28 april 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 2016 "tot uitvoering van hoofdstuk V: slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I)"
  (BS van 11 mei 2017)
  Rectificatie van interne referenties van het bestaande koninklijk besluit.
   
 • Koninklijk besluit van 14 juni 2017 houdende benoeming van leden van de raad van toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
  (BS van 21 juni 2017)
  Artikel 48, § 2 van de wet van 2 augustus 2002 met betrekking tot het toezicht van de financiële sector en financiële diensten, vervangen door het koninklijk besluit van 3 maart 2011, voorziet dat de leden van de raad van toezicht  benoemd worden door de Koning, op het gezamenlijk voorstel van de minister van Financiën, de minister van economie et de minister van consumentbescherming. Dit voor een hernieuwbare periode van 6 jaar.
   
 • Koninklijk besluit van 22 juni 2017 betreffende de bestemming van een gedeelte van de netto-opbrengst van de verkoop van de mutstukken uitgegeven in overeenstemming met artikel 58 van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen, aan het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité en Child Focus
  (BS van 3 juli 2017)
  Het doel van dit koninklijk besluit is om een ​​deel van de netto-opbrengst van de verkoop van herdenkingsmunten over te dragen aan het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité en Child Focus.
   
 • Koninklijk besluit van 22 juni 2017 betreffende de bestemming van een gedeelte van de netto-opbrengst van de verkoop van de muntstukken uitgegeven in overeenstemming met artikel 58 van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen, aan het Rode Kruis van België
  (BS van 3 juli 2017)
  Het doel van dit koninklijk besluit is om een ​​deel van de netto-opbrengst van de verkoop van herdenkingsmunten over te dragen aan het Belgische Rode Kruis.
   
 • Koninklijk besluit van 2 juli 2017 houdende benoeming van de gouverneur van de Nationale Bank van België
  (BS van 10 juli 2017)
  Dit is de benoeming van de volgende gouverneur van de Nationale Bank van België, vanaf 2 januari 2019.
   
 • Koninklijk besluit van 3 juli 2017 tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme
  (BS van 4 juli 2017)
  Er werden 158 personen toegevoegd aan de Belgische nationale lijst.
  Resolutie 1373 van 2001 van de Veiligheidsraad van de VN roept alle staten op om over te gaan tot het bevriezen van de tegoeden en economische middelen van personen en entiteiten die terroristische daden plegen of pogen te plegen, of aan het plegen van dergelijke daden deelnemen of de uitvoering ervan vergemakkelijken. In aanvulling op verordening 2580/2001, 881/2002 en het gemeenschappelijk standpunt 931 heeft België stappen ondernomen om een nationale lijst op te stellen.
   
 • Koninklijk besluit van 10 juli 2017 tot goedkeuring van het reglement van de autoriteit voor financiële diensten en markten over de statistische informatie die bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dienen over te leggen
  (BS van 19 juli 2017)
  Dit koninklijk besluit keurt de Verordening van 16 mei 2017 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten over de statistische informatie die moet worden verstrekt door bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal aandelen.
   
 • Koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2007 betreffende de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten
  (BS van 1 augustus 2017)
  Dit koninklijk besluit vervangt de vermelding van het "rentefonds” in het koninklijk besluit van 20 december 2007 door het Federale Agentschap van de Schuld te vermelden en de dagelijkse publicatie van statistische gegevens in dit koninklijk besluit af te schaffen.
   
 • Koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme
  (BS van 22 juli 2017)
  Er werden 37 personen toegevoegd aan de Belgische nationale lijst.
  Resolutie 1373 van 2001 van de Veiligheidsraad van de VN roept alle staten op om over te gaan tot het bevriezen van de tegoeden en economische middelen van personen en entiteiten die terroristische daden plegen of pogen te plegen, of aan het plegen van dergelijke daden deelnemen of de uitvoering ervan vergemakkelijken. In aanvulling op verordening 2580/2001, 881/2002 en het gemeenschappelijk standpunt 931 heeft België stappen ondernomen om een nationale lijst op te stellen.
   
 • Koninklijk besluit van 21 juli 2017 houdende verlenging van het mandaat van de gouverneur van de Nationale Bank van België
  (BS van 27 juli 2017)
  De tijd die nodig is voor een reorganisatie van het Directiecomité wordt aan de huidige bestuurder overgelaten.
   
 • Koninklijk besluit van 19 september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2007 met betrekking tot institutionele instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 20 juli 2004 bedoelde categorie van toegelaten beleggingen
  (BS van 27 september 2017)
  Oprichting van een controle door de federale overheidsdienst Financiën en sanctie in geval van niet-naleving van de wet en de regelgeving en bijwerking van de regelgeving na de evolutie van de wetgeving.
   
 • Koninklijk besluit van 9 oktober 2017 tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme
  (BS van 12 oktober 2017)
  Er werden 4 personen toegevoegd aan de Belgische nationale lijst.
  Resolutie 1373 van 2001 van de Veiligheidsraad van de VN roept alle staten op om over te gaan tot het bevriezen van de tegoeden en economische middelen van personen en entiteiten die terroristische daden plegen of pogen te plegen, of aan het plegen van dergelijke daden deelnemen of de uitvoering ervan vergemakkelijken. In aanvulling op verordening 2580/2001, 881/2002 en het gemeenschappelijk standpunt 931 heeft België stappen ondernomen om een nationale lijst op te stellen.
   
 • Koninklijk besluit van 12 november 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 2007 met betrekking tot het opstellen van de betalingsbalans, van de externe vermogenspositie en van de statistieken inzake de internationale handel in diensten en de buitenlandse directe investeringen van België
  (BS van 20 november 2017)
  Dit koninklijk besluit bepaalt de concrete modaliteiten van de procedure die de NBB moet volgen om dwangsommen op te leggen aan de gegevensvertstrekker, indien deze de vereiste informatie niet binnen de voorgeschreven tijd verstrekken.
   
 • Koninklijk besluit van 15 november 2017 met betrekking tot de mandaten van een effectief lid en een plaatsvervangend lid van het bestuurscomité van het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten
  (BS van 24 november 2017)
  Het is bedoeld om een ​​effectief lid te vervangen en om een einde de stellen aan het mandaat van een plaatsvervangend lid van het directiecomité van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten.
   
 • Koninklijk besluit van 23 november 2017 tot uitvoering van artikel 38 van de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat tot vaststelling van de regels en het bedrag van de administratieve geldboete en de beweegredenen van de vertraging bij de overzending van de rekeningen aan de minister van Financiën, door de openbare instellingen opgericht door de Staat of die eronder ressorteren
  (BS van 1 december 2017)
  Het voorzien en het handhaven van administratieve boetes in toepassing van de wet van 25 december 2016 ten laste van de overheidsinstanties die hun rekeningen overzenden voor controle door de Rekenkamer binnen de tijdslimieten.
   
 • Koninklijk besluit van 5 december 2017 tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme
  (BS van 11 december 2017)
  Er werden 16 namen aan de Belgische nationale lijst toegevoegd.
  Resolutie 1373 van 2001 van de Veiligheidsraad van de VN roept alle staten op om over te gaan tot het bevriezen van de tegoeden en economische middelen van personen en entiteiten die terroristische daden plegen of pogen te plegen, of aan het plegen van dergelijke daden deelnemen of de uitvoering ervan vergemakkelijken. In aanvulling op verordening 2580/2001, 881/2002 en het gemeenschappelijk standpunt 931 heeft België stappen ondernomen om een nationale lijst op te stellen.
   
 • Koninklijk besluit van 10 december 2017 tot opstelling van een waarborgprogramma voor de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de
  (BS van 20 december 2017)
  Handhaven van de staatsgarantie die ter beschikken worden gesteld aan exploitanten van nucleaire installaties, op voorwaarde dat een vergoeding wordt betaald, voor zover de privé markt van verzekeringen / financiële garanties hen niet de nodige dekkingen biedt.
   

Ministeriële besluiten

 • Ministerieel besluit van 23 december 2016 tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2000 betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties
  (BS van 20 januari 2017)
  Het doel van dit ministerieel besluit is om de voorschriften aan te passen aan de oprichting van het federale schuldagentschap en de afschaffing van het lijfrentefonds.
   
 • Ministerieel besluit van 23 december 2016 tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2000 betreffende de algemene regels inzake de schatkistcertificaten
  (BS van 20 januari 2017)
  Het doel van dit ministerieel besluit is om de voorschriften aan te passen aan de oprichting van het federale schuldagentschap en de afschaffing van het Rentefonds.
   
 • Ministerieel besluit van 27 december 2016 tot vaststelling van de uitgifteprijs van de herdenkingsmuntstukken die in 2017 worden uitgegeven
  (BS van 17 januari 2017)
  Bij dit ministerieel besluit is de verkoopprijs van de verzamelobjecten vastgelegd.
   
 • Ministerieel besluit van 21 februari 2017 tot aanpassing van de benaming van de Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën
  (BS van 27 februari 2017)
  De wet van 25 april 2014 tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benaming van de administraties van de Federale overheid dienst Financiën et tot uitvoering van diverse andere wettelijke aanpassingen et het koninklijk besluit van 19 november 2015 tot aanpassing van de benaming van de Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën past de benaming van de verschillende administraties binnen het kader van de aanpassing van de nieuwe georganiseerde structuur van de Federale overheidsdienst Financiën aan.

  Dit ministerieel besluit is een voortzetting van de wet van 25 april 2014 et van het eerdergenoemd koninklijk besluit. Deze past de benaming van de “Administratie van de Thesaurie” van de Federale overheidsdienst aan in al de ministeriële besluiten door er naar te verwijzen, door de woorden “Administratie van de Thesaurie” te vervangen door de volgende woorden: “de Algemene Administratie van de Thesaurie”.
   
 • Ministerieel besluit van 23 februari 2017 tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da’esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, entiteiten of groeperingen
  (BS van 2 februari 2017)
  Toevoeging van 4 namen aan de lijst van personen, groepen en entiteiten waarop de bevriezing van tegoeden en economische middelen moet worden toegepast, vastgesteld door het Sanctiecomité EIIL (Daesh) en Al-Qaida van de Veiligheidsraad van de Organisatie Verenigde Naties.
   
 • Ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot bepaling van de datum van de eerste materiële levering van de verzegelde omslagen en hun inventaris, zoals vermeld in artikel 32 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I)
  (BS van 27 maart 2017)
  Ministerieel besluit van  dat de mogelijkheid biedt een levering te starten van slapende safes bij deposito-en consignatiekas. Besluit ingetrokken als gevolg van de opheffing van de KMB.
   
 • Ministerieel besluit van 6 juni 2017 tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea
  (BS van 7 juni 2017)
  Toevoeging van 18 namen van personen en entiteiten aan de lijst van personen, groepen en entiteiten aan wie de bevriezing van tegoeden en economische middelen moet worden opgelegd door het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad dat is ingesteld bij Resolutie 1718 (Volksrepubliek Democratische Republiek Korea) van de Verenigde Naties.
   
 • Ministerieel besluit van 8 juni 2017 tot intrekking van het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot bepaling van de datum van de eerste materiële levering van de verzegelde omslagen en hun inventaris, zoals vermeld in artikel 32 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I)
  (BS van 16 juni 2017)
  Het ministerieel besluit van 9 maart 2017 bepaalt dat de fysieke levering van verzegelde enveloppen (met de inhoud van de slapende safes) zal beginnen op de dag van de inwerkingtreding van het besluit, meer bepaald op 6 april 2017. Maar de KMB zal niet meer over haar lokalen beschikken vanaf 1 januari 2018 om deze leveringen te ontvangen. Dit ministerieel besluit maakt het mogelijk om, met onmiddellijke ingang, de leveringen van de verzegelde enveloppen aan de KMB stop te zetten en om deze verzegelde enveloppen bij de banken te  laten leveren zolang de staat het eigendomsrecht niet door verkrijgende verjaring heeft verworven, en te zorgen voor hun rechtstreekse overdracht aan de patrimoniale diensten van de federale overheidsdienst Financiën (FinShop) wanneer de staat deze verwerft, voor onmiddellijke verkoop (in plaats van ze over te dragen voor bewaring aan de consignatie-en depositokas / KMB zoals die momenteel is gepland).
   
 • Ministerieel besluit van 20 juni 2017 tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da’esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, entiteiten of groeperingen
  (BS van 21 juni 2017)
  Toevoeging van 1 naam van personen aan de lijst van personen, groepen en entiteiten waarop de bevriezing van tegoeden en economische middelen moet worden toegepast, vastgesteld door het Sanctiecomité EIIL (Daesh) en Al-Qaida van de Veiligheidsraad van de Organisatie Verenigde Naties.
   
 • Ministerieel besluit van 7 juli 2017 tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da’esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, entiteiten of groeperingen
  (BS van 11 juli 2017)
  Toevoeging van 1 naam van personen aan de lijst van personen, groepen en entiteiten waarop de bevriezing van tegoeden en economische middelen moet worden toegepast, vastgesteld door het Sanctiecomité EIIL (Daesh) en Al-Qaida van de Veiligheidsraad van de Organisatie Verenigde Naties.
   
 • Ministerieel besluit van 25 juli 2017 tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da’esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, entiteiten of groeperingen
  (BS van 26 juli 2017)
  Toevoeging van 2 namen van personen en 8 entiteiten aan de lijst van personen, groepen en entiteiten waarop de bevriezing van tegoeden en economische middelen moet worden toegepast, vastgesteld door het Sanctiecomité EIIL (Daesh) en Al-Qaida van de Veiligheidsraad van de Organisatie Verenigde Naties.
   
 • Ministerieel besluit van 8 augustus 2017 tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea
  (BS van 11 augustus 2017)
  Toevoeging van 9 namen van personen en 4 entiteiten aan de lijst van personen, groepen en entiteiten aan wie de bevriezing van tegoeden en economische middelen moet worden opgelegd door het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad dat is ingesteld bij Resolutie 1718 (Volksrepubliek Democratische Republiek Korea) van de Verenigde Naties.
   
 • Ministerieel besluit van 21 augustus 2017 tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de uitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da’esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten
  (BS van 23 augustus 2017)
  Toevoeging van 1 naam van personen aan de lijst van personen, groepen en entiteiten waarop de bevriezing van tegoeden en economische middelen moet worden toegepast, vastgesteld door het Sanctiecomité EIIL (Daesh) en Al-Qaida van de Veiligheidsraad van de Organisatie Verenigde Naties.
   
 • Ministerieel besluit van 12 september 2017 tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea
  (BS van 13 september 2017)
  Toevoeging van 1 naam van personen en 3 entiteiten aan de lijst van personen, groepen en entiteiten aan wie de bevriezing van tegoeden en economische middelen moet worden opgelegd door het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad dat is ingesteld bij Resolutie 1718 (Volksrepubliek Democratische Republiek Korea) van de Verenigde Naties.
   
   

Mededelingen

 • Mededeling van januari 2017 over de wettelijke interestvoet
  (BS van 27 januari 2017)
  Mededeling over de wettelijke interestvoet voor het jaar 2017.
   
 • Mededeling van 27 januari 2017 over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties
  (BS van 30 januari 2017)
  Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties.
   
 • Mededeling van 13 juli 2017 over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties
  (BS van 30 januari 2017)
  Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties.