Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Procedure

Wetten

 • Wet van 30 juni 2017 houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude
  (BS van 07 juli 2017)
  Wijzigingen inzake “procedure”:
   
  • invoeren van de mogelijkheid om het centraal aanspreekpunt dat bij de Nationale Bank gehouden wordt te bevragen op basis van een rekeningnummer (en niet meer uitsluitend op basis van de identiteit van de belastingplichtige).
  • automatische verlenging van de onderzoekstermijn bij een buitenlandse vraag om inlichtingen met de bijkomende termijn van vier jaar voorzien in artikel 354, tweede lid, WIB 92 en dit zonder voorafgaande notificatie teneinde in overeenstemming te zijn met de internationale OESO standaarden die voorzien dat de informatie moet beschikbaar en opvraagbaar zijn gedurende tenminste vijf jaar.
  • oplossing voor de interpretatiemoeilijkheden voor wat betreft het begrip “belastingplichtige” en voor wat betreft de dubbele termijn voor de postfactum notificatie bij verzoeken om inlichtingen door een buitenlandse staat.
  • invoegen van een afwijking op artikel 4 van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur opdat de doeltreffendheid van de internationale onderzoeken die aanleiding geven tot vragen om inlichtingen door een buitenlandse Staat, niet zou worden geschaad.
  • expliciete vermelding van een laattijdige aangifte in het artikel van de belastingverhogingen

   Inwerkingtreding: 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad (= 17 juli 2017)
 • Wet van 30 juni 2017 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het beheer van de dienst voor de regularisatie van gewestelijke belastingen en niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en de oprichting van een regularisatiesysteem van niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen
  (BS van 18 januari 2017).
  Instemmingswet met de samenwerkingsakkoorden gesloten in het kader van de fiscale regularisatie.(uitvoering de wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie). 
 • Wet van 31 juli 2017 houdende omzetting van meerdere Richtlijnen inzake de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied
  (BS van 11 augustus 2017)
  Deze wet heeft tot doel de automatische uitwisseling van grensoverschrijdende voorafgaande beslissingen en grensoverschrijdende verrekenprijsafspraken tussen België en de andere lidstaten van de Europese Unie mogelijk te maken - Omzetting van de Richtlijn 2015/2376/EU van de Raad van 8 december 2015 tot wijziging van richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied in nationale wetgeving.

  In deze wet is tevens de automatische uitwisseling van het landenrapport in het kader van groepen van multinationale ondernemingen voorzien. Het betreft een gedeelte van de Richtlijn 2016/881/EU van de Raad van 25 mei 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied wat nog niet door de Programmawet van 1 juli 2016 in nationale wetgeving werd omgezet.
 • Wet van 10 juli 2017 tot versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst
  (BS van 20 juli 2017)
  Invoering van een mechanisme van schorsing bij het nemen van elke beslissing door de bevoegde adviseur-generaal om kennis te nemen van een bezwaarschrift wanneer de aanvraag tot bemiddeling ontvankelijk werd verklaard.
 • Wet van 17 december 2017 houdende diverse fiscale bepalingen II
  (BS van 22 december  2017)
  Wijzigingen inzake “procedure”:
   
  • Wijzigingen van de wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden - Art. 12, 13 en 14

   De kopieën van de identificatiegegevens moeten minstens zeven jaar bewaard worden, te rekenen vanaf 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin de rekening wordt afgesloten. De registraties, borderellen en documenten van de transacties die op de te rapporteren rekening zijn verricht, moeten minstens zeven jaar bewaard worden, te rekenen vanaf 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op het jaar van het uitvoeren van de transactie.
    
  • Wijzigingen van de bepalingen van titel IV, hoofdstuk 5, van de programmawet van 25 december 2016, betreffende het stelsel dat voorziet in de terugvordering van staatssteun die betrekking heeft op de belasting van de in artikel 185, § 2, b, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde overwinst - Art. 15 en 16

   De tekst wordt gewijzigd teneinde de administratie toe te staan om het mechanisme van de recuperatie van de staatssteun ook toe te passen op situaties van na het aanslagjaar 2015.
 • Wet van 25 december 2017 houdende diverse fiscale bepalingen III
  (BS van 29 december)
  Wijziging inzake “procedure”:
   
  • Wijziging van het artikel met betrekking tot de specifieke boete voor de verrekenprijzen waardoor het nu mogelijk is om in het geval van kwade trouw of het opzet de belasting te ontduiken vanaf de eerste overtreding een boete op te leggen, wat steeds de bedoeling van de wetgever geweest is.
 • Wet van 25 december 2017 houdende diverse fiscale bepalingen IV
  (BS van 29 december  2017)
  Wijziging inzake “procedure”:
   
  • De adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar kan, wanneer hij een ontheffing verleent of een aanslag vernietigt, na een bezwaarschrift of een gerechtelijke beslissing, tewerk te gaan via een kohier dat uitvoerbaar wordt verklaard.
 • Programma-wet van 25 december 2017
  (BS van 29 december  2017)
  Wijzigingen inzake “procedure”:
   
  • Art. 307 WIB 92 –  door de talrijke wijzigingen aangebracht in § 1 van artikel 307 was deze paragraaf  totaal onleesbaar geworden.  Er wordt gebruik gemaakt van een wijziging van het artikel met betrekking tot de buitenlandse rekeningen van juridische constructies om deze paragraaf volledig te herschrijven.
  • Naar aanleiding van de wijzing van art. 307, § 1, werden er technische wijzigingen aangebracht in de artikelen 315, 322, § 5 en 445, §2 WIB 92.
  • Herschrijving van de specifieke antimisbruikbepaling inzake de juridische constructies (art. 344/1 WIB 92).
  • Verlenging van de onderzoekstermijnen van de administratie gedurende de vijf jaren voorafgaand aan de vaststelling van de inbreuk in de materie van de roerende voorheffing.
  • De ambtenaren van de administratie belast met de vestiging van de belasting kunnen gebruik maken van de kennis en de ervaring van de personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld bij een fiscale controle, dit met het oog op een correcte vaststelling van de belastbare basis.
    

Koninklijke besluiten

 • Koninklijk besluit van 9 februari 2017 tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen
  (BS van 20 februari 2017)
  Het KB voert ten laste van kredietinstellingen of - organisaties en verzekeringsondernemingen een verplichting in tot overlegging langs elektronische weg aan de FOD Financiën van de attesten 281.61 en 281.62 die zijn uitgegeven met het oog op het verkrijgen van een fiscaal voordeel. De gegevens met betrekking tot hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen die gemeld moeten worden door de voornoemde organisaties worden eveneens verduidelijkt en de termijn waarbinnen de elektronische overlegging moet plaatsvinden wordt eveneens vastgelegd.
 • Koninklijk besluit van 10 juli 2017 tot wijziging van artikel 178 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het uitsluiten van bepaalde categorieën van belastingplichtigen van de vrijstelling van aangifteplicht in de personenbelasting
  (BS van 17 juli 2017)
  Twee categorieën worden uitgesloten uit het systeem van de vereenvoudigde aangifte in de inkomstenbelastingen:
   
  • zij die zelf of hun echtgenoot of wettelijk samenwonende evenals de kinderen waarover ze het ouderlijk gezag uitoefenen, hetzij een oprichter is van een juridische constructie hetzij een derde begunstigde is;
  • de belastingplichtigen die buiten hun beroepsbezigheid, nieuwe leningen aan een onderneming hebben toegekend via een crowdfunding platform.
 • Koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken bedoeld in de artikelen 6, § 1 en 7, tweede lid van het samenwerkingsakkoord van 9 mei 2017 tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen
  (BS van 31 juli 2017)
  Dit besluit legt het model van het formulier vast dat moet worden gebruikt voor de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen in uitvoering van de artikelen 6, § 1 en 7, tweede lid van het samenwerkingsakkoord van 9 mei 2017 tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest.
 • Koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken in uitvoering van artikel 1, 4°, 5° en 6° van het samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 tussen de Federale Overheid, het Waalse Gewest en het Brussels hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het beheer van de dienst voor de regularisatie van gewestelijke belastingen en niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en de oprichting van een regularisatiesysteem van niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen
  (BS van 31 juli 2017)
  Dit besluit legt het model van het formulieren vast die moeten worden gebruikt in het kader van de fiscale regularisatie in uitvoering van de artikelen 1, 4°, 5° en 6° van het samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 tussen de Federale Overheid, het Waalse gewest en het Brussels hoofdstedelijk Gewest.
 

Samenwerkingsakkoorden

 • Samenwerkingsakkoord van 27 maart 2017 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap in het kader van de richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG en in het kader van de gemengde bilaterale en multilaterale verdragen tussen het Koninkrijk België en een andere Staat of andere Staten die voorzien in een administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen
  (BS van 30 juni 2017)
  Samenwerkingsakkoord betreffende de administratieve samenwerking op het vlak van de belastingen, gesloten tussen de diverse federale en gewestelijke entiteiten.
   
 • Samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 tussen de Federale Overheid, het Waalse Gewest en het Brussels hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het beheer van de dienst voor de regularisatie van gewestelijke belastingen en niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en de oprichting van een regularisatiesysteem van niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen
  (BS van 18 juli 2017)
  Samenwerkingsakkoord gesloten tussen de Federale Overheid, het Waalse Gewest en het Brussels hoofdstedelijk Gewest in uitvoering van de wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie
   
 • Samenwerkingsakkoord van 9 mei 2017 tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen
  (BS 18 juli 2017)
  Samenwerkingsakkoord gesloten tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest in uitvoering van de wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie.