Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Rechten en taksen

Wetten

 • Wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie
  (BS 24 juli 2017)
   
  • Krachtens artikel 119 van de wet wordt de verklaring van verwerping van een nalatenschap ten overstaan van een notaris, die bij authentieke akte moet worden vastgesteld, kosteloos geregistreerd (wijziging artikel 161 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten).
  • Krachtens artikel 120 van de wet genieten de bedoelde verklaringen eveneens van vrijstelling van het recht op geschriften (wijziging artikel 21 van het Wetboek diverse rechten en taksen).
  • Artikel 203 van dezelfde wet voorziet tenslotte nog in een vrijstelling van het recht op geschriften voor de authentieke volmacht bedoeld in artikel 9, § 3, van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt (wijziging artikel 21 van het Wetboek diverse rechten en taksen).
 • Wet van 31 juli 2017 houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten
  (BS van 11 augustus 2017)
   
  • De artikelen 50 en 51 van deze wet brengen wijzigingen aan in de jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen en op de verzekeringsondernemingen (Boek IIbis van het Wetboek der successierechten) met als doel enerzijds een te ruime uitbreiding van deze taks bij de programmawet van 3 augustus 2016 te corrigeren en anderzijds een gelijke tariefstructuur in te stellen voor Belgische en buitenlandse beleggingsfondsen.
  • Artikel 53 van deze wet schrijft in het Wetboek diverse rechten en taksen een nieuwe vrijstelling in van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen ten voordele van de havenbedrijven zoals bedoeld in het Vlaams decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens.
    
 • Wet van 31 juli 2017 houdende omzetting van meerdere Richtlijnen inzake de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied
  (BS van 11 augustus 2017)
  Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (DAC1 genoemd)), werd omgezet in het artikel 289bis van het Wetboek van de Registratie-, hypotheek- en griffierechten, in de artikelen 146ter, 146quater, 160bis en 162/1 van het Wetboek successierechten en tenslotte in artikel 211bis van het Wetboek diverse rechten en taksen (wet van 17 augustus 2013 – BS 5 september 2013). DAC1 werd gewijzigd door de Richtlijn 2015/2376/EU (DAC3). De artikelen 4 tot 8 van deze wet zetten de DAC3-richtlijn om door de vermelde artikelen van de hiervoor genoemde wetboeken te wijzigen.
   
 • Wet van 22 oktober 2017 houdende diverse fiscale bepalingen I
  (BS 10 november 2017)
  • Artikel 12 van deze wet wijzigt artikel 150 van het Wetboek der Successierechten derwijze dat de waardebepaling van financiële instrumenten die moeten worden aangegeven in het kader van de jaarlijkse VZW-taks niet meer gedaan moet worden aan de hand van de noteringen in de prijscourant, maar op basis van hun beurswaarde, d.w.z. de slotkoers ervan op een nader bepaalde datum.
  • Artikel 15 van deze wet voegt een nieuwe vrijstelling van de taks op de beursverrichtingen in (wijziging artikel 1261 van het Wetboek diverse rechten en taksen) voor de beursverrichtingen gedaan door een liquiditeitsverstrekker die handelt in het kader van een liquiditeitscontract.
    
 • Wet van 23 november 2017 tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap
  (BS van 11 december 2017)
  Artikel 18, § 5, bepaalt dat Enabel wordt beschouwd als een openbare instelling in de zin van artikel 161 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en in de zin van artikel 55,7° van het Wetboek der successierechten.
   
 • Wet van 25 december 2017 houdende diverse fiscale bepalingen IV
  (BS van 29 december 2017)
  De wijzigingen bij de artikelen 21 en 22 van de wet aan de bepalingen inzake de beurstaks, bevatten verschillende updates en noodzakelijke verduidelijkingen, alsook een aanpassing om tegemoet te komen aan een door de Europese Commissie gesignaleerde ongelijke behandeling op het vlak van het tarief van de taks op de beursverrichtingen (EU PILOT 8367/16/TAXU van 16 augustus 2016), met een belemmering van het vrij verkeer van kapitalen tot gevolg.
   
  • Artikel 23 van de wet verduidelijkt in artikel 126/1, 3°, van het Wetboek diverse rechten en taksen dat de vrijstelling van de beurstaks ook betrekking heeft op de verrichtingen met als voorwerp de aan institutionele of  professionele beleggers voorbehouden rechten van deelneming van een instelling voor collectieve belegging.
  • De artikelen 27 tot 29 van de wet heffen enkele in onbruik geraakte artikelen van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (artikelen 40, 256 en 257) op.
  • Artikel 31 van de wet maakt het mogelijk de VZW-taks (Boek II van het Wetboek der successierechten) voor drie jaar in één keer te betalen, op voorwaarde dat de verschuldigde jaarlijkse taks minder bedraagt dan 500 euro (voorheen 125 euro).
    
 • Programmawet van 25 december 2017
  (BS van 29 december 2017)
  De artikelen 69 tot 74 van de wet brengen de nodige wijzigingen aan in titel VII van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (nieuw opschrift "Belasting op de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschap en op de winstpremie voor  de werknemers") ingevolge het bij dezelfde wet ingevoerde  nieuwe systeem van de deelneming van de werknemers in de winst van de onderneming, met name de winstpremie.
 
 

KONINKLIJK BESLUIT 

 
 • Koninklijk besluit van 16 februari 2017 tot wijziging van het uitvoeringsbesluit houdende uitvoering van het wetboek diverse rechten en taksen wat betreft het bevoegde kantoor en de opgave inzake de taks op de beursverrichtingen en de mogelijkheid voor buitenlandse beroepspersonen tot aanstelling van een aansprakelijke vertegenwoordiger in het kader van deze taks
  (BS van 22 februari 2017)
  Dit besluit past in hoofdorde het uitvoeringsbesluit van het wetboek diverse rechten en taksen aan ingevolge de wijzigingen die aan de taks op de beursverrichtingen werden aangebracht bij de programmawet van 25 december 2016 (zie jaarverslag 2016).
 

Ministerieel besluit 

 • Ministerieel besluit van 27 november 2017 tot vaststelling van de retributies voor het verstrekken van inlichtingen, getuigschriften, kopieën en uittreksels door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en van het Wetboek der successierechten
  (BS van 8 december 2017)
  Dit ministeriele besluit legt de retributies vast voor het verstrekken van inlichtingen, getuigschriften, kopieën en uittreksels door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en van het Wetboek der successierechten.