Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Inkomstenbelastingen - Nationaal

Wetten

 • Wet van 18 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen en tot instelling van een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers
  (BS van 30 maart 2018)

  Nieuwe belastingvermindering en nieuwe afzonderlijke tarieven voor het nieuw aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers.
   
 • Wet van 06 maart 2018 tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de bestaansmiddelen van wezen betreft
  (BS van 15 maart 2018)

  Een deel van de overlevingspensioenen toegekend aan wezen in de publieke sector en de wezenrenten wordt niet meer in aanmerking genomen om te bepalen of een kind fiscaal ten laste is.
   
 • Wet van 11 maart 2018 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde een belastingvermindering voor adoptiekosten in te voeren
  (BS van 23 maart 2018)

  Een nieuwe belastingvermindering wordt ingevoerd voor uitgaven in het kader van een adoptieprocedure (nationaal of internationaal) waarvoor op een erkende adoptiedienst beroep wordt gedaan. De belastingvermindering is gelijk aan 20 pct. van de in aanmerking komende uitgaven. Ze kan niet meer bedragen dan 4 000 euro (basisbedrag; te indexeren) per adoptieprocedure.
   
 • Wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie
  (BS van 30 maart 2018)

  Deze wet bevat diverse maatregelen inzake inkomstenbelastingen :
  • nieuwe belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van groeibedrijven;
  • nieuwe belastingvermindering voor minderwaarden geleden naar aanleiding van de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van een private privak;
  • invoering van forfaitaire beroepskosten van 30% voor winst;
  • invoering van een tarief van 25% van belastingvermindering wat pensioensparen betreft;
  • invoering van voordelen voor alleenstaande ouders met een laag inkomen;
  • afzonderlijke taxatie tegen de gemiddelde aanslagvoet van het laatste vorige jaar voor vergoedingen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van beroepsinkomsten.
    
 • Wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding
  (BS van 07 mei 2018)

  Invoering van de mogelijkheid voor werknemers die lang genoeg over een bedrijfswagen beschikken, om deze in te leveren tegen een som geld ("mobiliteitsvergoeding") die hetzelfde fiscaal en sociaal voordelig statuut kent als de bedrijfswagen.
   
 • Wet van 04 mei 2018 tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan als bij stichting opgerichte entiteiten, die afhangen van de erkende universitaire ziekenhuizen, betreft
  (BS van 16 mei 2018)

  Uitbreiding van de instellingen die giften kunnen ontvangen die recht geven op een belastingvermindering voor de belastingplichtige. De stichtingen, die door erkende universitaire ziekenhuizen of gelijkwaardige instellingen specifiek worden opgericht voor het beheer van de gelden ontvangen in het kader van liefdadigheid, worden nu ook bedoeld.
   
 • Wet van 29 mei 2018 tot bepaling van de voorwaarden van overgang bij de onderwerping aan de vennootschapsbelasting van havenbedrijven
  (BS van 11 juni 2018)

  Naar aanleiding van een beslissing van de Europese Commissie, heeft deze wet tot doel de havenentiteiten aan de vennootschapsbelasting te onderwerpen en de overgang naar de onderwerping aan de vennootschapsbelasting van deze havenentiteiten te regelen.
   
 • Wet van 03 juli 2018 tot wijziging van de belastingmaatregelen ten voordele van het zeevervoer
  (BS van 19 juli 2018)

  Deze wet beoogt de huidige fiscale steunmaatregelen voor zeevervoer aan te passen naar aanleiding van het besluit van de Europese Commissie van 6 november 2017.

  De belangrijkste aanpassingen betreffen:
  • het groeperen van het geheel van activiteiten die rechtstreeks zijn verbonden met het vervoer van goederen of personen die voor deze belastingregeling in aanmerking komen en dit naar gelang hun verband met de hoofdactiviteit van het vervoer van goederen of personen;
  • de uitbreiding naar vlaggen van andere lidstaten van de Europees Economische Ruimte om de maatregel meer in overeenstemming te brengen met het beginsel van de vlagkoppeling zoals uiteengezet in de communautaire richtsnoeren van de Mededeling C(2004) 43 van de Europese Commissie;
  • het opsommen van een aantal bijzondere voorwaarden waaraan begunstigden die scheepsmanager zijn voor rekening van derden moeten voldoen;
  • het aanpassen van het meerwaardestelsel voor zeeschepen die zijn verworven vóór de toetreding tot het stelsel van de forfaitaire belasting op basis van tonnage, en verkocht tijdens de toepassing van dit stelsel.

 • Wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie
  (BS van 26 juli 2018)

  Vrijstelling van 6.100 euro per jaar ("500 euro per maand") algemeen toepasselijk op het verenigingswerk, occasionele diensten tussen burgers en deeleconomie via erkende platform.
   
 • Wet van 30 juli 2018 houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden
  (BS van 10 augustus 2018)

  Wijziging van de regeling van de artikelen 2758 en 2759 WIB 92 (steun aan ondernemingen die investeren in een zone in moeilijkheden). Mogelijkheid voor de ondernemingen om de investering te laten uitvoeren door een andere vennootschap van dezelfde groep dan de vennootschap die de werknemers in de bijkomend gecreëerde arbeidsplaatsen tewerkstelt. Andere meer technische wijzigingen werden aangebracht.
   
 • Wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen
  (BS van 10 augustus 2018)

  Technische wijziging teneinde de eerste schijf van vrijgestelde dividenden gelijk te stellen aan  800 euro.
   
 • Wet van 30 oktober 2018 tot wijziging van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
  (BS van 12 november 2018)

  Technische wijziging aan de nieuwe vrijstelling van 6.100 euro per jaar van occasionele inkomsten, ingevolge wijzigingen op het sociale vlak.
   
 • Wet van 6 december 2018 tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers en houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen
  (BS van 27 december 2018)

  Bedoeld om werknemers toe te laten een vrij aanvullend pensioen te vormen.

KONINKLIJKE BESLUITEN

 • Koninklijk besluit van 26 januari 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet
  (BS van 30 januari 2018)

  Vaststelling van sommige voordelen van alle aard die in 2017 zijn verleend (toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet).
   
 • Koninklijk besluit van 28 januari 2018 tot vaststelling van het model van de bijzondere aangifte van de bijzondere aanslag van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541, § 2/1, 7°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
  (BS van 01 februari 2018)

  Vaststelling van het model van de speciale aangifte van de bijzondere aanslag van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541, § 2/1, 7°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de boekhoudkundige winst na belasting van het boekjaar verbonden met het aanslagjaar 2012.
   
 • Koninklijk besluit van 28 januari 2018 tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie
  (BS van 05 februari 2018)

  Erkenning van elektronische platformen van deeleconomie.
   
 • Koninklijk besluit van 25 maart 2018 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92
  (BS van 29 maart 2018)

  Aanpassing van bepaalde percentages van de bedrijfsvoorheffing ingevolge de hervorming van de vennootschapsbelasting.
   
 • Koninklijk besluit van 29 maart 2018 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2018
  (BS van 06 april 2018)

  Vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2018.
   
 • Koninklijk besluit van 29 maart 2018 tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie
  (BS van 09 april 2018)

  Erkenning van elektronische platformen van deeleconomie.
   
 • Koninklijk besluit van 19 april 2018 tot wijziging van artikel 204, 3°, van het KB/WIB 92 inzake het belastbare tijdperk waartoe de vergoedingen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van winst of baten behoren
  (BS van 25 april 2018)

  Wijziging van het referentiemoment dat wordt gebruikt om een vergoeding tot volledig of gedeeltelijk herstel van winst of baten aan een bepaald belastbaar tijdperk toe te wijzen.
   
 • Koninklijk besluit van 23 april 2018 tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie
  (BS van 08 mei 2018)

  Erkenning van elektronische platformen van deeleconomie.
   
 • Koninklijk besluit van 08 mei 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de Private Privak en het KB/WIB 92 betreffende de verzaking van de inning van roerende voorheffing
  (BS van 22 mei 2018)

  De roerende voorheffing is niet verschuldigd op het gedeelte van het uitgekeerde inkomen dat afkomstig is van dividenden die onderworpen waren aan een roerende voorheffing die door de beleggingsvennootschap niet kon worden verrekend.
   
 • Koninklijk besluit van 23 mei 2018 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2018
  (BS van 28 mei 2018)

  Vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2018.
   
 • Koninklijk besluit van 23 mei 2018 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2018
  (BS van 28 mei 2018)

  Vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2018.
   
 • Koninklijk besluit van 23 mei 2018 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2018
  (BS van 28 mei 2018)

  Vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2018.
   
 • Koninklijk besluit van 24 juni 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens
  (BS van 03 juli 2018)

  Vastlegging van de revalorisatiecoëfficiënt die voor de vaststelling van sommige inkomsten uit onroerende goederen en voor de beroepsinkomsten van bedrijfsleiders voor het aanslagjaar 2019 in aanmerking moet worden genomen.
   
 • Koninklijk besluit van 15 juli 2018 tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie
  (BS van 24 juli 2018)

  Erkenning van elektronische platformen van deeleconomie.
   
 • Koninklijk besluit van 15 juli 2018 tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie
  (BS van 24 juli 2018)

  Erkenning van elektronische platformen van deeleconomie.
   
 • Koninklijk besluit van 19 juli 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van de artikelen 2751, 2753 en 2757 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
  (BS van 25 juli 2018)

  Vastlegging van de formaliteiten die ondernemingen als schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing moeten vervullen in het kader van de toepassing van de nieuwe maatregel "vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek, voor onderzoekers met professionele bachelor diploma's.
   
 • Koninklijk besluit van 18 juli 2018 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2018
  (BS van 27 juli 2018)

  Vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2018.
   
 • Koninklijk besluit van 18 juli 2018 tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie
  (BS van 27 juli 2018)

  Erkenning van elektronische platformen van deeleconomie.
   
 • Koninklijk besluit van 05 september 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten
  (BS van 14 september 2018)

  Dit koninklijk besluit heeft hoofdzakelijk tot doel om het koninklijk besluit van 26 mei 1994 in overeenstemming te brengen met het Europese recht door het verschil in behandeling inzake de vergoeding, gelijk aan de roerende voorheffing, weg te werken tussen enerzijds de rente uit vastrentende effecten in het X/N-stelstel met oorsprong in een lidstaat van de Europese Unie of een staat behorend tot de Europese Economische Ruimte, andere dan België, die worden geïnd in deze staten en die niet genieten van deze vergoeding, enerzijds, en de inkomsten met betrekking tot soortgelijke effecten van Belgische oorsprong in hetzelfde X/N-stelsel die wel genieten van een dergelijke vergoeding, anderzijds.
   
 • Koninklijk besluit van 12 november 2018 tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie
  (BS van 27 november 2018)

  Erkenning van elektronische platformen van deeleconomie.
   
 • Koninklijk besluit van 21 november 2018 tot afbakening van een steunzone rond Zaventem-Vilvoorde en tot aanpassing van het koninklijk besluit van 28 april 2015 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier
  (BS van 30 november 2018)

  Afbakening van een steunzone rond Zaventem-Vilvoorde en uitbreiding van bestaande steunzones Genk en Turnhout.
   
 • Koninklijk besluit van 21 november 2018 tot aanpassing van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
  (BS van 03 december 2018)

  Aanpassing van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het slagvaardiger maken van het aanslagstelsel dat van toepassing is op de juridische constructies.
   
 • Koninklijk besluit van 21 november 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de modaliteiten inzake de betaling, de rechtzetting, de overdracht en de terugbetaling van de voorafbetalingen, alsook de erop betrekking hebbende mededelingsmodaliteiten
  (BS van 03 december 2018)

  De voornaamste wijzigingen hebben betrekking op de volgende elementen:
  • de voorafbetalingen van zowel de natuurlijke personen als de rechtspersonen opnieuw op één enkel rekeningnummer te laten storten of overschrijven. De gestructureerde mededeling die daarbij moet worden gebruikt, bevat een verwijzing naar het identificatienummer waarmee de belastingplichtige in andere registers (Rijksregister, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Kruispuntbank van Ondernemingen) gekend is;
  • de termijn om verzoeken tot overdracht, rechtzetting, overdracht en terugbetaling van uitgevoerde voorafbetalingen te doen wordt verlengd tot de laatste dag van de derde maand volgend op het belastbaar tijdperk;
  • het rekeninguittreksel voorafbetalingen af te schaffen en te vervangen door een overzicht van de voorafbetalingen dat via MyMinfin geraadpleegd kan worden.
    
 • Koninklijk besluit van 07 december 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
  (BS van 13 december 2018)

  Bijlage III van het KB/WIB 92 wordt vervangen ingevolge de wijziging van meerdere bepalingen van het WIB 92.
   
 • Koninklijk besluit van 07 december 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor de kosteloze beschikking over onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen
  (BS van 27 december 2018)

  Deze wijziging heeft tot doel de regelgeving in overeenstemming te brengen met de arresten van het Hof van Beroep te Gent van 24 mei 2016 en van 20 februari 2018. Aanpassing van artikel 18, § 3, 2, van het KB/WIB 92 in die zin dat de ongelijkheid wordt weggewerkt tussen het ter beschikking stellen van een gebouwd onroerend goed door een rechtspersoon t.o.v. het ter beschikking stellen door een natuurlijke persoon. Het voordeel zal voortaan 100/60 van het kadastrale inkomen van het gebouwd onroerend goed of het gedeelte van het gebouwd onroerend goed, vermenigvuldigd met 2 bedragen.
   
 • Koninklijk besluit van 19 december 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig
  (BS van 27 december 2018)

  Vaststelling van de referentie-CO2-uitstoot voor 2019 voor de bepaling van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig.

Ministeriële besluiten

 • Ministerieel besluit van 05 april 2018 tot erkenning van een pensioenspaarfonds in het kader van het pensioensparen
  (BS van 11 april 2018)

  Erkenning van een nieuw pensioenspaarfonds in het kader van het pensioensparen.