Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Niet-fiscaal

Wetten

11 MAART 2018. - Wet betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot betalingssystemen
(BS 20180326)

Dit ontwerp van wet zorgt voor de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG. Het ontwerp heeft betrekking op de vereisten die deel uitmaken van het toezichtsstatuut van de betalingsinstellingen. De bepalingen van de Richtlijn inzake consumentenbescherming worden in een aparte ontwerpwet wordt geregeld.

8 JULI 2018. - Wet houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest
(BS 20180716)

Deze wet bestaat uit drie delen : een volledig nieuw organiek kader gecreëerd voor het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiele contracten (“CAP”), opgericht in de schoot van de Nationale Bank van België (NBB); alle verwijzingen naar artikel 322, paragraaf 3, WIB (92) als rechtsgrond voor het CAP in de huidige wetgeving te vervangen door verwijzingen naar deze wet; de uitbreiding van de toegang van bepaalde fiscale instanties tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest.

11 JULI 2018. - Wet op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde mark
(BS 20180720)

Deze wet heeft tot doel de toepassing mogelijk te maken van de recente verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG.

30 JULI 2018. - Wet houdende diverse financiële bepalingen
(BS 20180810)

5 SEPTEMBER 2018. - Wet tot wijziging van de bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten betreffende het beroep dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA en van de NBB inzake financiële instrumenten en centrale effectenbewaarinstellingen
(BS 20180910)

Deze wet vervolledigt de bepalingen inzake financiële instrumenten en centrale effectenbewaarinstellingen wat de beroepsmogelijkheden betreft.

7 NOVEMBER 2018. - Wet houdende wijziging van de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protes
 (BS 20181122)

Deze wet verbetert de inwerkingtreding van het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP) als bedoeld in de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest.

Koninklijke besluiten

27 APRIL 2018. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 10 april 2018 op het eigen vermogen van de betalingsinstellingen
(BS 30 mei 2018)

KB ter goedkeuring van een reglement van de NBB

30 APRIL 2018. — Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme
(BS 20180504)

Resolutie 1373 van 2001 van de Veiligheidsraad van de VN roept alle staten op om over te gaan tot het bevriezen van de tegoeden en economische middelen van personen en entiteiten die terroristische daden plegen of pogen te plegen, of aan het plegen van dergelijke daden deelnemen of de uitvoering ervan vergemakkelijken. In aanvulling op verordening 2580/2001, 881/2002 en het gemeenschappelijk standpunt 931 heeft België stappen ondernomen om een nationale lijst op te stellen. Toevoeging van personen aan de Belgische nationale lijst.

4 MEI 2018. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 27 februari 2018 van de Nationale Bank van België houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België
(BS 20180514).

17 MEI 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 6 van de wet van 5 december 2017 houdende diverse financiële bepalingen.
(BS 20180529)

Artikel 6 van de wet van 5 december 2017 houdende diverse financiële bepalingen wijzigt artikel 19.1 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België om het maximaal aantal leden van het Directiecomité van de Nationale Bank te begrenzen op zes.

23 MEI 2018. - Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2018 van herdenkingsmuntstukken - (II), BS 8 mei 2018.

KB ter vaststelling van de thema’s en waarde van de herdenkingsmuntstukken voor 2018 (deel 2)

3 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 11 maart 2018 op het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot betalingssystemen, wat de beperkte betalingsinstellingen en beperkte instellingen voor elektronisch geld betreft (BS 20180619)

Dit koninklijk besluit bepaalt de artikelen van de wet van 11 maart 2018 die niet van toepassing zijn op de beperkte betalingsinstellingen en de beperkte instellingen voor elektronisch geld.

24 JUNI 2018. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Bank van België
(BS 20180711)

30 JULI 2018. - Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register
(BS 2018814)

Dit koninklijk besluit legt de werkingsmodaliteiten vast van het register van de uiteindelijke begunstigden (UBO-register, zoals bedoeld in artikelen 73 tot 75 van de wet van 18 september 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de beperking van het gebruik van contanten, ter omzetting van richtlijn 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en richtlijn 2006/70/EG van de Commissie, zoals gewijzigd bij het Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU.

30 JULI 2018. — Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
(BS 20180807).

30 JULI 2018. — Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 26 juni 2018 op het administratief dossier betreffende de registratie van de beperkte betalingsinstellingen en beperkte instellingen voor elektronisch geld
(BS 20180808).

23 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit over de publicatie van een informatienota bij een aanbieding aan het publiek of een toelating tot de verhandeling op een MTF en houdende diverse financiële bepalingen.
(BS 20181005)

Dit koninklijk besluit ligt in het verlengde van de recente wet van 11 juli 2018 op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, en van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG ("de prospectusverordening").

21 OKTOBER 2018. — Koninklijk besluit houdende toelating tot het dragen van de titel van eregouverneur van de Nationale Bank van België
(BS 20181108).

30 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 6 mei 1999 tot uitvoering van artikel 26, § 2, tweede lid, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
(BS 20181113)

Dit koninklijk besluit heeft tot doel de opheffing van het koninklijk besluit van 6 mei 1999 tot uitvoering van artikel 26, § 2, tweede lid, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Niettegenstaande dat het koninklijk besluit van 6 mei 1999, in toepassing van de artikelen 190 en 192 van de wet van 18 september 2017, niet meer van toepassing is, gezien de inhoud ervan niet meer in overeenstemming is met de inhoud van voornoemde wet, blijft de Cel voor financiële informatieverwerking toch nog meldingen ontvangen in toepassing van voormeld koninklijk besluit. Voor de rechtszekerheid inzake de melders wordt dit koninklijk besluit opgeheven.

26 NOVEMBER 2018. — Koninklijk besluit met betrekking tot de mandaten van effectieve leden en plaatsvervangende leden van het bestuurscomite van het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten
(BS 20181213).

19 december 2018. - Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme
(BS 20181224).

Resolutie 1373 van 2001 van de Veiligheidsraad van de VN roept alle staten op om over te gaan tot het bevriezen van de tegoeden en economische middelen van personen en entiteiten die terroristische daden plegen of pogen te plegen, of aan het plegen van dergelijke daden deelnemen of de uitvoering ervan vergemakkelijken. In aanvulling op verordening 2580/2001, 881/2002 en het gemeenschappelijk standpunt 931 heeft België stappen ondernomen om een nationale lijst op te stellen. Toevoeging van personen aan de Belgische nationale lijst.

Ministeriële besluiten

9 JANUARI 2018. — Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea
(BS20180111).

Toevoeging van personen, groepen en entiteiten aan de lijst van personen, groepen en entiteiten aan wie de bevriezing van tegoeden en economische middelen moet worden opgelegd door het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad dat is ingesteld bij Resolutie 1718 (Volksrepubliek Democratische Republiek Korea) van de Verenigde Naties.

7 MAART 2018. — Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da’esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten
(BS20180309).

Toevoeging van personen, groepen en entiteiten waarop de bevriezing van tegoeden en economische middelen moet worden toegepast, vastgesteld door het Sanctiecomité EIIL (Daesh) en Al-Qaida van de Veiligheidsraad van de Organisatie Verenigde Naties.

30 MAART 2018. — Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da’esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten
(BS 20180404).

Toevoeging van personen, groepen en entiteiten waarop de bevriezing van tegoeden en economische middelen moet worden toegepast, vastgesteld door het Sanctiecomité EIIL (Daesh) en Al-Qaida van de Veiligheidsraad van de Organisatie Verenigde Naties.

4 APRIL 2018. — Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea
(BS 20180406).

Toevoeging van personen, groepen en entiteiten aan de lijst van personen, groepen en entiteiten aan wie de bevriezing van tegoeden en economische middelen moet worden opgelegd door het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad dat is ingesteld bij Resolutie 1718 (Volksrepubliek Democratische Republiek Korea) van de Verenigde Naties.

24 APRIL 2018. - Ministerieel besluit tot aanduiding van de ratingbureaus beoogd door het koninklijk besluit van 10 december 2017 tot opstelling van een waarborgprogramma voor de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie
(BS 20180508)

De aangewezen ratingbureaus zijn Fitch, Moody's en Standard & Poor's. De beoordelingen die zij toeschrijven, zullen van invloed zijn op de bepaling van de provisiepercentage na ongeval zoals bedoeld in artikel 2, § 1, 26 ° van het koninklijk besluit van 10 december 2017 tot vaststelling van een programma van garantie van wettelijke aansprakelijkheid in op het gebied van kernenergie.

19 JUNI 2018. — Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da’esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten
(BS 20180621).

Toevoeging van personen, groepen en entiteiten waarop de bevriezing van tegoeden en economische middelen moet worden toegepast, vastgesteld door het Sanctiecomité EIIL (Daesh) en Al-Qaida van de Veiligheidsraad van de Organisatie Verenigde Naties.

13 AUGUSTUS 2018. — Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da’esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten
(BS 20180817).

Toevoeging van personen, groepen en entiteiten waarop de bevriezing van tegoeden en economische middelen moet worden toegepast, vastgesteld door het Sanctiecomité EIIL (Daesh) en Al-Qaida van de Veiligheidsraad van de Organisatie Verenigde Naties.

28 AUGUSTUS 2018. — Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da’esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten
(BS 20180830).

Toevoeging van personen, groepen en entiteiten waarop de bevriezing van tegoeden en economische middelen moet worden toegepast, vastgesteld door het Sanctiecomité EIIL (Daesh) en Al-Qaida van de Veiligheidsraad van de Organisatie Verenigde Naties.

8 oktober 2018. — Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da’esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten
(BS 20181010).

Toevoeging van personen, groepen en entiteiten waarop de bevriezing van tegoeden en economische middelen moet worden toegepast, vastgesteld door het Sanctiecomité EIIL (Daesh) en Al-Qaida van de Veiligheidsraad van de Organisatie Verenigde Naties.

17 oktober 2018. — Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da’esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten
(BS 20181019).

Toevoeging van personen, groepen en entiteiten waarop de bevriezing van tegoeden en economische middelen moet worden toegepast, vastgesteld door het Sanctiecomité EIIL (Daesh) en Al-Qaida van de Veiligheidsraad van de Organisatie Verenigde Naties.

21 november 2018. — Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da’esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten
(BS 20181123).

Toevoeging van personen, groepen en entiteiten waarop de bevriezing van tegoeden en economische middelen moet worden toegepast, vastgesteld door het Sanctiecomité EIIL (Daesh) en Al-Qaida van de Veiligheidsraad van de Organisatie Verenigde Naties.

20 DECEMBER 2018.- Ministerieel besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Garantiefonds voor financiële diensten, toepasselijk op de kredietinstelling
(BS 2019010251)

Dit decreet geeft hoofdzakelijk de technische specificaties van het computerbestand weer die kredietinstellingen moeten houden in het kader van stresstests en / of tussenkomsten van het Garantiefonds.