Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Procedure

Wetten

 • Wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie
   
  • Titel VI. — Strijd tegen de fiscale fraude en diverse bepalingen inzake invordering – Hoofdstuk 1 Strijd tegen de fiscale fraude – Afdeling 2 Omzetting van de Richtlijn 2016/2258/EU van de Raad van 6 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten – Art. 82, 83 en 84
   (BS van 30 maart 2018, Ed. 2 – blz. 31.643 – 31.644)

   Aangezien de omzetting van de Richtlijn 2016/2258/EU van de Raad van 6 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten, toegang op verzoek toelaat aan de buitenlandse belastingautoriteiten tot de mechanismen van waakzaamheidsonderzoek, procedures van verplichtingen tot identificatie en identiteitsverificatie, inlichtingen houdende het doel en de aard van de zakelijke relatie of van de occasionele verrichting te beoordelen, documenten bedoeld in de artikelen 13, 30, 31 en 40 van Richtlijn 2015/849/EU inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot het register van de uiteindelijke begunstigden, genaamd UBO-register, gehouden binnen de Algemene Administratie van de Thesaurie en opgericht bij artikel 73 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, is het normaal om dezelfde mogelijkheid voor de Belgische administratie te voorzien. Daarom wordt in het artikel 322, § 1, WIB 92, dat de administratie toelaat inlichtingen bij derden te verzamelen, ingeschreven dat de administratie de inlichtingen kan raadplegen die in het voormelde UBO-register worden gehouden . De toegang tot het register van de uiteindelijk begunstigden van intermediaire structuren (UBO-register), zal ervoor zorgen dat de Belgische fiscale administratie beter gewapend is om actief de fraude te bestrijden en dus de juiste heffing van de belasting ten name van de uiteindelijk begunstigden te verzekeren. Dit zal enkel gebeuren voor die dossiers waarvoor de identiteit van de uiteindelijk begunstigde onontbeerlijk is om de juiste heffing van de belastingen te verzekeren.

   Inwerkingtreding: 10 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (=09/04/2018)
    
 • Wet van 29 maart 2018 Wet tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst
  (BS van 13 april 2018, blz. 33.474 – 33.476)

  De wet van 29 maart 2018 bepaalt dat de bevoegdheid om te oordelen over de vragen met betrekking tot de vermindering of kwijtschelding van administratieve boetes in fiscale zaken uiterlijk 1 januari 2019 zal overgedragen worden van de minister van financiën naar de fiscale bemiddelingsdienst. Zij creëert binnen de fiscale bemiddelingsdienst van de FOD Financiën een “Cel administratieve sancties” (CAS), die als opdracht krijgt om de verzoeken inzake kwijtschelding of vermindering van belastingverhogingen en administratieve boetes inzake de inkomstenbelastingen, de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en de diverse taksen en rechten te behandelen (Hoofdstuk 2 – Art. 2 tot 8).

  Voormelde wet van 29 maart 2018 bepaalt eveneens dat een aanvraag tot fiscale bemiddeling kan ingediend worden inzake het kadastraal inkomen (Hoofdstuk 3 – Art. 9) evenals inzake de niet-fiscale schuldvorderingen (Hoofdstuk 4 – Art. 10 en 11), het voegt een aanpassing in aan de evolutie in de organisatie en structuren van de Algemene Administratie van de Inning en Invordering (Hoofdstuk 5 – Art. 12) en brengt enkele aanpassingen aan op het schorsend effect van een bemiddelingsaanvraag (Hoofdstuk 6 – Art. 13 en 14).

  Inwerkingtreding:
  Deze wet treedt in werking op de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van de bepalingen waarvan de datum van inwerkingtreding anders bepaald wordt (= 13/04/2018).
  Hoofdstuk 2 treedt in werking op een datum bepaald door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, en uiterlijk op 1 januari 2019.
  De hoofdstukken 2 en 3 treden in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad (= 14/06/2018).
  Hoofdstukken 5 en 6 hebben uitwerking met ingang van 1 september 2017.

 • Wet van 15 april 2018 tot wijziging van artikel 375 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
  (BS van 20 april 2018, blz. 34.783 – 34.784)

  In het kader van de bezwaarprocedure inkomstenbelastingen wordt het begrip “verzoek tot rechtzetting” ingevoerd. De adviseur-generaal of zijn gedelegeerde kan, op vraag van de belastingplichtige, een genomen beslissing inzake een bezwaarschrift geheel of gedeeltelijk rechtzetten.

  Inwerkingtreding: Deze wet is van toepassing op de beslissingen genomen bij toepassing van artikel 375, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vanaf de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
   
 • Wet van 05 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG
   
  • HOOFDSTUK 8. – Wijzigingen van de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten – art. 70 tot 85
   (BS van 10 september 2018, Ed.2 – blz. 69608 - 69616)

   De bepalingen vervat in dit hoofdstuk hebben als doel om de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (General Data Protection Regulation (GDPR)).

   Inwerkingtreding: de dag van bekendmaking in het BS = 10/09/2018

KONINKLIJKE BESLUITEN

 • Koninklijk besluit van 11 maart 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de aanduiding van de dienst belast met het uitreiken van de aangiften inzake inkomstenbelastingen
  (BS van 16 maart 2018, Ed.1 – blz.23440)

  Dit koninklijk besluit beoogt de dienst aangeduid voor het uitreiken van de aangiften inzake inkomstenbelastingen.

  Inwerkingtreding: 10 dagen na bekendmaking in het Belgisch Staatblad (= 21/03/2018)
   
 • Koninklijk besluit van 06 maart 2018 tot wijziging van artikel 178, § 2, 13°, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het afschaffen van de voorwaarde van het maximum bedrag van bezoldigingen van de criteria krachtens dewelke belastingplichtigen vrijgesteld zijn van de aangifteverplichting in de personenbelasting
  (BS van 20 maart 2018, Ed.2 – blz. 27.792 – 27.793)

  In uitvoering van artikel 306, § 2, eerste lid, bepaalt artikel 178, § 2, KB/WIB 92 de criteria krachtens dewelke de belastingplichtigen die vrijgesteld zijn van de aangifteverplichting een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgen. Deze criteria worden gecontroleerd op basis van gekende gegevens met betrekking tot het vorige aanslagjaar. De voorwaarde dat de bezoldigingen van de belastingplichtige niet hoger mogen zijn dan de belastingvrije som, en dat na de aftrek van de forfaitaire beroepskosten bepaald in artikel 51, WIB 92, wordt afgeschaft  Het aantal belastingplichtigen die kunnen genieten van de procedure van de vereenvoudigde aangifte gevoelig wordt uitgebreid. Deze wijziging vormt daarom een belangrijke vooruitgang op het vlak van de administratieve vereenvoudiging.

  Inwerkingtreding: vanaf aanslagjaar 2018.
   
 • Koninklijk besluit van 06 maart 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de attesten die ter beschikking dienen te worden gehouden voor de toepassing van bepaalde belastingverminderingen voor hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen
  (BS van 20 maart 2018, Ed. 2 – p. 27.794 – 27.803)

  Dit Koninklijk besluit voegt in het KB/WIB92 nieuwe regels in die de verzekeraars en financiële instellingen moeten naleven wanneer zij de jaarlijkse attesten 281.61 en 281.62 afleveren aan de belastingplichtigen die een gewestelijk belastingvoordeel en/of een federale belastingvermindering aanvragen voor premies van individuele levensverzekeringen of voor de interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen. De belastingplichtigen moeten deze attesten ter beschikking houden van de fiscus.

  Inwerkingtreding: vanaf aanslagjaar 2019
   
 • Koninklijk besluit van 23 mei 2018 betreffende de Hoge Raad van Financiën
  (BS van 31 mei 2018, Ed.1, blz. 45267 - 45277)

  Het voorgestelde ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel de samenstelling en de werking van de Hoge Raad van Financiën (HRF) te herwerken om te beantwoorden aan de door de Europese Commissie geformuleerde opmerkingen in het kader van de uitvoering van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie.

  Inwerkingtreding: de dag van de bekendmaking in het BS (= 31/05/2018)
 • Koninklijk besluit van 13 juni 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2017 dat de lijst van de andere aan rapportering onderworpen rechtsgebieden en de lijst van de deelnemende rechtsgebieden vastlegt, met het oog op de toepassing van de wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden
  (BS van 20/06/2018, Ed.2, blz. 50.640 – 50.648)

  Het koninklijk uitvoeringsbesluit van 14 juni 2017 bevat twee verschillende lijsten van aan rapportering onderworpen rechtsgebieden alsmede de lijst van deelnemende rechtsgebieden.

  Gelet op de internationale context die voortdurend wijzigt, is de Belgische belastingadministratie van oordeel dat het relevant is het bovengenoemde koninklijk besluit bij te werken. Het is immers noodzakelijk dat de Belgische bevoegde autoriteit officieel aan de Belgische financiële instellingen de bijgewerkte lijsten bezorgt van de andere aan rapportering onderworpen buitenlandse rechtsgebieden, in het kader van de uitvoering van elke automatische uitwisseling van financiële inlichtingen betreffende het jaar 2017, die voor de eerste keer moeten uitgewisseld worden in 2018, en inzake de inlichtingen betreffende het jaar 2018 die voor de eerste keer moeten uitgewisseld worden in 2019.

  Inwerkingtreding: de dag van de bekendmaking in het BS (= 13/08/2018)

 • Koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot uitvoering van artikel 445, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vastlegging van de schaal van de administratieve boetes wat de verrekenprijzen betreft en hun toepassingsmodaliteiten

(BS van 09 juli 2018, Ed.1, blz. 54.805 – 54.806)

Dit koninklijk besluit legt inzake de verrekenprijzen de schaal van de geldboeten vast voor wat betreft overtredingen ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige, voor overtredingen niet toe te schrijven aan kwade trouw of aan het opzet de belasting te ontduiken of voor overtredingen toe te schrijven aan kwade trouw of aan het opzet de belasting te ontduiken (daaronder begrepen het indienen van vrijwillig onvolledige of onjuiste aangiften).

Inwerkingtreding: 10 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatblad (= 19/07/20158)

 • Koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie en tot vaststelling van de modaliteiten voor het afleveren van kadastrale uittreksels
  (BS van 09 oktober 2018, blz. 76.420 – 76.440)

  Dit nieuwe koninklijk besluit beoogt twee oude besluiten (het koninklijk besluit van 26 juli 1877 dat het reglement vaststelt betreffende de bewaring van het kadaster en het koninklijk besluit van 20 september 2002 tot vaststelling van de vergeldingen en de nadere regels voor de afgifte van kadastrale uittreksels en inlichtingen te vervangen en beoogt de nieuwe werkmethodes te regulariseren. Het is belangrijk dat de wetgeving rekening houdt met de aan de gang zijnde modernisering en de nieuw ontwikkelde geautomatiseerde toepassingen inzake de patrimoniumdocumentatie.

  Inwerkingtreding: de eerste dag van de maand volgend op de maand van publicatie in het Belgisch Staatsblad (10/11/2018 dus vanaf 1 /12/2018)
 • Koninklijk besluit van 15 oktober 2018 tot elke Belgische groepsentiteit van een multinationale groep, die een landenrapport moet indienen, voor de voldoening van de meldingsplicht artikel 321/3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992(BS van 24 oktober 2018, Ed. 1, blz. 81177)

  Dit koninklijk besluit beoogt het model van formulier te gebruiken door elke Belgische groepsentiteit, die een landenrapport moet indienen, voor de voldoening van de meldingsplicht als bedoeld in artikel 321/3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vast te leggen.

  Inwerkingtreding: 10 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (=25/10/2018)