Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Douane en accijnzen

WETTEN

 • Wet van 28 april 2019 houdende diverse scale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955  (Titel 5) (BS van 6 mei 2019)

  Hoofdstuk 1. Wijzigingen van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken

  Hoofdstuk 2. Wijzigingen van de wet van 21 december 2009 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie

  Hoofdstuk 3. Wijziging van de algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen (art.209/2 AWDA)

  Hoofdstuk 4. Aanpassing van de boetes inzake accijnzen en instelling van de verbeurdverklaring van voertuigen bij vaststelling van een overtreding op het gebruik van gemerkte gasolie

  Afdeling 2. Wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelstel van gefabriceerde tabak

  Afdeling 3. Wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken

  Afdeling 4. Wijzigingen van de programmawet van 27 december 2004

  Afdeling 5.  Wijzigingen van de wet van 21 december 2009 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie

  Afdeling 6.  Wijzigingen van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen
   
 • Wet van 2 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de verwerking van passagiersgegevens (Hoofstuk 3 – art 281 AWDA) (BS van 24 mei 2019)

  In art. 281 van de Algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977 (hierna AWDA) werd ingevolge de wet van 2 mei 2019 § 4 ingevoegd.
   
 • Wet van 9 december 2019 tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977 en het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde ter omzetting van richtlijn (EU) 2017/137119) (BS van 18 december 2019)

  De Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt, diende in Belgisch recht te worden omgezet. De wet van 9 december 2019 voorziet in een gedeeltelijke omzetting van deze richtlijn. Een aantal artikelen van de AWDA en het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde werden gewijzigd.
   
 • Wet van 20 december 2019 tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen ter omzetting van richtlijn (EU) 2019/475 (BS van 24 december 2019)

  Deze wet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2019/475 van de Raad van 18 februari 2019 tot wijziging van richtlijnen 2006/112/EG en 2008/118/EG wat betreft de opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie en in het territoriale toepassingsgebied van richtlijn 2008/118/EG.

MINISTRIELE BESLUITEN

 • Ministerieel besluit van 11 juli 2019 tot vaststelling van de datum van de tweede stap ter uitvoering van het koninklijk besluit van 13 maart 2016 tot vaststelling van de douaneregelingen en de modaliteiten waaronder de directe en indirecte vertegenwoordiging kunnen worden toegepast (BS van 25 september 2019)

  Dit ministerieel besluit vormt de tweede en de laatste stap van de informatica-ontwikkelingen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 13 maart 2016 tot vaststelling van de douaneregelingen en de modaliteiten waaronder de directe en indirecte vertegenwoordiging kunnen worden toegepast.
   
 • Ministerieel besluit van 28 augustus 2019 houdende de aanduiding van de ambtenaar overeenkomstig artikel 133 van de algemene wet inzake douane en accijnzen (BS van 13 september 2019)

  Volgens art 133 AWDA kan de door de minister van Financiën aangeduide ambtenaar voor de duur van één tot zes maanden de douanevertegenwoordiger die schuldig bevonden wordt aan bepaalde feiten, ontzetten. In het MB van 28 augustus 2019 wordt deze ambtenaar aangeduid.
   
 • Ministerieel besluit van 5 december 2019 tot wijziging van het MB van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (BS van 12 december 2019)

  Met dit MB worden een aantal artikelen van het MB van 1 augustus 1994 gewijzigd