Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Niet-fiscaal

WETTEN

 • 11 FEBRUARI 2019 – Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen (1)

  Wijzigingen van de wet van 31 juli 2017 houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten.

  Omvorming van de ADBA KMB tot administratieve dienst van de Thesaurie (hoofdstuk 1) en oprichting begroringfonds (hoofdstuk 2) (BS 20190322)
 • 2 mei 2019 – Wet houdende diverse financiële bepalingen
  (BS 20190521)

  Wijzigingen van de wet van 11 juli 2018 aangaande de DCK + bepalingen aangaande de onvrijwillige buitenbezitstelling van effecten aan toonder en het Nationaal Kantoor voor Roerende Waarden : intrekking van verschillende wetgevingen en afschaffing van het Nationaal Kantoor voor Roerende Waarden na de laatste publicatie van het Bulletin der Verzetbetekeningen in het Belgisch Staatsblad.

KONINKLIJKE BESLUITEN

 • 11 januari 2019 – Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2019 van herdenkingsmuntstukken
  (BS 20190117)

  Dit is het programma van herdenkingsmunten dat in 2019 zal worden uitgegeven.
   
 • 11 januari 2019 - Koninklijk besluit betreffende de uitgiften in 2019 van herdenkingsstukken van 2 EURO, ter gelegenheid van de 450ste verjaardag van het overlijden van Pieter Bruegel de Oude en de 25e verjaardag van het Europees Monetair Instituut
  (BS 20190117)

  KB voor uitgifte van muntstukken in 2019.
   
 • 22 februari 2019 - Koninklijk besluit houdende benoeming van de Gouverneur van de NBB tot Gouverneur van het IMF
  (BS 20190312)

  KB ter benoeming van de heer Pierre Wunsch, Gouverneur van de NBB sinds 1/1/2019, tot Gouverneur bij het IMF.
   
 • 22 februari 2019 - Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend Gouverneur van het IMF
  (BS 20190312)

  KB ter benoeming van Minister Alexander De Croo tot plaatsvervangend Gouverneur van het IMF ter vervanging van de heer Johan Van Overtveldt (vorig minister van Financiën, vorig plaatsvervangend Gouverneur voor België bij het IMF).
   
 • 1 maart 2019 – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging
  (BS 20190318)

  In het rapport van de Commissie Optima werd onder meer de informatieverstrekking aanbevolen over transacties met verbonden partijen in de jaarrekening van Belgische banken te versterken. Meer specifiek adviseerde het rapport om inspiratie te putten uit IFRS-boekhoudnormen (in dit geval IAS 24, Informatieverschaffing over verbonden partijen).
   
 • 21 maart 2019 - Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme
  (BS 20190327)

  Toevoeging van twee namen aan de nationale lijst.
   
 • 3 april 2019 — Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de werkingskosten va de FSMA inzake het toezicht op de in België gevestigde beheerders van benchmarks
  (BS 20190412)

  Dit KB stelt de bijdragen van bedrijven aan de FSMA vast om de operationele kosten van haar extra missies te dekken na de inwerkingtreding op 1 januari 2018 van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de indices die worden gebruikt als benchmarks in het kader van financiële instrumenten en contracten of om de prestaties van beleggingsfondsen te meten. Benchmarkaanbieders moeten nu inderdaad een vergunning of registratie als administrateur aanvragen bij de bevoegde nationale autoriteiten, in dit geval de FSMA. Het resulterende onderzoek brengt extra taken en kosten met zich mee voor de FSMA.
   
 • 22 april 2019 – Koninklijk besluit tot wijziging van de wettelijke en reglementaire bepalingen verwijzende naar het Rentenfonds
  (BS 20190507)

  Het doel van dit Koninklijk Besluit is het aanpassen van wetten en Koninklijke Besluiten, na de afschaffing van het Rentenfonds door de wet van 25 oktober 2016 tot oprichting van de Federale Agentschap van de Schuld en de afschaffing van het Rentenfonds. Artikel 10/1 van deze wet delegeert aan de Koning de bevoegdheid om alle wettelijke bepalingen die betrekking hebben op het Rentenfonds aan te passen.
   
 • 29 april 2019 - Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (dit is een besluit tot uitvoering van artikel 4 van de wet van 11 juli 2018)
  (BS 20190430)

  Consignatieprocedure en bestemming van activa in geval van gerechtelijke ontbinding van bedrijven en verenigingen + bestemming van effecten bij de afsluiting van het overnamebod op BVBA en NV.
   
 • 10 september 2019 - Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme
  (BS 20190917)

  Verwijdering van een naam uit de nationale lijst
   
 • 7 november 2019 - Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme
  (BS 20191107)

  Verwijdering van twee namen uit de nationale lijst.

MINISTERIËLE BESLUITEN

 • 1 maart 2019 - Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da'esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten
  (BS 20190305)

  Toevoeging van een naam aan de Al-Qaida lijst.
   
 • 26 maart 2019 - Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da'esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten
  (BS 20190328)

  Toevoeging van een entiteit aan de Al-Qaida lijst.
   
 • 2 mei 2019 -  Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da'esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten
  (BS 20190507)

  Toevoeging van een naam aan de Al-Qaida lijst.
   
 • 15 mei 2019 - Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da'esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, groeperingen, ondernemingen en entiteiten
  (BS 20190528)

  Toevoeging van een entiteit aan de Al-Qaida .