Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Procedure

WETTEN

 • Wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen - BS 22 maart 2019
  uitbreiding van het toepassingsveld van de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot de identiteit van de uiteindelijk begunstigden  (UBO-register - art. 338ter WIB 92);

  Een verlenging van de aanslagtermijn, wanneer er gebruik werd gemaakt van juridische constructies in belastingparadijzen die ertoe strekken de herkomst en/of het bestaan van het vermogen te verhullen (art. 333 en 354 WIB 92);

  Het recht om derden te horen of een onderzoek in te stellen kan voortaan worden uitgevoerd door elke ambtenaar die voorzien is van zijn aanstellingsbewijs (voorheen vanaf de graad van attaché – art. 322, § 1 WIB 92);

  Invoering in het Wbtw van de afwijking op de wet openbaarheid van bestuur die reeds in het WIB92 bestaat bij internationale onderzoeken (art. 93bis/1 Wbtw);

  het verbod tot het afsluiten van een voorafgaande beslissing inzake verrichtingen met de belastingparadijzen.

  Inwerkingtreding : de artikelen 27 tot en met 32 treden in werking 10 dagen na publicatie in BS
   
 • Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek - B.S. 24 mei 2019
  (in samenwerking met de FOD Justitie)

  De wijzigingen aan het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, het Wetboek der successierechten, het Wetboek diverse rechten en taksen en het Wetboek der registratie, hypotheek en griffierechten als aan het Wetboek van Strafvordering en de Voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering beogen te beantwoorden aan de nieuwe rechtspraak van het EHRM en het Hof van Justitie en het principe "non bis in idem".

  Inwerkingtreding:

  De artikelen 3, 4, 83, 87, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 118, 119, 191 en 193 treden in werking op de datum bepaald door de Koning en ten laatste op 1 januari 2020.
   
 • Wet van 20 december 2019 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies – B.S. 30 december 2019

  Deze wet heeft de Richtlijn (EU) 2018/822 in de verschillende fiscale wetboeken omgezet om de bevoegde Belgische autoriteiten de informatie te bezorgen die zij nodig hebben om op te treden wanneer zij agressieve fiscale praktijken vaststellen. Het legt nieuwe meldingsverplichtingen vast voor intermediairs en belastingplichtigen die een automatische uitwisseling van inlichtingen inzake grensoverschrijdende constructies mogelijk moet maken:
  • ​Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (art.  315quater, 323ter, 326/1 tot en met 326/11, 338 en 445, § 4);
  • Wetboek diverse rechten en taksen (art. 2062, 211bis, 211bis/1 tot en met 211bis/12);
  • Wetboek Successierechten (art. 132, 146quater, 146sexies tot en met 146septdecies);
  • Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (art. 289bis, 289bis/1 tot en met 289bis/13)
  Inwerkingtreding: 1 juli 2020

  De inlichtingen over de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies waarvan de eerste stap is geïmplementeerd tussen 25 juni 2018 en 1 juli 2020 worden uiterlijk op 31 augustus 2020 meegedeeld.

KONINKLIJKE BESLUITEN  

 • Koninklijk besluit van 07 april 2019 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten– B.S. 30 april 2019

  Dit koninklijk besluit beoogt het drempelbedrag, de modaliteiten van de mededeling van gegevens, de modaliteiten van de uitwisseling van gegevens, de behandeling van persoonsgegevens, de duur van de bewaring van de gegevens van het centraal aanspreekpunt (CAP) gehouden door de NBB, de modaliteiten om administratieve boetes vast te leggen, en terugbetaling van de investerings- en exploitatiekosten aan de NBB.

  Inwerkingtreding:

  De hoofdstukken 1, 8, 10 en 11 treden in werking 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad (= 17/04/2019).

  De hoofdstukken 2,3 ,5 ,6 ,7 en 9 treden in werking op 1 januari 2020.

  Hoofdstuk 4 treedt in werking de dag van de ingebruikneming van CAP2.
   
 • Koninklijk besluit van 07 april 2019 tot aanwijzing van de centraliserende organisaties en van de unieke contactpunten t.a.v. het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten– B.S. 30 april 2019

  Dit koninklijk besluit wijst de centraliserende organisaties en unieke contactpunten ten aanzien van het centraal aanspreekpunt bij de NBB aan.

  Inwerkingtreding: 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad
   
 • Koninklijk besluit van 22 april 2019 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de voor rekening van de informatieplichtigen jegens het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contacten tussenkomende instellingen moeten voldoen om toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen– B.S. 13 mei 2019

  In uitvoering van artikel 12, §1, eerste lid, 3°van de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest kent dit koninklijk besluit aan de vereniging zonder winstoogmerk IDENTIFIN de machtiging toe om het nationaal Rijksregister te raadplegen teneinde het identificatienummer van de cliënt of de vertegenwoordiger te kunnen vinden, een kopie te kunnen maken van het identificatienummer, dat identificatienummer op gestructureerde wijze te kunnen opnemen in zijn dossiers en het te gebruiken om de betrokken cliënt of vertegenwoordiger te kunnen identificeren.

  Inwerkingtreding: 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad
   
 • Koninklijk besluit van 23 juni 2019 tot uitvoering van artikel 322, § 3, eerste lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992– B.S. 08 juli 2019

  Onderhavig besluit heeft tot doel artikel 322, § 3, eerste lid, van het Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 uit te voeren. Dit artikel machtigt de Koning om de modaliteiten en de periodiciteit vast te stellen van de mededeling door bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen aan het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten dat door de Nationale Bank ven België wordt gehouden van de gegevens m.b.t. de identiteit van hun cliënten, de nummers van hun bankrekeningen en de eventuele volmachtdragers van die rekeningen, alsook de aard van de met hen gesloten contracten.

  Inwerkingtreding: 1 januari 2020.
   
 • Koninklijk besluit van 23 juni 2019 tot uitvoering van artikel 322, § 3, eerste lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992– B.S. 05 juli 2019

  De rekeningen en contracten die in het kader van artikel 322, § 3, eerste lid, van het WIB(92) door "bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen" aan het CAP moeten worden meegedeeld, zijn identiek aan die welke in artikel 4 van de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest staan vermeld.

  Inwerkingtreding: 1 januari 2020.
   
 • Koninklijk besluit van 23 juni 2019 tot uitvoering van artikel 307, § 1/1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 – B.S. 08 juli 2019

  De wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest noodzaakt een specifiek uitvoeringsbesluit met betrekking tot de gegevens die aan het door de NBB gehouden CAP moeten worden gemeld met betrekking tot de in artikel 307, § 1/1 bedoelde buitenlandse rekeningen.

  Inwerkingtreding: 1 januari 2020.
   
 • Koninklijk besluit van 12 mei 2019 tot uitvoering van artikel 322, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 dat de voorwaarden en modaliteiten bepaalt van de raadpleging van het register van de uiteindelijke begunstigden door de belastingdiensten van de FOD Financiën – B.S. 28 mei 2019

  Dit koninklijk besluit heeft tot doel de toegang tot het register van de uiteindelijke begunstigden voor de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) en meer precies voor de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, te organiseren in uitvoering van artikel 322, § 1, tweede lid van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.

  Inwerkingtreding: 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad (= 07 juni 2019)
   
 • Koninklijk Besluit van 23 juni 2019 tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de aanbieding van aanslagbiljetten door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt – B.S. 25 september 2019

  Dit koninklijk besluit heeft betrekking op de aanbieding van de aanslagbiljetten door middel van een procedure waarbij gebruik wordt gemaakt van informaticatechnieken.

  Inwerkingtreding: 1 juli 2019
   
 • Koninklijk Besluit van 11 september 2019 tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten – B.S. 25 september 2019

  Het elektronisch aanslagbiljet inzake inkomstenbelastingen wordt voortaan via de eBox ter beschikking gesteld van de belastingplichtigen.

  Inwerkingtreding: 1 oktober 2019.
   
 • Koninklijk besluit van 10 september 2019 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Federale Overheidsdienst Financiën wat de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox betreft – B.S. 25 september 2019

  Vanaf 1 oktober 2019 kan de FOD Financiën gebruik maken van de eBox voor de elektronische uitwisseling van berichten.

  Inwerkingtreding: 1 oktober 2019

MINISTRIËLE BESLUITEN

 • Ministerieel besluit van 02 mei 2019 tot wijziging van het ministeriele besluit van 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het gebruik van de ontvangstbewijzen-getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingsstrook te gebruiken door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging – B.S. 13 mei 2019

  Wijziging van het besluit van 22 december 2015 naar aanleiding van de overheveling van de bevoegdheden inzake ouderenzorg en gezondheidszorg van de Federale Staat naar de deelstaten door de Zesde staatshervorming.

  Inwerkingtreding: 1 januari 2019.