Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

BTW

WETTEN

 • Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (B.S. van 11 juni 2020)(autonome bepalingen – art. 12, § 1, eerste lid, 2° WBTW (medische hulpmiddelen en computers) - bekrachtiging KB nr. 20 dd. 5 mei 2020)

  De wet bepaalt inzake btw dat voor de giften in natura van verschillende medische hulpmiddelen en beschermingsmiddelen aan bepaalde organisaties (zoals instellingen voor de gezondheidszorg) enerzijds en computers aan scholen anderzijds fiscaal wordt afgezien van de btw-heffing op de onttrekking van dergelijke goederen. Beide maatregelen waren initieel van toepassing van 1 maart 2020 tot 30 september 2020.
  De bedoeling van de maatregelen is om dergelijke giften aan te moedigen in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie om enerzijds medische hulpmiddelen en beschermingsmiddelen op grotere schaal ter beschikking te stellen van de zorgverleners en anderzijds het afstandsonderwijs voor kinderen uit minder begoede gezinnen te vergemakkelijken in het kader van de gedwongen gehele of gedeeltelijke sluiting van de scholen.

 • Wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III) (B.S. van 23 juli 2020, ed. 1) (autonome bepalingen – art. 12, § 1, eerste lid, 2° WBTW (computers); art. 19 KB nr. 1 (decembervoorschot) - bekrachtiging KB nr. 20 dd. 8 juni 2020

  Deze wet houdt inzake btw een verlenging van de bestaande maatregel met betrekking tot de schenking van computers en aan de andere kant het decembervoorschot.

  De maatregel inzake de schenkingen van computers aan scholen verlengt de toepassingsduur van de btw-maatregel opgenomen in artikel 19 van de wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie met drie maanden tot 31 december 2020.

  De maatregel inzake het decembervoorschot houdt in dat de belastingplichtigen gehouden tot de indiening van periodieke aangiften en die in principe verplicht zijn een voorschot te betalen op de belasting die verschuldigd is voor de handelingen die zij in de loop van de laatste aangifteperiode hebben verricht eenmalig vrij te stellen van deze verplichting voor de maand december 2020. Deze maatregel heeft derhalve tot doel de liquiditeitspositie van deze belastingplichtigen die is aangetast door de coronacrisis te verbeteren.

 • Programmawet van 20 december 2020 (B.S. van 30 december 2020, ed. 1) (art. 62bis, tweede lid - KB nr. 20, art. 1quater - tijdelijke bepaling afbraak heropbouw)

  Inzake btw voorziet rubriek XXXVII van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven in de toepassing van een verlaagd btw-tarief van 6 pct. voor de afbraak en de daarmee gepaard gaande heropbouw van woningen die, na de uitvoering van de werken, hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk als privéwoning worden gebruikt in 32 stedelijke gebieden. Tegen de achtergrond van de coronacrisis is gebleken dat de bouwsector die aanvankelijk de eerste maanden van de crisis goed leek te doorstaan, uiteindelijke ook aanzienlijke moeilijkheden ondervond. Om aan deze sector een belangrijke tijdelijke fiscale stimulus te geven wordt de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 pct. voor afbraak en heropbouw van woningen voor een periode 1 januari 2021 tot 31 december 2021 territoriaal uitgebreid tot het hele Belgische grondgebied.

  De regeling van toepassing in de 32 stedelijke gebieden wordt ongewijzigd behouden, maar de nieuwe tijdelijke regeling voor de rest van het grondgebied wordt onderworpen aan een aantal beperkende voorwaarden om de maatregel te doen kaderen in het sociaal beleid.

 • Wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (B.S. van 30 december 2020, ed. 1) (KB nr. 20, art. 1ter – tijdelijke bepaling mondmaskers en hydroalcoholische gels, en art. 1ter/2 – tijdelijke bepaling COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek)

  Deze wet voert een verlaagd tarief in van 6 pct. dat van toepassing is op de leveringen, intracommunautaire verwervingen en invoeren van mondmaskers en hydroalcoholische gels, ongeacht de hoedanigheid van de verkoper of de koper.

  Daarnaast wordt er een verlaagd tarief van 0 pct. ingevoerd voor de leveringen, de intracommunautaire verwervingen en de invoeren van COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek tegen deze ziekte, alsook de diensten die nauw samenhangen met dergelijke vaccins en hulpmiddelen.
   

BIJZONDERE MACHTENBESLUIT

 • Bijzondere-machtenbesluit nr. 7 van 19 april 2020 houdende bijkomende steunmaatregelen inzake vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners, personenbelasting, belasting over de toegevoegde waarde, bedrijfsvoorheffing, registratierechten en retributies (B.S. van 24 april 2020, ed. 1)

  Om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers maar ook voor gezinnen, worden in dit besluit onder meer inzake btw bijkomende steunmaatregelen genomen. Dit besluit heeft voornamelijk tot doel om de normale indieningsdatum uit te stellen van bepaalde periodieke btw-aangiften, van bepaalde bijzondere btw-aangiften, van de jaarlijkse listing van belastingplichtige afnemers met betrekking tot 2020 en van bepaalde opgaven van de intracommunautaire handelingen. Verder wordt ook voorzien in een automatisch uitstel van betaling van het verschuldigd bedrag dat voortvloeit uit bepaalde periodieke btw-aangiften, alsook in een versnelde terugbetaling van de btw-kredieten die voortvloeien uit bepaalde periodieke btw-aangiften.
   

KONINKLIJKE BESLUITEN

 • Koninklijk besluit van 5 mei 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot mondmaskers en hydroalcoholische gels (B.S. van 7 mei 2020);

  De maatregel strekt ertoe om vanaf 4 mei 2020 tot en met 31 december 2020 de levering, intracommunautaire verwerving en invoer van mondmaskers en hydroalcoholische gels te onderwerpen aan een verlaagd btw-tarief van 6 pct., ongeacht de hoedanigheid van de verkoper of de koper. 

 • Koninklijk besluit nr. 59 van 18 mei 2020 met betrekking tot de onttrekking van handelsgeschenken van geringe waarde en de onttrekking voor liefdadigheidsdoeleinden van voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen andere dan goederen die op duurzame wijze kunnen worden gebruikt, wat de belasting over de toegevoegde waarde betreft (B.S. van 25 mei 2020, ed.1)

  Dit ontwerp van koninklijk besluit vervangt het koninklijk besluit nr. 59 van 28 mei 2019 met betrekking tot de onttrekking van handelsgeschenken van geringe waarde en voedingsmiddelen voor liefdadigheidsdoeleinden wat de belasting over de toegevoegde waarde betreft.

  Dit koninklijk besluit herneemt de bestaande regeling inzake handelsgeschenken evenals die met betrekking tot de schenking van voedingsmiddelen. Het breidt die tweede regeling evenwel uit tot schenkingen van levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen die niet op duurzame wijze kunnen worden gebruikt. Op grond van deze regelingen wordt de onttrekking van dergelijke goederen aan het bedrijf met het oog op een schenking ervan niet meer belast omdat die handeling niet meer wordt gelijkgesteld met een levering onder bezwarende titel.

 • Koninklijk besluit van 8 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot maatregelen ter ondersteuning van de horeca (B.S. van 12 juni 2020, ed.1)

  Dit koninklijk besluit strekt ertoe om tot en met 31 december 2020 de toepassing van een verlaagd btw-tarief van 6 pct. toe te laten op restaurant- en cateringdiensten, met uitsluiting van het verschaffen van alcoholische dranken, i.e. bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol. Deze maatregel wil bijdragen tot een zo snel mogelijke economische relance van de horecasector ingevolge de verplichte sluiting van de horecagelegenheden te wijten aan de coronacrisis.