Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Douane en accijnzen

 1. Programmawet van 20 december 2020. (Art.16) (BS van 31 december 2020)

  Artikel 3 van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, laatstelijk gewijzigd bij artikel 135 van de programmawet van 25 december 2017, wordt gewijzigd.

 1. Ministerieel besluit van 28 december 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak. (BS van 31 december 2020)

  Wijziging van de tarieven.

 1. Wet van 30 november 2020 tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en de wet van 21 december 2009 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie. (BS van 11 december 2020)

  In artikel 370 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, gewijzigd bij de wet van 7 maart 1996, wordt de bepaling onder 8° vervangen en in artikel 7 van de wet van 21 december 2009 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie, gewijzigd bij de programmawet van 25 december 2017, wordt de bepaling onder h) vervangen.

 1. Koninklijk besluit van 23 september 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2010 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen omtrent de verliespercentages bij het vervoer van accijnsgoederen in bulk. (BS van 1 oktober 2020)

  Dit koninklijk besluit heeft tot doel de huidige regelgeving omtrent de verliespercentages bij het vervoer van accijnsgoederen in bulk, zoals vermeld in de artikelen 2 en 23 van het koninklijk besluit van 17 maart 2010, te verduidelijken.
  De wettelijke basis van deze aanvaardbare verliespercentages vindt men terug in artikel 6, §§ 4 en 5, van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen.
  De actuele formulering van deze regelgeving in de artikelen 2 en 23 van het koninklijk besluit van 17 maart 2010 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen leidt tot interpretaties omtrent het toepassingsgebied van de aanvaardbare verliespercentages.
  Omwille van de rechtszekerheid en het gewettigd vertrouwen worden de actuele bepalingen verduidelijkt en wordt benadrukt dat deze verliespercentages steeds worden aanvaard op voorwaarde dat er geen onregelmatigheid of overtreding werd begaan. Concreet betekent dit dat er niet tot invordering van accijnzen wordt overgegaan wanneer het aangegeven tekort kleiner is dan of gelijk aan de vermelde verliespercentages; wanneer het aangegeven tekort groter is dan de vermelde verliespercentages, zal er enkel worden overgegaan tot invordering van accijnzen op de hoeveelheid die dit percentage te boven gaat.
   
 2. Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie. (Titel 7 - Art. 29) (BS van 11 juni 2020)

  Wijziging betreffende de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen

  Terugbetaling van accijnzen wordt verleend voor tankbier en bier in vaten dat reeds in verbruik werd gesteld en dat onverkoopbaar geworden is ingevolge de maatregelen die de overheid heeft genomen in het kader van de coronacrisis op voorwaarde dat het bier na terugzending effectief vernietigd wordt onder ambtelijk toezicht of gedealcoholiseerd wordt hetzij met het oog op levering van de alcohol met vrijstelling van accijnzen aan apotheken, hetzij met het oog op de levering van de alcohol onder de geldende accijnsschorsingsregeling naar een ander belastingentrepot, hetzij met het oog op de productie van handgels.

  De Administratie gaat, op verzoek van de persoon die het bier in verbruik heeft gesteld, over tot terugbetaling van accijnzen tegen het toepasselijke accijnstarief voor bier van 12° Plato of tegen het toepasselijke accijnstarief voor alcoholvrij bier voor zover dat deze persoon de verplichtingen voorzien in dit artikel heeft nageleefd.

  Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, bepaalt de Koning de controlemaatregelen en de procedure van toekenning van terugbetaling van accijnzen zodat elke vorm van misbruik uitgesloten wordt.

  Deze maatregel is van toepassing op alle leveringen en verkopen van tankbier en bier in vaten vanaf 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020.

 1. Koninklijk besluit van 16 juni 2020 tot uitvoering van artikel 29 van de wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie. (BS van 19 juni 2020)

  Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel uitvoering te verlenen aan de maatregel die is opgenomen in de wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie met betrekking tot de mogelijkheid tot terugbetaling van de reeds betaalde accijnzen op bier dat onverkoopbaar is geworden.

  De maatregelen die de overheid heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, met name de sluiting van cafés en restaurants sinds 13 maart 2020 middernacht en het annuleren van evenementen hebben immers tot gevolg dat het reeds aan horecazaken en evenementen geleverde tankbier en bier in vaten onverkoopbaar is geworden omwille van de beperkte houdbaarheidsdatum.

  Gelet op het feit dat dit een uitzonderlijke maatregel is wordt deze mogelijkheid tot terugbetaling van reeds betaalde accijnzen op onverkoopbaar geworden bier onderworpen aan een strikt toepassingsgebied en aan strikte controlevoorwaarden.

  Het betreft tankbier en bier in ongeopende vaten dat wordt teruggezonden naar de persoon die het bier in verbruik heeft gesteld. Bovendien betreft het bier dat in verbruik werd gesteld in de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020.

  De terugzending van het bier kan geschieden vanuit elke schakel in de distributieketting maar moet uiteindelijk steeds geschieden ter bestemming van de persoon die het betrokken bier in verbruik heeft gesteld.

   Na de terugzending van het bier moet een aanvraag tot terugbetaling worden ingediend via een voorgeschreven formulier bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, vergezeld van de nodige bewijsstukken, zodat het uitgesloten is dat het bier waarop de accijnzen werden betaald alsnog wordt geconsumeerd of dat hogere bedragen aan accijnzen worden terugbetaald dan er initieel werden betaald.

  De betrokkenen kunnen hun aanvraag tot terugbetaling indienen tot uiterlijk 1 oktober 2020.

  Het onverkoopbaar geworden bier kan slechts twee bestemmingen krijgen, hetzij vernietiging onder ambtelijk toezicht, hetzij dealcoholisatie met het oog op levering van de alcohol met vrijstelling van accijnzen aan apotheken, met het oog op de levering van de alcohol onder de geldende accijnsschorsingsregeling naar een ander belastingentrepot of met het oog op de productie van handgels.
   

 1. Ministerieel besluit van 17 september 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (BS van 1 oktober 2020)
  Wijziging van de tarieven.
 1. Ministerieel besluit van 20 februari 2020 tot machtiging van importeurs, monteurs of bouwers van motorvoertuigen om signalen door te zenden als bewijs van het regelmatig aanwezig zijn van motorvoertuigen (BS van 18/3/2020)

  Dit ministerieel besluit staat toe aan de monteurs of bouwers van motorvoertuigen en de importeurs van nieuwe motorvoertuigen via een procedure van elektronische gegevensuitwisseling het elektronische signaal bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 4 april 2014 naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer te sturen
   

 1. Koninklijk besluit van 6 maart 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2014 betreffende de verificatie van het regelmatig aanwezig zijn van motorvoertuigen met als doel de vervanging van het vignet 705 door een elektronisch signaal  (BS van 18 maart 2020)

  Dit KB heeft als doel het vignet 705 te moderniseren door het te vervangen door een elektronisch signaal.

  De wettelijke waarde van de eerder uitgereikte vignetten 705 kan bij de inwerkingtreding behouden blijven en bij diefstal of verlies worden ze door een elektronisch signaal vervangen.

  Het papieren vignet 705 is zeer tijdrovend, zowel voor de administratie als voor de aanvragers en bovendien niet milieuvriendelijk. Het snelle gebruik van het elektronisch signaal heeft dan ook vele voordelen.

   In dit besluit worden ook de verwijzingen naar relevante Europese wetsbepalingen inzake de douanestatus van Uniegoederen van voertuigen bijgewerkt.

  Artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 april 2014 wordt aangevuld met een lid waarin de al dan niet elektronische voorlegging van de daarin al bedoelde documenten uitdrukkelijk wordt opgelegd om een van de vrijstellingen bedoeld in de artikelen 19/7 tot 19/9 van de algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen of in artikel 42, § 3, met uitzondering van punt 9 van het Btw-Wetboek te bekomen.

  Deze nieuwe bepaling heeft als doel de Schatkist te vrijwaren.

  Omwille van de vertraging bij de publicatie van dit besluit na de val van de regering, bevat zij een bepaling met terugwerkende kracht tot 4 februari 2019 om de wettigheid van de vignetten die bij het nieuwe systeem worden afgegeven, te waarborgen.
   
 2. Koninklijk besluit van 15 juli 2020 inzake de vrijstelling van accijns bij invoer van kleine zendingen zonder commercieel karakter (BS van 26 augustus 2020)

  Het KB heeft als doel het koninklijk besluit van 28 mei 1979 inzake de vrijstelling van accijns bij invoer van kleine zendingen zonder commercieel karakter te vervangen.

  De goedkeuring van richtlijn 2006/79/EG van de Raad van 5 oktober 2006 inzake de belastingvrijstellingen die van toepassing zijn bij invoer van uit derde landen afkomstige kleine goederenzendingen zonder commercieel karakter, van richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van richtlijn 92/12/EEG, van de wet van 21 december 2009 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie en van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen maakten sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 28 mei 1979 overbodig.
  Gezien het aantal en de complexiteit van de redactionele wijzigingen die in het koninklijk besluit van 28 mei 1979 zouden moeten worden aangebracht om het bij te werken, werd omwille van de duidelijkheid en de leesbaarheid besloten dit volledig te vervangen door een nieuw besluit.
  De belangrijkste wetgevende ontwikkeling die door de richtlijn van 2008 en de bovengenoemde wetten is geïntroduceerd, bestaat uit de invoering van twee categorieën goederen waarvoor accijnzen vereist zijn: enerzijds accijnsgoederen die geharmoniseerd zijn op EU-niveau, en anderzijds accijnsproducten die dat niet zijn.
  Deze twee categorieën van goederen worden daarom afzonderlijk in dit besluit behandeld.
  Verder bleven de overige bepalingen van het koninklijk besluit van 28 mei 1979 vrijwel ongewijzigd, met uitzondering van enkele aanpassingen van louter wetgevingstechnische en formele aard.
  Alleen de vrijstelling met betrekking tot thee en thee-extracten en -essences is toegevoegd, met het oog op de samenhang met de bepalingen van Richtlijn 2006/79/EG.