Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Rechten en taksen

WETTEN

 • Wet van 21 februari 2020 tot invoering van diverse fiscale overgangsbepalingen wat betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie.
  (BS 12 maart 2020 ; inwerkingtreding onbepaald [art. 12])

Deze wet verlengt de onder de vorm van een fiscale fictie ingestelde algemene overgangsperiode voor wat betreft de bepalingen in het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (hierna W. Reg.), het Wetboek der successierechten (hierna W. Succ.) en het Wetboek diverse rechten en taksen (hierna WDRT), bepaald in de wet van 3 april 2019 betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (BS, 10 april 2019).
 

 • Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie ("Wet Corona 1")
  (BS 11 juni 2020; met uitwerking op 1 maart 2020)

Deze wet wijkt af van artikel 172 W. Reg.: in de periode van 13 maart 2020 tot 30 juni 2020 kunnen de griffiers van hoven en rechtbanken uitgiften of afschriften van vonnissen en arresten die zij verplicht zijn ter registratie aan te bieden, afleveren zonder dat die vonnissen of arresten vooraf zijn geregistreerd (art. 22 van de wet).

De wet bevat ook een vrijstelling van het registratierecht en van het recht op geschriften voor de notariële volmachten verleden van 13 maart 2020 tot 30 juni 2020 wanneer de instrumenterende ambtenaar ervoor geen ereloon, vacaties of kosten vraagt en voor zover de volmacht uitsluitend effect sorteert in de periode van 13 maart 2020 tot 30 juni 2020 (art. 23 en 26 van de wet). De termijn voor het gebruik van de volmacht werd verlengd bij de wet van 15 juli 2020 "Corona III" (zie infra).

De wet stelt ook bepaalde hypothecaire inschrijvingen vrij van het hypotheekrecht en van het recht op geschriften (art. 23 en 26 van de wet).

De wet houdt een vrijstelling van de griffierechten op de uitgiften, kopieën en uittreksels van vonnissen en arresten in wanneer ze in de griffies worden afgeleverd in de periode van 16 maart 2020 tot 30 juni 2020 (zie art. 271 et 272 W. Reg.; art. 25 van de wet).

Tenslotte stelt de wet ook bepaalde hypothecaire getuigschriften vrij van het recht op geschriften en van de retributie (art. 28 van de wet) en verlengt zij de betalingstermijn voor de taks op de verzekeringsverrichtingen (art. 27 van de wet).
 

 • Wet van 11 juni 2020 houdende verdere modernisering van de registratie van de huurovereenkomsten
  (BS 19 juni 2020 ; inwerkingtreding 29 juni 2020)

Deze wet verbetert de inzake huur bij de wet van 28 april 2019 aangebrachte wijziging, meer in het bijzonder door in het W. Reg. een wettelijke grondslag in te schrijven voor de vermelding van het nationaal nummer van de bij de huur betrokken partijen in het formulier dat samen met een papieren huurcontract moet worden aangeboden (zie infra K.B. van 22 juni 2020 tot uitvoering van de artikelen 2, derde lid, 2quater en 8, tweede lid van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten).
 

 • Wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (« Corona III »-wet genaamd)
  (BS 23 juli 2020 ; inwerkingtreding 23 juli 2020 [ art. 31])

Deze wet verlengt voor wat het W. Reg. en het WDRT betreft de maatregelen opgenomen in de “Corona I”-wet (zie supra), behalve de vrijstelling van het hypotheekrecht (en van de hypothecaire retributie) voor bepaalde hypothecaire inschrijvingen.
 

 • Wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie (55K1295)
  (BS, 7 augustus 2020 ; inwerkingtreding op diverse datums)

Met uitwerking op 1 september 2020 (art. 91 van de wet) voegt deze wet in het W. Reg. een artikel 162, 19° in m.b.t de akten, vonnissen en arresten betreffende procedures tot machtiging ingesteld overeenkomstig artikel 784/1 van het Burgerlijk Wetboek (art. 88).

Vanaf 17 augustus 2020 laat ze tevens de registratie toe van onderhandse akten op een kopie ervan en van vonnissen en arresten op een elektronisch afschrift ervan (art. 111 tot 115).
 

 • Wet van 3 december 2020 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op de verplichte registratie van buitenlandse notariële akten (II)
  (BS 11 december 2020 ; inwerkingtreding  15 december 2020 )

   
 • Bijzondere wet van 13 december 2020 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op de verplichte registratie van buitenlandse notariële akten (I)
  (BS 15 december 2020, ed. 2 ; inwerkingtreding  15 december 2020 )

   
 • Wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie
  (BS 30 december 2020; inwerkingtreding 9 januari 2021)

De artikelen 18 en 19 van deze wet verlengen, wat het W. reg. en het WDRT betreft, de maatregelen inzake volmachten uit van de zogenaamde "Corona I" (zie supra).
 

KONINKLIJKE BESLUITEN

 • Koninklijk besluit van 16 april 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2016 houdende regeling van de aanbieding op gedematerialiseerde wijze van onderhandse huurcontracten tot de formaliteit van de registratie
  (BS van 27 april 2020; inwerkingtreding 7 mei 2020)

Dit besluit wijzigt het besluit van 7 december 2016 derwijze dat het niet van toepassing is op akten houdende vestiging of overdracht van een erfpacht- of opstalrecht.  
 

 • Bijzondere-machtenbesluit nr. 7 van 19 april 2020 houdende bijkomende steunmaatregelen inzake vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners, personenbelasting, belasting over de toegevoegde waarde, bedrijfsvoorheffing, registratierechten en retributies
  (BS van 24 april 2020; inwerkingtreding op diverse datums)

Dat besluit verdaagt, gelet op de Covid-19 pandemie, de vervaldatums voor de betaling van belastingen, taksen en retributies, alsook voor de indiening van aangiften. In het bijzonder wordt dit gedaan voor de uiterste datum voor de mededeling van vonnissen en arresten aan de fiscus.
 

 • Koninklijk besluit van 22 juni 2020 tot uitvoering van de artikelen 2, derde lid, 2quater en 8, tweede lid, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
  (BS, 3 juli 2020; inwerkingtreding op 1 augustus 2020 [art. 10])

Dit besluit bepaalt de nadere regels voor de nieuwe manier van aanbieding ter registratie van huurcontracten op papier: die aanbieding gebeurt niet meer op het voor de registratie bevoegde kantoor maar door het versturen van een kopie van de akte en de bijlagen (vb. plaatsbeschrijving) aan een scanningscentrum, of door de neerlegging ervan in de brievenbus van een infocenter van de FOD-Financiën.
 

MINISTRIËLE BESLUITEN

 • MB van 23 januari 2020 houdende bepaling van andere afwijkingen van artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 januari 2019 betreffende de uitvoering van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en het houden van de registers in de griffies der hoven en rechtbanken
  (BS van 4 februari 2020 ; inwerkingtreding 14 februari 2020)

Dit besluit verruimt de uitzonderingen op de verplichting voor de griffiers om de vonnissen en arresten mee te delen aan het kantoor Rechtszekerheid met het oog op de heffing van het titel- en/of veroordelingsrecht

 • Ministerieel besluit van 2 juni 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 november 2017 tot vaststelling van de retributies voor het verstrekken van inlichtingen, getuigschriften, kopieën en uittreksels door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en van het Wetboek der Successierechten
  (BS 5 juni 2020 ; inwerkingtreding 1 juli 2020 [art. 4])

Dit besluit wijzigt een retributie en definieert het aanvangsindexcijfer voor de indexering bepaald in het vermelde M.B. van 2017.
 

BERICHTEN BS

 • Bericht van 4 november 2020 inzake de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen.
  (BS 4 november 2020)

Dit bericht behandelt de terugwerkende kracht van de antimisbruikbepaling inzake de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen.