Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Thesaurie

WETTEN

Wet van 27 maart 2020 tot machtiging van de Koning om een staatswaarborg te verstrekken voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen. (BS 30/03/20)

Op 21 maart 2020 sloten de minister van Financiën en de financiële sector, met ondersteuning van de Nationale Bank van België, een akkoord om gezinnen en bedrijven van voldoende financiering te voorzien tijdens de coronacrisis. Dat akkoord werd vertaald in met name de wet van 27 maart 2020 tot machtiging van de Koning om een staatswaarborg te verstrekken voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen en het koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus.

Wet van 20 juli 2020 tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen. (BS 24/07/20)

De wet vormt een aanvulling op de staatswaarborg voorzien in de wet van 27 maart 2020. Zij maakt de staatswaarborg beschikbaar voor bepaalde kredieten die worden toegekend aan niet-financiële kmo’s. In tegenstelling tot de eerste garantieregeling (de “Garantie I”) is deze tweede regeling (de “Garantie II”) facultatief.

Wet van 20 juli 2020 houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. (BS 05/08/20)

Het preventief dispositief inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme wordt opnieuw geactualiseerd naar aanleiding van de aanname van de Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (“5e Richtlijn”). Bijkomend worden tekortkomingen weggewerkt zoals vastgesteld door de Europese Commissie.

Wet van 13 oktober 2020 houdende goedkeuring van de beslissing 16645-(20/5) van de Raad van Beheer van het Internationaal Monetair Fonds betreffende de amendering van de Nieuwe Leningsovereenkomsten (BS 19/11/2020)

Wettelijke goedkeuring van de verhoging van de Nieuwe Leningsovereenkomsten van het IMF en met de verhoging van het Belgische aandeel erin van 4 miljard STR tot 7,99 miljard STR, en van een aantal technische wijzigingen.

Programmawet 20 december 2020 - Titel 11 - Deelname van België aan de algemene en selectieve verhoging van het kapitaal van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (BS 30/12/2020)

Wettelijke bekrachtiging van de Belgische deelname aan de kapitaalverhoging van de Wereldbank voor een totaalbedrag van 707,9 miljoen euro, waarvan 103,1 miljoen euro te volstorten.

Wet van 20 juli 2020 houdende de toekenning van de Staatsgarantie in het kader van de instrumenten die op het niveau van de Europese Unie zijn ingesteld om de socio-economische gevolgen van COVID-19 te verzachten (BS 24/7/2020)

België verstrekt een staatsgarantie als Belgische bijdrage aan het instrument voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid te beperken in een noodtoestand (SURE) als gevolg van de COVID-19-uitbraak, en aan het "pan-Europees garantiefonds als antwoord op COVID-19" dat opgericht werd bij de Europese Investeringsbank als steun voor de Europese bedrijven.


KONINKLIJKE BESLUITEN

16 januari 2020 - Koninklijk besluit betreffende de uitgiften in 2020 van herdenkingsstukken van 2 euro, ter gelegenheid van ″Jan van Eyck″-jaar en het internationaal jaar van de plantengezondheid 2020. BS 21/01/2020

Regelgevend kader betreffende de uitgiften van 2 euro herdenkingsmuntstukken in België in 2020. Beschrijving van specificaties en design.

29 januari 2020 - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 december 2019 houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België (BS 14/02/20)

Het reglement van de NBB voorziet erin om de in 2018 ingevoerde macroprudentiële maatregel (kb van 4 mei 2018), die een verhoging van de risicowegingen voor risicoposities op Belgisch residentieel vastgoed oplegt, met een jaar te verlengen. De verlenging van die maatregel is nodig om de nog steeds grote vastgoedrisico’s op de bankbalansen te blijven afdekken.

31 januari 2020 - Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2020 van herdenkingsmuntstukken. BS 12/02/2020

Regelgevend kader betreffende de uitgiften van herdenkingsmuntstukken in België in 2020, met een nominale waarde hoger dan 2 euro. Beschrijving van specificaties en design.

23 maart 2020 - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 10 maart 2020 van de Nationale Bank van België tot vastlegging van het contracyclische tier 1-kernkapitaalbufferpercentage. (01/04/20)

Overeenkomstig artikel 5, §§ 2 en 5, van bijlage IV, van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, bepaalt de NBB het contracyclische Tier 1-kernkapitaalconserveringsbufferpercentage voor relevante kredietrisico's op tegenpartijen gevestigd op het Belgische grondgebied. In dit geval werd dit percentage vastgesteld op 0%. Dit verlaagde tarief van de conserveringsbuffer wordt met ingang van 1 april 2020 toegepast door kredietinstellingen en beursvennootschappen.

14 april 2020 - Koninklijk besluit tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus. (BS 15/04/20)

Met deze teksten werd een staatswaarborgregeling ingevoerd voor nieuwe kredieten van maximaal 12 maanden die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Krachtens die regeling vindt de staatswaarborg van rechtswege toepassing op de betrokken kredieten.

24 april 2020 - Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme. (BS 06/05/2020)

Schrapping van een naam van de nationale lijst.

4 mei 2020 – Koninklijk besluit op de Deposito- en Consignatiekas, inzonderheid op de consignaties in valuta's, gepubliceerd op 7 mei 2020 in het Belgisch Staatsblad.

De Deposito- en Consignatiekas aanvaardt alleen geconsigneerde bedragen in euro. Bestaande bedragen in vreemde valuta worden omgezet in euro. Consignaties in effecten worden niet langer aanvaard, met uitzondering van twee categorieën.

6 mei 2020 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 februari 1977 tot inrichting van de Nationale Kas voor Rampenschade. (BS 15/05/20)

De wet van 2 mei 2019 heeft de Nationale Kas voor Rampenschade overgeheveld van de FOD Financiën naar de FOD Binnenlandse Zaken.  Dit koninklijk besluit heeft derhalve het koninklijk besluit van 23 februari 1977  tot inrichting van de Nationale Kas voor Rampenschade aangepast.

22 juin 2020 - Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen. (BS 10/07/20)

Dit koninklijk besluit vertrouwt de FPIM de opdracht toe om voor Aviapartner Belgium een converteerbare lening te verstrekken en voorziet haar van de nodige middelen.

31 juillet 2020 - Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen. (BS 21/08/20)

Dit koninklijk besluit vertrouwt de FPIM de opdracht toe om voor SN Airholding een converteerbare lening te verstrekken en voorziet haar van de nodige middelen.

16 september 2020 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus. (BS 28/09/20)

Dit koninklijk besluit verlengt de periode gedurende welke gewaarborgde kredieten onder de staatswaarborg vallen.

23 september 2020 -  Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register. (BS 01/10/20)

Dit koninklijk besluit brengt een aantal wijzigingen aan in het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register. Het beoogt het koninklijk besluit van 30 juli 2018 volledig conform te maken aan de meest recente juridische ontwikkelingen. Het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register bevat de bepalingen inzake de werking van het UBO-register. Dit UBO-register is het register zoals bedoeld in artikelen 73 tot 75 van de wet van 18 september 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de beperking van het gebruik van contanten. Dit register heeft tot doel te beschikken over een gecentraliseerde databank van alle personen die één van de juridische entiteiten geïdentificeerd in de wet van 18 september 2017 bezitten of er controle over uitoefenen.

8 november 2020 - Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme. (BS 18/11/2020)

Toevoeging van 21 namen en schrapping van één naam van de nationale lijst en handhaving van de 274 namen.

30 november 2020 - Koninklijk besluit betreffende de bij te houden statistieken bedoeld in artikel 71 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. (BS 03/12/20)

Het koninklijk besluit bevat regels voor het bijhouden door de bevoegde autoriteiten van uitgebreide statistieken over witwassen en terrorismefinanciering. Met dit koninklijk besluit schikt België zich naar de verplichtingen uit de vierde en vijfde antiwitwasrichtlijn.

24 december 2020 - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 15, 25 en 26 van de wet van 20 juli 2020 tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen. (BS 30/12/20)

Het doel van dit Koninklijk besluit is de procedure vast te stellen voor het aanspreken van de Garantie II, de modaliteiten voor de vaststelling en de betaling van de vergoeding en de voorwaarden voor tussentijdse voorschotten en de definitieve afrekening. 

24 december 2020 - Koninklijk besluit tot verlenging van de toekenningstermijn en de maximumduur van de in aanmerking komende kredieten voor een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, en daarmee verbonden maatregelen. (BS 30/12/20)

Dit koninklijk besluit brengt bepaalde aanpassingen aan in Garantie II.
 

MINISTRIËLE BESLUITEN

29 april 2020 - Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 8, § 2, van het koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, met het oog op de vaststelling van de procedure voor het aanvragen van een afwijking van het bedrag bedoeld in artikel 8, § 1, 1°. (BS 04/05/20)

Dit ministerieel besluit regelt de procedure voor het aanvragen van een afwijking van het maximumbedrag van de kredieten die in aanmerking komen voor een staatswaarborg in de zin van artikel 8 van het koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus.