Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

BTW

WETTEN
 

 • Wet van 2 april 2021 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de regeling betreft die van toepassing is op afstandsverkopen van goederen en op bepaalde leveringen van goederen en diensten (B.S. van 13 april 2021)

  Deze wet is de omzetting in Belgisch recht van deel 2 van Richtlijn (EU) 2017/2455 van de Raad van 5 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (hierna: "Richtlijn 2006/112/EG") en Richtlijn 2009/132/EG wat betreft bepaalde btw-verplichtingen voor diensten en afstandsverkopen van goederen (hierna: "Richtlijn 2017/2455") en van Richtlijn (EU) 2019/1995 van de Raad van 21 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de bepalingen inzake afstandsverkopen en bepaalde binnenlandse leveringen van goederen (hierna: "Richtlijn 2019/1995").

  De belangrijkste wijzigingen aan de btw-regeling zijn:
  - de uitbreiding van het MOSS ("mini One stop shop")-systeem tot een ruimer OSS ("One stop shop")-systeem dat voortaan ook intracommunautaire afstandsverkopen van goederen en andere diensten omvat alsook afstandsverkopen van goederen uit derde landen;
  - de afschaffing van de bestaande drempels voor intracommunautaire afstandsverkopenen de invoering van een globale communautaire btw-drempel voor intracommunautaire afstandsverkopen van goederen en bepaalde diensten[1] aan particulieren;
  - de invoering van een nieuw onderdeel binnen het MOSS-systeem waarbij de btw verschuldigd op de afstandsverkopen van goederen afkomstig uit derde landen of derdelandsgebieden op een vereenvoudigde manier kan worden aangegeven en betaald;
  - de afschaffing van de btw-vrijstelling voor de invoer van kleine zendingen tot 22 euro afkomstig van leveranciers in derde landen, die wordt vervangen door een invoervrijstelling tot 150 euro die enkel van toepassing is indien de goederen worden ingevoerd in het kader van afstandsverkopen van goederen afkomstig uit derde landen of derdelandsgebieden die werden aangegeven binnen de nieuwe vereenvoudigingsregeling van het OSS-systeem;
  - de invoering van een aanvullende vereenvoudigingsregeling buiten het OSS-systeem voor zowel de aangifte als de betaling van btw die verschuldigd is bij de invoer van goederen in het kader van afstandsverkopen van goederen afkomstig uit derdelandsgebieden of derde landen, wanneer de btw op die afstandsverkopen niet werd voldaan via de invoerregeling binnen de OSS;
  - de invoering van een regeling waarin elektronische interfaces die afstandsverkopen van goederen faciliteren ook aansprakelijk worden gesteld voor de correcte voldoening van de btw over de afstandsverkopen die via hun interface werden gerealiseerd.

 • Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (B.S. van 13 april 2021)

  Deze wet betreft een steunmaatregel genomen in het kader van de COVID-19-epidemie en verlengt de tijdelijke toepassing van een verlaagd btw-tarief van zes pct. voor de leveringen, intracommunautaire verwervingen en invoeren van mondmaskers en hydroalcoholische gels tot 30 juni 2021.

  De wet wijzigt bovendien artikel 53octies, § 1, van het WBTW als gevolg van de afschaffing van het decembervoorschot.
   
 • Wet van 27 juni 2021 houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde (B.S. van 30 juni 2021, ed. 3)

  Deze wet wijzigt het Btw-Wetboek met betrekking tot het territoriaal toepassingsgebied van de btw, de onttrekkingen van handelsmonsters, handelsgeschenken van geringe waarde en van voedingsmiddelen en niet-voedingsmiddelen voor liefdadigheidsdoeleinden, de vrijstellingen inzake zelfstandige groeperingen van personen en inzake instellingen voor collectieve belegging, de bijzondere regeling van toepassing op de deeleconomie, de verplichtingen inzake het bijhouden van registers, de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen en de rechthebbenden op de teruggaaf van de btw. Deze wet brengt eveneens een correctie aan wat een verwijzing naar de Europese regelgeving betreft, wijzigt bepalingen inzake het toe te passen tarief en brengt ten slotte ook technische aanpassingen aan met betrekking tot de btw-tarieven.
   
 • Wet van 11 juli 2021 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft (B.S. van 20 juli 2021)

  Deze wet wijzigt artikel 44, §§ 1 en 2, van het Btw-Wetboek inzake de btw-vrijstelling met betrekking tot medische verzorging. Deze wijziging vloeit voort uit het arrest nr. 194/2019 van het Grondwettelijk Hof van 5 december 2019.

  De voornoemde bepalingen worden in overeenstemming worden gebracht met de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake de vrijstelling voor medische verzorging opgenomen in Richtlijn 2006/112/EG.

  Deze noodzakelijke hervorming van de btw-vrijstelling voor medische verzorging heeft gevolgen voor de twee basisvoorwaarden voor die vrijstelling, namelijk de aard van de verstrekte diensten en de hoedanigheid van de dienstverstrekkers.
   
 • Wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (B.S. van 29 juli 2021)

  Deze wet betreft een steunmaatregel genomen in het kader van de COVID-19-epidemie en verlengt de tijdelijke toepassing van een verlaagd btw-tarief van zes pct. voor de leveringen, intracommunautaire verwervingen en invoeren van mondmaskers en hydroalcoholische gels tot 30 september 2021.
   
 • Wet van 20 december 2021 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde betreffende de vrijstellingen van de belasting ter uitvoering van activiteiten in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid binnen het Uniekader en betreffende tijdelijke vrijstellingen bij invoer en bepaalde leveringen van goederen en diensten in reactie op de COVID-19-pandemie (B.S. van 28 december 2021)

  Deze wet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/2235 van de Raad van 16 december 2019 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG en Richtlijn 2008/118/EG houdende een algemene regeling inzake accijns wat betreft defensie-inspanningen binnen het Uniekader (hierna: "Richtlijn 2019/2235") en in de omzetting van Richtlijn (EU) 2021/1159 van de Raad van 13 juli 2021 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende tijdelijke vrijstellingen bij invoer en bepaalde leveringen van goederen en diensten in reactie op de COVID-19-pandemie. (hierna: "Richtlijn 2021/1159").

  Richtlijn 2006/112/EG voorziet in een vrijstelling van btw voor leveringen van goederen en diensten aan, alsook de invoer van goederen door, de strijdkrachten van de staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag, voor zover die strijdkrachten deelnemen aan een gemeenschappelijke defensie-inspanning buiten hun eigen staat.

  Op die vrijstellingen kan geen beroep worden gedaan wanneer de strijdkrachten van een lidstaat deelnemen aan activiteiten in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid.

  Richtlijn 2019/2235 strekt er toe om de btw-behandeling van de defensie-inspanningen die worden geleverd binnen het Uniekader en onder auspiciën van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie effectief op elkaar af te stemmen.

  Richtlijn 2021/1159 strekt er toe om in een nieuwe btw-vrijstelling te voorzien voor aankopen door organen van de Unie van goederen en diensten in reactie op de noodsituatie als gevolg van de COVID-19-pandemie, wanneer die goederen en diensten kosteloos ter beschikking worden gesteld van de lidstaten of derden, zoals nationale autoriteiten of instellingen.
   
 • Programmawet van 27 december 2021 (B.S. van 31 december 2021, ed. 1)

  De wet van 27 december 2021 houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde (B.S. van 31 december 2021, ed. 2) heeft met betrekking tot het verschaffen van gemeubeld logies heldere wettelijke criteria vastgelegd voor de toepassing van de vrijstelling.

  In het kader van deze nieuwe regels en om concurrentieverstoring tegen te gaan door de toename van het aanbod door personen die in hun eigen woning gemeubeld logies aanbieden en die gebruik kunnen maken van de vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen, wordt het verschaffen van dergelijk logies voortaan uitgesloten van deze regeling.
   
 • Wet van 27 december 2021 houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde (B.S. van 31 december 2021, ed. 2)

  Deze wet wijzigt het Btw-Wetboek met betrekking tot de vrijstelling van de belasting voor politieke, syndicale, religieuze, levensbeschouwelijke, vaderlandslievende, filantropische of staatsburgerlijke instellingen, de belastingheffing over het verschaffen van gemeubeld logies, de regels inzake aftrek van de belasting op grond van het werkelijk gebruik, de mededeling van het btw-identificatienummer naar aanleiding van een intracommunautaire verwerving van accijnsproducten en nieuwe vervoermiddelen, de opheffing van de bijzondere regeling inzake de forfaitaire grondslagen van aanslag, de bijzondere landbouwregeling, bepaalde technische wijzigingen van de nationale reglementering, de teruggaaf van de belasting aan belastingplichtigen die al dan niet in België gevestigd zijn of aan andere personen, de plaatsbepalingsregels voor afstandsverkopen van uit een derdelandsgebied of derde land ingevoerde goederen, de bijzondere regeling voor de deeleconomie en nalatigheidsinteresten.

  Deze wet voert bovendien een verlaagd btw-tarief in voor haarprothesen, brengt wijzigingen aan inzake het verlaagd btw-tarief voor onroerende handelingen met betrekking tot privéwoningen voor gehandicapten en vervangt het attest van de afnemer inzake werken in onroerende staat verricht aan privéwoningen door een vermelding op de factuur van de aannemer.

  Tot slot bekrachtigt deze wet twee koninklijke besluiten met betrekking tot verlaagde btw-tarieven, genomen in uitvoering van artikel 37, § 1, van het WBTW.
   

KONINKLIJKE BESLUITEN
 

 • Koninklijk besluit van 27 april 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten (B.S. van 30 april 2021, ed. 1)

  Dit koninklijk besluit betreft een steunmaatregel voor de horeca genomen in het kader van de COVID-19-epidemie. Het voorziet in de tijdelijke toepassing van een verlaagd btw-tarief van zes pct. voor restaurant- en cateringdiensten van 8 mei 2021 tot en met 30 september 2021.

 • Koninklijk besluit van 29 juni 2021 tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 4, 7, 10, 22, 24, 31, 41, 44 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (e-commerce) (B.S. van 1 juli 2021, ed.1)

  Dit koninklijk besluit betreft maatregelen ter uitvoering van de bepalingen van de wet van 2 april 2021 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de regeling betreft die van toepassing is op afstandsverkopen van goederen en op bepaalde leveringen van goederen en diensten (B.S. van 13 april 2021). Deze wet heeft in het Btw-Wetboek een fundamentele hervorming ingevoerd van de regels met betrekking tot de regeling van afstandsverkopen van goederen en van de regels met betrekking tot de vereenvoudigingsregeling voor telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten of elektronische diensten verricht voor niet-belastingplichtigen.

  Deze hervorming vloeit voort uit de omzetting in Belgisch recht van Richtlijn 2017/2455 wat betreft bepaalde btw-verplichtingen voor diensten en afstandsverkopen van goederen en van Richtlijn 2019/1995 wat betreft de bepalingen inzake afstandsverkopen en bepaalde binnenlandse leveringen van goederen.

 • Koninklijk besluit van 29 september 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot mondmaskers en hydroalcoholische gels (B.S. van 1 oktober 2021, ed.1)

  Dit koninklijk besluit betreft een steunmaatregel genomen in het kader van de COVID-19-epidemie en verlengt de tijdelijke toepassing van een verlaagd btw-tarief van zes pct. voor de leveringen, intracommunautaire verwervingen en invoeren van mondmaskers en hydroalcoholische gels tot 31 december 2021.

 • Koninklijk besluit van 21 december 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat mondmaskers en hydroalcoholische gels betreft (B.S. van 30 december 2021, ed.1)

  Dit koninklijk besluit betreft een steunmaatregel genomen in het kader van de COVID-19-epidemie en verlengt de tijdelijke toepassing van een verlaagd btw-tarief van zes pct. voor de leveringen, intracommunautaire verwervingen en invoeren van mondmaskers en hydroalcoholische gels tot 31 maart 2022.
 • Koninklijk besluit van 27 december 2021 tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 2, 4, 6, 10, 19 en 22 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (B.S. van 31 december 2021, ed.2)

  Dit koninklijk besluit betreft maatregelen ter uitvoering van bepalingen van de wet van 27 juni 2021 houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde (B.S. van 30 juni 2021, ed. 3), de wet van 11 juli 2021 tot wijziging van het WBTW wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft (B.S. van 20 juli 2021) en de wet van 20 december 2021 tot wijziging van het WBTW betreffende de vrijstellingen van de belasting ter uitvoering van activiteiten in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid binnen het Uniekader en betreffende tijdelijke vrijstellingen bij invoer en bepaalde leveringen van goederen en diensten in reactie op de COVID-19-pandemie (B.S. van 28 december 2021).

[1] TBE-diensten, i.e. telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten en langs elektronische weg verstrekte diensten