Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Diverse rechten en taksen

WETTEN

 • Wet van 7 februari 2021 houdende diverse wijzigingen aan het Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten, aan het Wetboek der successierechten, aan het Wetboek diverse rechten en taksen en aan de hypotheekwet van 16 december 1851, alsook aan het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen (BS 19 februari 2021; inwerkingtreding op diverse datums)

  Deze wet betreft puur technische maatregelen. Het gaat om aanpassing van teksten aan andere wetteksten, opheffing van in onbruik geraakte bepalingen en verbeteringen van technische aard, op taalkundig gebied, enz.

  Het ontwerp brengt ook artikel 70 van het Wetboek der successierechten in overeenstemming met de Grondwet, dit gelet op een arrest van het Grondwettelijk Hof.

 • Wet van 17 februari houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen (BS 25 februari 2021; inwerkingtreding op diverse datums)

  Deze wet voert in het Wetboek diverse rechten en taksen een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen in.
   
 • Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS 13 april 2021; inwerkingtreding 1 april 2021)

  De artikelen 8 en 9 van deze wet verlengen tot 30 juni 2021 de fiscale maatregelen betreffende de notariële volmachten, voorzien door de wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie.

 • Wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS 29 juli 2021; inwerkingtreding 1 juli 2021)

  De fiscale maatregelen betreffende de notariële volmachten die door de wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, al werden verlengd tot 30 juni 2021, worden opnieuw verlengd tot 30 september 2021.
   
 • Wet van 26 november 2021 houdende wijzigingen van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (BS 2 december 2021; inwerkingtreding 1 december 2021)

  In het kader van FIRST-project, zal de bevoegdheid van de ontvangers van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie om bepaalde inningen te doen gefaseerd worden overgedragen aan de Algemene Administratie van de Inning en Invordering.

  Deze wet draagt de inning over van:

  1° de in artikel 83, eerste lid, 1° en 2° van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (hierna W.Reg.) bedoelde huurrechten;
  2° het hypotheekrecht (art. 259 W.Reg.);
  3° de hypothecaire retributies (K.B. van 14 september 2016 tot vaststelling van de retributies voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en getuigschriften); en
  4° het recht op geschriften bedoeld in artikel 10 van het Wetboek diverse rechten en taksen.

KONINKLIJKE BESLUITEN

 • Koninklijk besluit van 29 april 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking (BS van 30 april 202; inwerkingtreding op diverse datums)

  De wijzigingen voorzien door dit besluit vloeien voornamelijk voort uit:

  1° de opheffing van artikel 4 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het gebruik gedane leveringen, waarnaar wordt verwezen in het voornoemde koninklijk besluit;

  2° de uitbreiding van het begrip "instrumenterende ambtenaar", dat nu enkel naast de notarissen de ambtenaren van het Federaal aankoopcomité van de Federale Overheidsdienst Financiën omvat, met elke persoon bevoegd om akten te authenticeren en die wordt aangeduid krachtens artikel 6quinquies van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

  3° de integratie van de hypotheekkantoren in de Administratie Rechtszekerheid, een aanpassing aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het nieuwe boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, en de invoering van de Notariële Aktebank (NABAN).

 • Koninklijk besluit van 30 augustus 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2013 tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk, en tot regeling van de voorafgaande neerlegging van een plan bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en van de aflevering door die algemene administratie van een nieuwe identificatie en van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie en tot vaststelling van de modaliteiten voor het afleveren van kadastrale uittreksels  (BS van 31 augustus 2020; inwerkingtreding op diverse datums)

  Dit besluit past twee besluiten aan naar aanleiding van de invoering van het begrip volume in het Burgerlijk Wetboek (Cf. de wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek; Belgisch Staatsblad 17 maart 2020).

 • Koninklijk besluit van 6 augustus 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen wat betreft de aangifte, betaling en diverse regels met betrekking tot de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen (BS, 23 augustus 2021; inwerkingtreding op 23 augustus 2020)

  Dit besluit voert de wet van 17 februari houdende de invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen uit en regelt de modaliteiten van de aangifte, betaling en diverse regels met betrekking tot de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen.

 • Koninklijk besluit van 23 november 2021 tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreffende de overdracht van de bevoegdheid inzake de inning en de invordering van verschillende rechten en retributies van de Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie aan de Algemene administratie van de inning en de invordering; tot uitbreiding van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 28 november 2008 tot uitvoering van artikel 8bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten wat de exploten en processen-verbaal van de gerechtsdeurwaarders betreft; en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juli 2019 tot vaststelling van de openingsuren van de kantoren van de Administratie Rechtszekerheid (BS, 2 december 2021; inwerkingtreding op diverse datums)

  In het kader van FIRST-project, overdracht dit besluit de bevoegdheid inzake de inning en de invordering van verschillende rechten en retributies van de Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie aan de Algemene administratie van de inning en de invordering

MINISTRIËLE BESLUITEN
 

 • Ministerieel besluit van 27 augustus 2021 tot aanduiding van de ambtenaar die in het kader van de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen bevoegd is voor de erkenning van een in België gevestigde aansprakelijke vertegenwoordiger van een niet in België gevestigde of opgerichte tussenpersoon (BS 31 augustus 2021; inwerkingtreding 31 augustus 2021)

  Dit besluit aanduidt de ambtenaar die in het kader van de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen bevoegd is voor de erkenning van een in België gevestigde aansprakelijke vertegenwoordiger van een niet in België gevestigde of opgerichte tussenpersoon.

 • Ministerieel besluit van 31 augustus 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 2013 tot uitvoering van artikel 5 van het koninklijk besluit van 18 november 2013 tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk, en tot regeling van de voorafgaande neerlegging van een plan bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en van de aflevering door die algemene administratie van een nieuwe identificatie  (BS van 31 augustus 2021; inwerkingtreding op diverse datums)

  Dit besluit wordt aangepast naar aanleiding van de invoering van het begrip volume in het Burgerlijk Wetboek (Cf. de wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek; Belgisch Staatsblad 17 maart 2020).