Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Diverse rechten en taksen

Wetten

 • Wet van 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen (B.S. van 28 januari 2022)
 • Wet van 28 maart 2022 houdende verlaging van lasten op arbeid (B.S. 31 maart 2022)
 • Wet van 18 mei 2022 houdende wijzigingen van het recht op geschriften en van het registratierecht op bepaalde akten (B.S. 30 mei 2022)

Koninklijke besluiten

 • Koninklijk besluit van 6 februari 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen ten gevolge van de overdracht van de diverse taksen aan de algemene administratie van de fiscaliteit en de algemene administratie van de inning en de invordering (B.S. 7 maart 2022)
 • Koninklijk besluit van 10 april 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen wat betreft de aangifte en diverse regels met betrekking tot de taks op de inscheping van een luchtvaartuig, houdende andere wijzigingen van hetzelfde besluit en houdende bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 166, §2, van hetzelfde Wetboek (B.S. 20 april 2022)
 • Koninklijk besluit van 18 mei 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen en van het koninklijk besluit van 14 september 2016 tot vaststelling van de retributies voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en getuigschriften (B.S. 30 mei 2022)
 • Koninklijk besluit van 3 juli 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juli 2019 betreffende de elektronische verzending van de berichten en lijsten bedoeld in de artikelen 96 en 97 van het Wetboek der successierechten, houdende nadere regels betreffende die kennisgeving en houdende wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten (B.S. 11 juli 2022)
 • Koninklijk besluit van 13 november 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2019 betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (B.S. 25 november 2022)

Ministeriële besluiten

 • Ministerieel besluit van 6 april 2022 tot aanduiding van de ambtenaar die in het kader van de taks op de inscheping van een luchtvaartuig bevoegd is voor de erkenning van een in België gevestigde aansprakelijke vertegenwoordiger van een niet in België opgerichte luchtvaartmaatschappij (B.S. 19 april 2022)
 • Ministerieel besluit van 18 mei 2022 houdende opheffing van het ministerieel besluit van 25 januari 2007 tot uitvoering van artikel 1 en artikel 6, laatste lid van het uitvoeringsbesluit houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen van 3 maart 1927 en houdende bepaling van de retributies die van toepassing zijn wanneer eigendomstitels worden afgeleverd om een akte van erfopvolging op te stellen (B.S. 30 mei 2022)
 • Ministerieel besluit van 4 juli 2022 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2019 houdende vaststelling van de nadere regels betreffende de elektronische verzending van de in de artikelen 96 en 97 van het Wetboek der successierechten bedoelde kennisgevingen en lijsten (B.S. 11 juli 2022)