Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Inkomstenbelastingen

Wetten

 • Wet van 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen (B.S. van 28 januari 2022)
 • Wet van 17 maart 2022 houdende diverse fiscale bepalingen en fraudebestrijding (B.S. 25 maart 2022)
 • Wet van 28 maart 2022 houdende verlaging van lasten op arbeid (B.S. 31 maart 2022)
 • Wet van 26 april 2022 tot regeling van het fiscaal stelsel van de beloningen voor verenigingsactiviteiten zoals bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (B.S. 6 mei 2022)
 • Wet van 5 juli 2022 houdende diverse fiscale bepalingen (B.S. 15 juli 2022)
 • Wet van 20 november 2022 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen (B.S. 30 december 2022)
 • Wet van 21 december 2022 houdende diverse fiscale bepalingen (B.S. 29 december 2022)
 • Wet van 26 december 2022 tot wijziging van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp (B.S. 13 januari 2022)

Koninklijke besluiten

 • Koninklijk besluit van 1 februari 2022 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vaststelling van het nettobedrag van de beroepsinkomsten (B.S. 1 maart 2022)
 • Koninklijk besluit van 6 februari 2022 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet (B.S. 14 februari 2022)
 • Koninklijk besluit van 1 februari 2022 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de inkomsten uit de deeleconomie en uit het verenigingswerk (B.S. 21 februari 2022)
 • Koninklijk besluit van 9 februari 2022 tot verduidelijking van de impact van het einde van de toepassingsperiode van de Belgische regionale steunkaart op de in het Vlaamse en Waalse Gewest gelegen steunzones (B.S. 15 februari 2022)
 • Koninklijk besluit van 16 februari 2022 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in artikel 2756 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (B.S. 11 maart 2022)
 • Koninklijk besluit van 21 februari 2022 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars (B.S. 11 maart 2022)
 • Koninklijk besluit van 23 maart 2022 tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie (B.S. 28 maart 2022)
 • Koninklijk besluit van 23 maart 2022 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bezoldigingen voor studentenarbeid gepresteerd in het eerste kwartaal van 2022 en van de vermindering voor overwerk (B.S. 31 maart 2022)
 • Koninklijk besluit van 23 maart 2022 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2022 (B.S. 28 maart 2022)
 • Koninklijk besluit van 28 maart 2022 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid (B.S. 31 maart 2022)
 • Koninklijk besluit van 18 april 2022 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2022 (B.S. 26 april 2022)
 • Koninklijk besluit van 18 april 2022 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2022 (B.S. 26 april 2022)
 • Koninklijk besluit van 18 april 2022 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake de belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.)  voor het aanslagjaar 2022 (B.S. 26 april 2022)
 • Beëindiging en verduidelijking van overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België bij de verlengde Overeenkomst met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis van 30 april 2020 (M.B. 15 juin 2022)
 • Koninklijk besluit van 10 mei 2022 tot berekening van het voordeel voortkomend uit het belastingkrediet voor niet-recupereerbare uitgaven en tot bepaling van de te verstrekken informatie in bijlage bij de aangifte voor de toekenning van het belastingkrediet voor niet-recupereerbare uitgaven bedoeld in de artikelen 12 tot en met 16 van de wet van 14 februari 2022 houdende tijdelijke ondersteunings-maatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (B.S. 18 mei 2022)
 • Koninklijk besluit van 19 mei 2022 tot wijziging van de bepalingen inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het KB/WIB 92 (B.S. 30 mei 2022)
 • Koninklijk besluit van 6 juni 2022 houdende uitvoering van artikel 147, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor het aanslagjaar 2023 (B.S. 23 juni 2022)
 • Koninklijk besluit van 6 juni 2022 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bezoldigingen voor studentenarbeid gepresteerd in het tweede kwartaal van 2022 (B.S. 23 juni 2022)
 • Koninklijk besluit van 6 juni 2022 tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie (B.S. 14 juni 2022)
 • Koninklijk besluit van 3 juli 2022 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2022 (B.S. 14 juli 2022)
 • Koninklijk besluit van 5 juli 2022 tot wijziging van het KB/WIB 92 betreffende de roerende voorheffing (B.S. 15 juli 2022)
 • Koninklijk besluit van 1 september 2022 tot vastlegging van de vorm en inhoud van het formulier voor de aanvraag tot verlenging van de toepassing van het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers (B.S. 19 september 2022)
 • Koninklijk besluit van 6 november 2022 houdende wijzigingen aan de modaliteiten en voorwaarden van het Tax Shelter-stelsel ter uitvoering van de artikelen 194ter tot en met 194ter/3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (B.S. 23 november 2022)
 • Koninklijk besluit van 27 november 2022 tot uitvoering van artikel 5ter van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (B.S. 2 december 2022)
 • Koninklijk besluit van 13 november 2022 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op inkomsten van sporters als bedoeld in artikel 90, eerste lid, 2°bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (B.S. 28 november 2022)
 • Koninklijk besluit van 13 november 2022 tot invoering van de verplichting om bedrijfsvoorheffing in te houden op de in artikel 90, eerste lid, 2°bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde premies die aan Rijksinwoners worden betaald of toegekend en tot regeling van een specifieke ficheverplichting (B.S. 25 november 2022)
 • Koninklijk besluit van 16 november 2022 tot vastlegging van het formulier voor de toepassing van de achterwaartse verliesaftrek voor het gedeelte van de beroepsverliezen dat toe te schrijven is aan de schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden (B.S. 25 november 2022)
 • Koninklijk besluit van 30 november 2022 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid betaald of toegekend in de periode van november 2022 tot en met maart 2023 (B.S. 8 december 2022)
 • Koninklijk besluit van 27 november 2022 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bezoldigingen voor studentenarbeid gepresteerd in de zorgsector in het derde en vierde kwartaal van 2022 (B.S. 2 december 2022)
 • Koninklijk besluit van 19 december 2022 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de beloningen voor verenigingsactiviteiten als bedoeld in artikel 90, eerste lid, 1°ter, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (B.S. 22 december 2022)
 • Koninklijk besluit van 11 november 2022 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (B.S. 16 december 2022)
 • Koninklijk besluit van 19 december 2022 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (B.S. 30 december 2022)
 • Koninklijk besluit van 26 december 2022 tot vastlegging van de modaliteiten voor de toepassing van het belastingkrediet voor de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen (B.S. 3 januari 2022)
 • Koninklijk besluit van 26 december 2022 tot erkenning en tot intrekking van erkenning van elektronische platformen van deeleconomie (B.S. 3 januari 2022)

Ministeriële besluiten

 • Ministerieel besluit van 16 november 2022 tot aanduiding van de gedelegeerde inzake de toepassing van artikel 49quater van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (B.S. 25 november 2022)
 • Ministerieel besluit van 28 december 2022 tot aanduiding van de gedelegeerde inzake de toepassing van artikel 1 van het Koninklijk besluit van 26 december 2022 tot vastlegging van de modaliteiten voor de toepassing van het belastingkrediet voor de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen (B.S. 3 januari 2022)