Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Thesaurie

Wetten

 • Wet van 1 februari 2022 tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten om bepalingen in te voeren rond het statuut van en het toezicht op aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees (B.S. 11 februari 2022)
 • Wet tot tenuitvoerlegging van verordening (EU) 2020/1503 van het europees parlement en de raad van 7 oktober 2020 betreffende europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van verordening (EU) 2017/1129 en richtlijn (EU) 2019/1937, en tot omzetting van richtlijn (EU) 2021/338 van het europees parlement en de raad van 16 februari 2021 tot wijziging van richtlijn 2014/65/EU wat betreft informatievereisten, productgovernance en positielimieten, en richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/878 wat betreft de toepassing daarvan op beleggingsondernemingen, om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-crisis (II) (B.S. 4 april 2022)
 • Wet van 9 maart 2022 tot tenuitvoerlegging van bepaalde aspecten van Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937 (I) (B.S. 4 april 2022)
 • Wet houdende diverse financiële bepalingen (B.S. 19 juli 2022)
 • Wet van 22 juli 2022 op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen en
  houdende diverse bepalingen (B.S. 26 september 2022)
 • Wet van 20 juli 2022 tot wijziging van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer
  en beleggingsadvies, en houdende diverse andere bepalingen tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële toezicht
  op beleggingsondernemingen (B.S. 5 september 2022)
 • Wet van 21 augustus 2022 op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen voor wat betreft bepaalde versnelde procedures voor beroep bij de Raad van State (B.S. 26 september 2022)
 • Wet van 20 november 2022 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen (B.S. 30 december 2022)

Koninklijke besluiten

 • Koninklijk besluit van 26 januari 2022 van houdende de benoeming tot zes leden van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (B.S. 2 februari 2022)
 • Koninklijk besluit van 16 januari 2022 tot wijziging van artikel 71 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (B.S. 4 februari 2022)
 • Koninklijk besluit van 8 februari 2022 over het statuut van en het toezicht op aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees (B.S. 23 februari 2022)
 • Koninklijk besluit van 5 maart 2022 betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA naar aanleiding van het toezicht op de aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en de aanbieders van bewaarportemonnees (B.S. 29 maart 2022)
 • Koninklijk besluit van 29 maart 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2017 betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA met betrekking tot de alternatieve financieringsplatformen (B.S. 4 april 2022)
 • Koninklijk besluit van 15 maart 2022 ter uitvoering van artikel 17 de wet van 11 juli 2018 op de Deposito- en Consignatiekas (B.S. 22 maart 2022)
 • Koninklijk besluit van 28 maart 2022 betreffende de uitgifte in 2022 van herdenkingsmuntstukken (B.S. 31 maart 2022)
 • Koninklijk besluit van 15 maart 2022 betreffende de uitgiften in 2022 van herdenkingsstukken van 2 euro, ter waardering van de uitzonderlijke inzet van de zorgsector gedurende de Covid-19 pandemie en ter gelegenheid van de 35ste verjaardag van het Erasmus project (B.S. 23 maart 2022)
 • Koninklijk besluit van 15 maart 2022 tot goedkeuring van het reglement van de autoriteit voor financiële diensten en markten van 15 februari 2022 tot wijziging van het reglement van de autoriteit voor financiële diensten en markten van 16 mei 2017 over de statistische informatie die bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dienen over te leggen (B.S. 23 maart 2022)
 • Koninklijk besluit van 20 maart 2022 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking, de controle en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking (CFI) (B.S. 28 maart 2022)
 • Koninklijk besluit van 15 maart 2022 houdende regeling van specifieke missies van de Koninklijke Munt van België inzake muntuitgifte, bescherming tegen valsemunterij en werken uit edele metalen, en houdende delegatie inzake de schenking van muntstukken (B.S. 29 maart 2022)
 • Koninklijk besluit van 20 maart 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Garantiefonds voor financiële diensten (B.S. 1 april 2022)
 • Koninklijk besluit van 29 maart 2022 tot goedkeuring van het reglement van de autoriteit voor financiële diensten en markten tot wijziging van het reglement van de autoriteit voor financiële diensten en markten van 12 februari 2013 betreffende de rapportering voor het toezicht op de gedragsregels en de erkenning van en samenwerking met de revisoren voor het toezicht en validatie van de cartografie (B.S. 12 april 2022)
 • Koninklijk besluit van 10 april 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1990 houdende uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 11 augustus 1987 houdende waarborg van werken uit edele metalen, wat de inschrijving in het waarborgregister, de kosten en de retributies betreft (B.S. 20 mei 2022)
 • Koninklijk besluit van 6 juni 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register (B.S. 20 juni 2022)
 • Koninklijk besluit van 12 mei 2022 tot benoeming van leden van het Bestuurscomité van het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten (B.S. 17 juni 2022)
 • Koninklijk besluit van 3 juni 2022 tot wijziging, inzake bijscholing, van verschillende koninklijke besluiten over de bemiddeling in de financiële en de verzekeringssector (B.S. 29 juni 2022)
 • Koninklijk besluit van 18 september 2022 houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende institutionele en private instellingen voor collectieve belegging en instellingen voor belegging in schuldvorderingen (B.S. 6 december 2022)
 • Koninklijk Besluit van 12 december 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2019 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (B.S. 22 december 2022)
 • Koninklijk besluit van 28 december 2022 dat de minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2023, van de uitgifte van de leningen genaamd «Lineaire obligaties», van de leningen genaamd «Staatsbons», alsook van «Euro Medium Term Notes» (B.S. 30 december 2022)

Ministeriële besluiten

 • Ministerieel besluit van 20 januari 2022 betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd ""Lineaire obligaties 0,35 %- 22 juni 2032 (B.S. 18 februari 2022)
 • Ministerieel besluit van 18 februari 2022 betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd ""Lineaire obligaties 1,40% - 22 juni 2053"" (B.S. 21 maart 2022)
 • Ministerieel besluit van 15 maart 2022 waarbij delegatie aan de Administrateur-generaal van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën toegekend wordt (B.S. 22 maart 2022)
 • Ministerieel besluit van 6 april 2022 tot vaststelling, voor 2022, van de bijdrage aan de investeringskosten verschuldigd voor iedere aanvraag om informatie van het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten van de Nationale Bank van België (B.S. 15 april 2022)
 • Ministerieel besluit van 7 april 2022 houdende delegatie van de bevoegdheid om administratieve geldboetes op te leggen met betrekking tot inbreuken op het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register (B.S. 2 mei 2022)
 • Ministerieel besluit van 25 april 2022 tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 december 2021 betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld (B.S. 4 mei 2022)
 • Ministerieel besluit van 28 december 2022 betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld (B.S. 30 december 2022)