Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Inkomstenbelastingen

Wetten

 • Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp (B.S. 13 januari 2023)
 • Bijzondere wet tot opheffing van het artikel 65quater en de bijlage van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (I) (B.S. 15 juni 2023)
 • Wet tot opheffing van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme (II) (B.S. 15 juni 2023)
 • Wet houdende de invoering van een minimumbelasting voor multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen (B.S. 28 december 2023)
 • Wet houdende diverse fiscale bepalingen (B.S. 29 december 2023)

Besluiten

 • Koninklijk besluit tot vastlegging van de modaliteiten voor de toepassing van het belastingkrediet voor de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen (B.S. 3 januari 2023)
 • Ministerieel besluit tot aanduiding van de gedelegeerde inzake de toepassing van artikel 1 van het Koninklijk besluit van 26 december 2022 tot vastlegging van de modaliteiten voor de toepassing van het belastingkrediet voor de verhoging van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen (B.S. 3 januari 2023)
 • Koninklijk besluit tot erkenning en tot intrekking van erkenning van elektronische platformen van deeleconomie (B.S. 3 januari 2023)
 • Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet (B.S. 3 maart 2023)
 • Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de verantwoording van sommige beroepskosten (B.S. 17 maart 2023)
 • Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2023 (B.S. 31 maart 2023)
 • Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2023 (B.S. 14 april 2023)
 • Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2023 (B.S. 14 april 2023)
 • Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake de belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2023 (B.S. 14 april 2023)
 • Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 147, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor het aanslagjaar 2024 (B.S. 11 mei 2023)
 • Koninklijk besluit tot erkenning en tot intrekking van erkenning van elektronische platformen van deeleconomie (B.S. 1 juni 2023)
 • Koninklijk besluit tot wijziging van de bedrijfsvoorheffing (B.S. 30 juni 2023)
 • Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2023 (B.S. 31 juli 2023)
 • Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2017 dat de lijst van de andere aan rapportering onderworpen rechtsgebieden en de lijst van de deelnemende rechtsgebieden vastlegt, met het oog op de toepassing van de wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden (B.S. 25 juli 2023)
 • KB tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de inkomensverklaring als bedoeld in artikel 242, § 1/1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (B.S. 26 juli 2023)
 • KB houdende diverse bepalingen tot wijziging van het KB/WIB 92 (B.S. 26 juli 2023)
 • KB tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de vermindering voor overwerk (B.S. 6 september 2023)
 • Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 445, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vastlegging van de schaal van de administratieve geldboetes en hun toepassingsmodaliteiten (B.S. 12 oktober 2023)
 • Koninklijk besluit tot verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde (B.S. 8 november 2023)
 • Wet houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw (B.S. 23 november 2023)
 • Koninklijk besluit met betrekking tot de tijdelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in hoofdstuk 3 van de wet van  8 november 2023 houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw (B.S. 23 november 2023)
 • Koninklijk besluit tot erkenning en tot intrekking van erkenning van elektronische platformen van deeleconomie (B.S. 14 december 2023)
 • Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing (B.S. 15 december 2023)