Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Procedure en invordering

Wetten

  • Wet houdende diverse fiscale bepalingen (B.S. 29 december 2023)
  • Wet  houdende diverse fiscale bepalingen II (B.S. 29 december 2023)

Besluiten

  • Koninklijk besluit tot toelating van de elektronische verzending van de voorstellen van vereenvoudigde aangifte aan de belastingplichtigen (B.S. 24 maart 2023)
  • Ministerieel besluit met betrekking tot de vaststelling van de modaliteiten voor het bijhouden van een elektronisch dagboek van ontvangsten en van een centralisatiedagboek enerzijds en de bewaring en de integriteit van de inhoud van de elektronische kastickets anderzijds, alsmede de modaliteiten voor de bewaring van de financiële rapporten (B.S. 23 maart 2023)
  • Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1979 met het oog op het aanduiden van de bevoegde vrederechter om de scheidsrechters aan te stellen in het kader van de bezwaarprocedure tegen het kadastraal inkomen van een in het buitenland gelegen onroerend goed (B.S. 12 octobre 2023)
  • Ministerieel besluit houdende samenstelling van de commissie die uitspraak doet over het beroep met betrekking tot de toekenning van het onbeperkt uitstel van de invordering (B.S. 21 décembre 2023)
  • Koninklijk besluit tot bepaling van de rapportage modaliteiten voor de platformexploitanten bedoeld in titel VII, hoofdstuk III, afdeling Iquater, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (B.S. 29 décembre 2023)