Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Missie, strategische ambities en waarden

Missie, strategische ambities en waarden

 • Missie en kernopdrachten

  Door het uitvoeren van onze missie en kernopdrachten dragen we bij aan het economisch en sociaal welzijn van iedere burger en elk bedrijf en bouwen we mee aan een gezonde, veilige en toekomstgerichte samenleving. We zijn transparant, passen de fiscaliteit correct toe en zorgen voor rechtszekerheid en financiële stabiliteit.

  Dit zijn onze kernopdrachten:

  • zorgen voor een tijdige en juiste heffing, inning, invordering en terugbetaling van belastingen en taksen;
  • fungeren als 'Shared Service Center' voor de inning en invordering van fiscale en niet-fiscale schulden;
  • alle patrimoniumgegevens op een betrouwbare manier beheren;
  • de legale handel faciliteren en de maatschappij beschermen door gericht toezicht uit te oefenen op de invoer, doorvoer en uitvoer van goederen;
  • bijdragen tot het voorkomen en het bestrijden van fraude, belastingontwijking en overtredingen die tot onze bevoegdheidsdomeinen behoren;
  • de financiële verbintenissen en de financiering van de staat beheren;
  • beleidsexpertise en -ondersteuning bieden.
 • Strategische ambities

  De focus van de FOD Financiën ligt in de eerste plaats op het realiseren van zijn missie en kernopdrachten. Om die kernopdrachten tot een goed einde te brengen in een omgeving die voortdurend verandert, stellen we een aantal strategische ambities voorop. Door verder te evolueren in de richting van die strategische ambities willen we als overheidsdienst relevant blijven, onze prominente rol behouden en een daadwerkelijke meerwaarde bieden voor de maatschappij.

  Onze strategische ambities zijn:

  • dienstverlening op maat;
  • een slimme organisatie;
  • een toekomstgerichte organisatie.
 • Onze waarden

  Waarden

  CORRECT

  We engageren ons om iedereen op een correcte en onbevooroordeelde wijze te behandelen. Zo nemen we steeds de geldende wet- en regelgeving in acht en besteden we eveneens voldoende aandacht aan de gelijkheid en gelijkwaardigheid van burgers en collega’s. We motiveren onze beslissingen, geven de voorkeur aan dialoog en vertrouwen en zijn transparant over de vooropgestelde doelstellingen en resultaten.

  Zowel intern als extern gedragen we ons onberispelijk en gaan we respectvol om met zowel burgers als collega’s.

  INTEGER

  We zijn ons bewust van de maatschappelijke rol die we vervullen en hechten voldoende aandacht aan de vertrouwensband tussen burger en overheid. We handelen dan ook steeds op rechtschapen en loyale wijze en vermijden zo iedere vorm van corruptie.

  Onze  Deontologische Leidraad (PDF, 902.83 KB) vormt in deze optiek een belangrijke houvast voor ieder van ons. Die leidraad geeft meer uitleg bij de gedragsregels die gelden voor de federale ambtenaren zoals omschreven in het federaal deontologisch kader.

  Sinds juli 2014 heeft de FOD Financiën een integriteitsbeleidsplan, dat jaarlijks geconcretiseerd wordt in een actieplan. Het integriteitsbeleid is erop gericht de integriteit van de FOD in haar geheel en het integer handelen van de personeelsleden te garanderen. Een nevendoelstelling van het integriteitsbeleid is het ondersteunen van leidinggevenden bij het bevorderen van de voorwaarden die medewerkers aanzetten tot integer handelen.

  DIENSTBAAR

  We staan ten dienste van zowel interne als externe belanghebbenden en trachten hun rechtmatige noden en verwachtingen zo adequaat mogelijk in te vullen. We tonen ons luisterbereid en communiceren transparant, met oog op een toegankelijke dienstverlening. We zijn hulpvaardig naar zowel burgers als collega’s toe en tonen ons tevens alert voor nieuwe potentiële behoeften van de maatschappij.

  GEDREVEN

  We streven naar een professionele uitmuntendheid en zijn gemotiveerd om onze overheidsdienst optimaal te laten functioneren. We tonen inzet, toewijding en doorzettingsvermogen en staan open voor vernieuwing en verandering. In onze vooropgestelde zelfontplooiing zijn we leergierig en flexibel en durven we zowel de werking van onze organisatie als onszelf te evalueren, om gunstig te evolueren.