Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Missie, strategische ambities en waarden

Missie, strategische ambities en waarden

 • Onze missie

  Door het uitvoeren van onze kernopdrachten dragen we bij tot het economisch en sociaal welzijn van iedere burger en onderneming en bouwen we mee aan een gezonde, veilige en toekomstgerichte samenleving. We zijn transparant, passen de fiscaliteit correct toe en zorgen voor rechtszekerheid en financiële stabiliteit.

  De kernopdrachten van de FOD Financiën zijn:

  • een tijdige en juiste heffing, inning en invordering van de belastingen;
  • de optimale financiering van de staat met het verzekeren van het evenwicht van de Thesaurie en het beheer van de openbare schuld;
  • de rechtszekerheid van de juridische omloop van goederen waarborgen door het verstrekken van patrimoniumdata;
  • toezicht uitoefenen op de in-, door- en uitvoer van goederenstromen;
  • bijdragen tot het voorkomen en het bestrijden van elke vorm van fraude en misdaad binnen onze bevoegdheidsdomeinen;
  • verstrekken van beleidsexpertise en -ondersteuning.
 • Strategische ambities

  De focus van de FOD Financiën ligt op de eerste plaats op het realiseren van zijn missie en zijn kernopdrachten. Om die kernopdrachten te realiseren in een omgeving die continu evolueert en om een antwoord te formuleren op onze strategische risico’s stellen we een aantal strategische ambities voorop. Door de komende jaren verder te transformeren en die strategische ambities te realiseren, willen we als overheidsdienst relevant blijven, onze leidende rol behouden en een daadwerkelijke meerwaarde bieden voor de maatschappij.

  Onze ambities zijn:

  • dienstverlening op maat;
  • samenwerking met onze stakeholders;
  • een slimme organisatie;
  • een performante organisatie.
 • Onze waarden

  Waarden

  CORRECT

  We engageren ons om iedereen op een correcte en onbevooroordeelde wijze te behandelen. Zo nemen we steeds de geldende wet- en regelgeving in acht en besteden we eveneens voldoende aandacht aan de gelijkheid en gelijkwaardigheid van burgers en collega’s. We motiveren onze beslissingen, geven de voorkeur aan dialoog en vertrouwen en zijn transparant over de vooropgestelde doelstellingen en resultaten.

  Zowel intern als extern gedragen we ons onberispelijk en gaan we respectvol om met zowel burgers als collega’s.

  INTEGER

  We zijn ons bewust van de maatschappelijke rol die we vervullen en hechten voldoende aandacht aan de vertrouwensband tussen burger en overheid. We handelen dan ook steeds op rechtschapen en loyale wijze en vermijden zo iedere vorm van corruptie.

  Onze  Deontologische Leidraad (PDF, 902.83 KB) vormt in deze optiek een belangrijke houvast voor ieder van ons. Die leidraad geeft meer uitleg bij de gedragsregels die gelden voor de federale ambtenaren zoals omschreven in het federaal deontologisch kader.

  Sinds juli 2014 heeft de FOD Financiën een integriteitsbeleidsplan, dat jaarlijks geconcretiseerd wordt in een actieplan. Het integriteitsbeleid is erop gericht de integriteit van de FOD in haar geheel en het integer handelen van de personeelsleden te garanderen. Een nevendoelstelling van het integriteitsbeleid is het ondersteunen van leidinggevenden bij het bevorderen van de voorwaarden die medewerkers aanzetten tot integer handelen.

  DIENSTBAAR

  We staan ten dienste van zowel interne als externe belanghebbenden en trachten hun rechtmatige noden en verwachtingen zo adequaat mogelijk in te vullen. We tonen ons luisterbereid en communiceren transparant, met oog op een toegankelijke dienstverlening. We zijn hulpvaardig naar zowel burgers als collega’s toe en tonen ons tevens alert voor nieuwe potentiële behoeften van de maatschappij.

  GEDREVEN

  We streven naar een professionele uitmuntendheid en zijn gemotiveerd om onze overheidsdienst optimaal te laten functioneren. We tonen inzet, toewijding en doorzettingsvermogen en staan open voor vernieuwing en verandering. In onze vooropgestelde zelfontplooiing zijn we leergierig en flexibel en durven we zowel de werking van onze organisatie als onszelf te evalueren, om gunstig te evolueren.