Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Charter voor een klantvriendelijke overheid

Klantgerichtheid is een permanent aandachtspunt voor de FOD Financiën. Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om de relatie met onze gebruikers te verbeteren.

Het beleid van de FOD Financiën voorziet in een dienstverlening die optimaal is afgestemd op de noden en verwachtingen van individuele gebruikers en groepen van gebruikers. Daarbij hebben wij oog voor het respectvol omgaan met burgers, ondernemingen en belanghebbenden, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gebruikersgroepen.

De FOD Financiën verbindt zich ertoe om uw dossier steeds op een professionele en klantvriendelijke manier te behandelen.

Charter voor een klantvriendelijke overheid

 • Waar vindt u gemakkelijk informatie terug om uw administratieve zaken bij de FOD Financiën te regelen?

  Via onze digitale diensten: gemakkelijk, snel en veilig

  Op onze website www.fin.belgium.be vindt u:

  • de FAQ met alle informatie die u nodig hebt om aan uw administratieve verplichtingen te voldoen
  • informatie over de bevoegdheden en de structuur van de FOD Financiën
  • de beste manier om ons te contacteren

  Op de contactpagina voor particulieren van onze website vindt u bovendien een tool die de onderwerpen en vragen, waarvoor de burger ons het vaakst contacteert, bundelt. Dankzij die tool komt u gemakkelijk te weten welke administratieve stappen u moet zetten en waar u een antwoord kunt vinden op al uw vragen.

  Raadpleeg onze tool met de meest gezochte onderwerpen.  

  Op ons online beveiligd platform www.myminfin.be kunt u:

  • uw fiscaal dossier beheren
  • uw persoonlijke documenten raadplegen
  • onze online diensten gebruiken

  U kunt er bv.:

  • uw belastingaangifte indienen via Tax-on-web
  • uw bankrekeningnummer wijzigen
  • een afbetalingsplan aanvragen
  • uw aanslagbiljet downloaden, raadplegen of printen
  • uw belastingschuld betalen
  • uw huurcontract raadplegen
  • uw kadastraal inkomen raadplegen
  • een kadastraal uittreksel aanvragen
  • uw slapende tegoeden raadplegen
  • een brief van onze FOD beantwoorden

  Vind meer informatie over de manier waarop u zich kunt aanmelden bij myminfin.be en wat u daar concreet kunt doen.

  In onze fiscale databank Fisconetplus vindt u de Belgische wetgeving over alle fiscale materies.

  Via telefonisch contact

  We helpen u graag per telefoon.

  Voor al uw vragen[1] bel ons op 02 572 57 57, elke werkdag van 9 tot 17 uur (normaal tarief).

   

  [1] Behalve voor vragen over douane en accijnzen-materie. Vind meer informatie voor vragen over douane en accijnzen-materie.

  Via ons contactformulier

  U kunt uw vragen stellen via het algemeen contactformulier op onze website.

  Via onze kantoren (alleen op afspraak)

  Wij ontvangen u, alleen op afspraak, in al onze kantoren[1].

  Om een afspraak te maken, moet u ons bellen op 02 572 57 57, elke werkdag van 9 tot 17 uur (normaal tarief).

  Wij zullen altijd eerst proberen om u per telefoon te helpen. Zo vermijdt u een onnodige verplaatsing.

  Als wij uw vraag telefonisch niet kunnen beantwoorden, maken we vervolgens een afspraak met u in één van onze kantoren. Wij delen u dan het adres van afspraak mee.

  Voor sommige onderwerpen kunt u ook een afspraak maken via onze website. In dat geval is het voor ons niet mogelijk om u telefonisch te helpen en u een eventuele onnodige reis te besparen.  

  Vind meer informatie over de manier waarop u een afspraak kunt maken.

  Al onze gebouwen zijn toegankelijk voor personen met een fysieke beperking.

   

  [1] Voor douane- en accijnzen-materie zijn er in sommige van onze kantoren meldpunten. Vind meer informatie over onze permanenties met betrekking tot douane- en accijnzen-materie.

  Via onze sociale media

  Wij gebruiken onze sociale media-kanalen (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube en Instagram) uitsluitend om informatie van algemeen belang te verspreiden.

  Algemene vragen en vragen die verband houden met een persoonlijk dossier beantwoorden we alleen via ons online beveiligd MyMinfin-platform, via het algemeen contactformulier op onze website of via een van onze medewerkers (telefonisch of in een van onze kantoren).

 • Hoe snel reageren wij wanneer u ons contacteert?

  Voor sommige vragen is een wettelijke antwoordtermijn bepaald. In alle andere gevallen streven wij ernaar om u binnen een redelijke termijn een antwoord te bezorgen.

  Wij werken hard om dit engagement ook altijd waar te maken. Soms slagen we daar niet in, zeker in periodes waar veel burgers een beroep op de FOD Financiën doen, bv. tijdens de indieningsperiode voor de aangifte personenbelasting. We blijven onze werking kritisch bekijken en bijsturen om ook op drukke momenten het beste van onszelf te geven en alle vragen correct en zo snel mogelijk te behandelen.

  Als u ons een vraag stelt die eigenlijk niet voor onze FOD bestemd is, brengen we u daarvan op de hoogte. Indien mogelijk sturen we uw vraag door naar de bevoegde instantie.

 • Hoe willen wij onze dienstverlening nog verbeteren?

  We stellen alles in het werk om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken om aan uw verplichtingen te voldoen. We evalueren regelmatig de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarvoor gebruiken we niet enkel interne meetinstrumenten, maar ook onze tweejaarlijkse tevredenheidsenquête. Zo kunnen we de pijnpunten in onze dienstverlening opsporen en bijsturen waar nodig.

 • Wat zijn uw rechten en plichten?

  Uw rechten​

  • U heeft het recht om bestuursdocumenten te raadplegen.
  • U heeft recht op privacy. Wij behandelen uw gegevens met de grootste vertrouwelijkheid volgens de geldende nationale en Europese regelgeving. Vind meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door de FOD Financiën.
  • We maken maximaal gebruik van de gegevens die al bij andere overheidsdiensten beschikbaar zijn. Zo is bv. uw ondernemingsnummer ook uw btw-nummer.

  Uw plichten​

  • U geeft ons eerlijk alle informatie die we nodig hebben om uw bijdrages te berekenen.
  • U houdt de nodige documenten en gegevens bij.
  • U betaalt tijdig uw verschuldigde belasting en bedragen.

 • Wat zijn de rechten en plichten van de FOD Financiën?

  Onze rechten

  • Onze medewerkers mogen u vragen stellen en documenten opvragen, zoals beschreven in de betrokken wetgeving.

  Onze plichten

  • Onze medewerkers zijn gebonden aan de wetteksten die de wetgever voor hun respectieve materies heeft opgesteld.
  • Onze medewerkers moeten handelen volgens de gedragsregels van het ‘Deontologisch kader voor de ambtenaren van het federaal administratief openbaar ambt’.
  • Onze medewerkers zijn verplicht het binnen de FOD Financiën gevoerde integriteitsbeleid na te leven zoals dat beschreven staat in onze deontologische leidraad.
  • Wij handelen volgens de wetgeving inzake de unieke gegevensinzameling voor overheidsdiensten. Bijgevolg vragen we u enkel bij hoge uitzondering gegevens die reeds beschikbaar zijn bij andere overheidsdiensten.
 • Waar kunt u terecht als u niet tevreden bent over onze dienstverlening?

  Bij de Dienst Klachtenbeheer van de FOD Financiën

  De FOD Financiën hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn dienstverlening.

  U kunt een klacht indienen bij de Dienst Klachtenbeheer als u niet tevreden bent over de dienstverlening van de FOD Financiën met betrekking tot:

  • de informatie die u van ons kreeg
  • het onthaal dat u telefonisch of in onze kantoren kreeg
  • de doeltreffendheid bij de opvolging van uw dossier

  Met deze informatie zullen wij onze dienstverlening, daar waar nodig, kunnen verbeteren.

  Vind meer informatie over de soorten klachten die u kunt indienen bij de Klachtendienst van de FOD Financiën en hoe u dat concreet moet doen.

  Bij de Fiscale Bemiddelingsdienst

  Als u een blijvend geschil hebt met de federale belastingadministratie kunt u beroep doen op de Fiscale Bemiddelingsdienst.

  Dit is een autonome dienst die de aanvragen tot bemiddeling in alle objectiviteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid behandelt.

  Als neutrale derde probeert de Fiscale Bemiddelingsdienst de standpunten van alle partijen te verzoenen en zo tot een oplossing te komen, altijd in overeenstemming met de wet.

  Vind meer informatie over de redenen waarom u een aanvraag tot bemiddeling kut indienen en hoe u dat concreet moet doen.

  Opgelet:

  • Voor de inkomstenbelasting is dat NA de indiening van een bezwaar of het verzoek om automatische kwijtschelding (zie pagina 2 van uw aanslagbiljet).
  • Voor betalingsproblemen is dat NA de weigering van een afbetalingsplan dat u indiende bij een van onze infocenters of via MyMinfin.

  Bij de Federal Ombudsman

  Als u niet tevreden bent met de behandeling van uw klacht bij de FOD Financiën kunt u die klacht ook voorleggen aan de Federale Ombudsman.

  Hij zal uw klacht onderzoeken en nagaan of wij die behoorlijk hebben behandeld.

  Vind meer informatie over de soorten klachten die u kunt indienen bij de Federale Ombudsman en hoe u dat concreet moet doen.