Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

U wil investeren in België ?

Invest in België, increase your profit!

De Cel Fiscaliteit van de Buitenlandse Investeringen biedt informatie aan over de fiscale troeven waarover België beschikt en over de toepassing van de Belgische fiscale wetgeving. De Cel assisteert ook in uw contact met de Belgische fiscale administraties.

Deze publieke dienst (deel uitmakend van de Federale Overheidsdienst Financiën) werkt gratis en op een flexibele, niet-bureaucratische en investeringsgerichte manier. De Cel behandelt de voorgelegde projecten strikt confidentieel. Haar leden zijn door een wettelijk beroepsgeheim gehouden.

Wij verlenen die diensten aan:

 • buitenlandse kandidaat-investeerders, reeds in België gevestigde buitenlandse investeerders en hun consultants 
 • Belgische diplomatieke zendingen in het buitenland en buitenlandse diplomatieke zendingen in België 
 • de Dienst Buitenlandse Investeringen van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
 • de gewesten van België die bevoegd zijn voor de promotie van buitenlandse investeringen: het Brusselse Hoofdstedelijke, het Vlaamse en het Waalse Gewest

Hoe kunnen wij u helpen ?

 1. Wij bieden u informatie aan over:
  • de fiscale troeven van België om buitenlandse investeerders aan te trekken:
   • maatregelen ter gunste van de logistieke sector en hoofdkwartiers
   • voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (ruling)
   • maatregelen ten gunste van onderzoek & ontwikkeling (aftrek voor inkomsten uit IP, bedrijfsvoorheffing voor de onderzoekers, investeringsaftrek of belastingkrediet)
   • uitgebreid netwerk van overeenkomsten ter vermijding van dubbele belasting (USA, Hongkong)
   • uitbreiding van de moeder-dochterrichtlijn (vrijstelling roerende voorheffing)
   • tax shelter voor de audiovisuele producties
   • btw-eenheid
   • fiscaal regime van de expats…
  • de toepassing van de Belgische fiscale wetgeving op die buitenlandse investeringen, op elk gebied:
   • vennootschapsbelasting, personenbelasting en belasting van niet-inwoners
   • btw
   • douanerechten en accijnzen …
 2. Wij assisteren u door:
  • contact op te nemen met de bevoegde ambtenaren
  • vergaderingen te organiseren met de investeerder en de bevoegde fiscale autoriteiten
  • de behandeling van de dossiers op te volgen
  • te bemiddelen met de verschillende fiscale administraties (bv. Dienst van de Internationale Betrekkingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit,  …)
  • de procedure tot het bekomen van een voorafgaande beslissing te verduidelijken 
  • fiscale problemen rond buitenlandse investeringen in België te inventariseren en mogelijke oplossingen voor te stellen