Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Inning en invordering

Missie

De algemene administratie van de inning en de invordering heeft 4 kernopdrachten binnen de FOD Financiën:

 1. De financiering van de Staat

  De algemene administratie van de inning en de invordering draagt, samen met haar partners, de algemene administraties en de stafdiensten van de FOD Financiën, bij tot de goede werking van het financieel stelsel van de Staat.
   
 2. Een snelle inning van belastingen en een optimale invordering van schulden

  De administratie verzekert de snelle inning van belastingen en een correcte boekhoudkundige verwerking van de ontvangsten en teruggaven. Ze staat in voor een maximale invordering van niet spontaan betaalde schulden. Recente en opeisbare schulden worden snel ingevorderd. We nemen gerichte acties tegen schuldenaren die hun verplichtingen niet naleven of hun insolventie organiseren. We identificeren wanbetalers aan de hand van solvabiliteitsonderzoeken en schrijven niet invorderbare aanslagen af. Ingeval een collectieve schuldenregeling, een onbeperkt uitstel van de invordering of een gerechtelijke reorganisatie vorderen we de uitstaande schuld in, in overeenstemming met het opgelegde herstel- of betalingsplan.
   
 3. De teruggave aan burgers en ondernemingen

  De administratie zorgt voor een correcte en efficiënte teruggave van belastingen aan haar klanten. Ze garandeert aan de burgers en ondernemingen een billijke behandeling.
   
 4. De toekenning van ontvangsten aan de Europese unie, de Federale overheid en de andere overheden

  De administratie voert haar opdracht uit als een “goede huisvader”. We beheren de geïnde bedragen op een transparante en professionele manier. We zorgen ervoor dat de ontvangsten worden toegekend aan de Europese Unie, de Federale overheid en de andere overheden. 

 Visie

We willen de inningsgraad maximaal verhogen door de spontane naleving van de fiscale verplichtingen (of compliance) te stimuleren en door een professionele dienstverlening aan te bieden.

Ons optreden is kwaliteitsvol, persoonlijk en betrouwbaar en we verlenen gericht professioneel advies. We zijn een aanspreekpunt voor onze klanten, die we op een gelijkwaardige en respectvolle manier behandelen.

Referentiepunt voor de publieke sector inzake de inning en de invordering van schulden. 

In een samenleving waar wanbetalers met nadruk aanwezig zijn, wil de Algemene administratie van de inning en de invordering zich verder ontwikkelen tot een gewaardeerde entiteit binnen de FOD Financiën. We excelleren in de inning en invordering van schulden en de terugbetalingen van tegoeden aan burgers en ondernemingen.

Enige invorderingsentiteit binnen de FOD Financiën

Onze administratie wordt zo georganiseerd dat we zowel grote internationale ondernemingen als kleinere bedrijven, middenstanders en particulieren feilloos kunnen bedienen. Door de afstemming en integratie van onze processen, kunnen we onze kernactiviteiten (innen, invorderen, terugbetalen en toekennen) op de meest efficiënte manier organiseren. We participeren in een sociaaleconomische omgeving door, binnen het wettelijke kader en/of de administratieve mogelijkheden, een aangepaste dienstverlening aan te bieden aan starters en belastingplichtigen in moeilijkheden en proberen in de mate van het mogelijke hierbij preventief op te treden.

DRM TEAM : een nieuw team ten dienste van schuldenaars van btw en bedrijfsvoorheffing

Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe dienst met de naam DRM (Debt Relationship Management) opgericht binnen het Inningscentrum van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering.

Deze dienst vervangt de regionale belcellen die belast waren met de telefonische contacten met de schuldenaars. De missie van de medewerkers van het DRM Team: voornamelijk per telefoon contact opnemen met de schuldenaars (Belgische en buitenlandse) van bedrijfsvoorheffing en/of btw.

Het doel is om een snelle betaling te verkrijgen van zoveel mogelijk eisbare schulden. Dat zijn schulden waarvan we de directe betaling kunnen eisen. Dankzij deze dienst kan de aanrekening van boetes of nalatigheidsintresten en het opzetten van dure invorderingsprocedures vermeden worden.

Op deze manier verbeteren we onze dienstverlening, door persoonlijk contact met de schuldenaars.

Contactgegevens

Algemene administratie van de Inning en de Invordering
Koning Albert II-laan 33 bus 295
1030 Brussel

 Organigram (JPG, 83.86 KB)