Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

Bevoegdheden van de AAPD

Onze benaming Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) geeft perfect onze belangrijkste activiteit weer: het beheren van een omvangrijke documentatie van het patrimonium. Dat patrimonium omvat zowel onroerende als roerende goederen, bijvoorbeeld meubilair, voertuigen, juwelen en nog zoveel andere voorwerpen, maar ook geld.

Wij zijn belast met het innen van de hypotheek-, de registratie- en successierechten, het verkopen van de goederen van de Staat, de onteigening ten algemenen nutte, het vaststellen van het kadastraal inkomen ...

De Administraties

De Administratie Opmetingen & Waarderingen staat in voor:

 • het opmeten van de percelen en constructies,
 • het opmeten van de administratieve grenzen in het kader van de actualisering van het kadastraal percelenplan en de ontwikkeling van een geografisch informatiseringsysteem,
 • het bijwerken van het kadastraal percelenplan op basis van landmeterplannen,
 • het bepalen van de belastbare grondslag zoals het kadastraal inkomen t.b.v. taxerende overheden en het verifiëren van de aangegeven waarde voor registratie- en successierechten,
 • het verifiëren van de constructiewaarde voor de btw en de waarde van de roerende goederen, zoals aandelen in ondernemingen, kunstwerken ...

 De Administratie Rechtszekerheid staat in voor:

 • de heffing en de inning van de registratierechten en de successierechten (ten bate van het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), en van de hypotheek- en griffierechten en de diverse rechten en taksen,
 • de onroerende hypothecaire publiciteit van de akten van de openbare ambtenaren,
 • het bijwerken van de patrimoniumdocumentatie.

De Administratie Patrimoniumdiensten staat in voor:

 • het verwerven, in der minne of door gerechtelijke onteigening, van onroerende goederen die nuttig of noodzakelijk zijn om de door de openbare diensten vastgelegde infrastructuurwerken te realiseren,
 • het verkopen van onroerende goederen in opdracht van overheden,
 • in de rol van 'notaris van de overheid': het opstellen en verlijden van authentieke akten voor dergelijke aankopen en verkopen en ook voor bepaalde bijzondere akten voor rekening van openbare overheidsinstellingen,
 • het beheren van het privaat onroerend patrimonium van de staat, hetzij door het te verhuren of door het in concessie te geven, hetzij door het te verkopen,
 • de verkoop, de recyclage of indien nodig, de vernietiging van verbeurdverklaarde roerende goederen of roerende goederen die niet langer gebruikt worden door de overheden,
 • de verkoop van in beslag genomen goederen,
 • het opvorderen, beheren en vereffenen van erfloze nalatenschappen.

De Administratie Informatieverzameling & -uitwisseling staat in voor:

 • het verzamelen en het uitwisselen van patrimoniuminformatie, zowel roerende als onroerende, van natuurlijke personen en rechtspersonen,
 • het verspreiden van die informatie naar de openbare instellingen en privé-instellingen en naar de burgers. Dat moet uiteraard gebeuren met respect voor de bepalingen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 •  Brochure (PDF, 1.2 MB)

Nuttige links