Thesaurie

De Algemene Administratie van de Thesaurie (AAThes) bestaat uit 5 operationele diensten:

en twee centrale diensten die de operationele diensten ondersteunen:

Het Agentschap van de Schuld is een onafhankelijke instelling type A.

Missie

De missie van de AAThes vloeit voort uit de historische opdracht die aan de AAThes werd toevertrouwd, nl. het beheer van de Belgische schatkist. Een overzicht van haar bevoegdheden (KB van 03/12/2009 over de operationele diensten van de FOD Financiën):

 1. de centralisatie van ontvangsten ten voordele van en betalingen ten laste van de Belgische schatkist
 2. het beheer van de Deposito- en Consignatiekas, het Nationaal Kantoor voor Roerende Waarden, de dematerialisatie van effecten, de slapende gelden, verzekeringen en kluizen, het Garantiefonds
 3. het beheer van de Belgische schatkist, van zijn openbare schuld met inbegrip van de schatkistvooruitzichten en de behandeling van aangelegenheden eigen aan de reglementering van de financiële markten en diensten
 4. het beheer en de coördinatie van de financiële relaties (met uitzondering van de fiscale materies) op bilateraal, Europees en internationaal (bilateraal en multilateraal) niveau, en dat met betrekking tot economische politiek, handel en ontwikkeling
 5. het beheer van de Koninklijke Munt van België
 6. alle bevoegdheden verleend door de wet, de reglementering of de minister aan de AAThes of aan één van haar ambtenaren

Visie

De AA Thesaurie legt het accent op:

 1. het versterken van haar kernopdracht
 2. het verbeteren van haar dienstverlening
 3. het verhogen van haar beleidsvoorbereidend vermogen

Bij het realiseren van deze thema’s wil de AA Thesaurie uitmuntendheid bereiken door zich in een permanent evoluerende omgeving:  

 • voortdurend te verbeteren,
 • aan te passen aan de behoeften,
 • efficiënt, betrouwbaar, competitief en innoverend te zijn, om een gepast antwoord te geven op de aan haar gestelde vragen, en dit in het kader van de uitvoering van haar taken als beheerder van de Belgische schatkist en technisch raadgever van de minister van Financiën.

Links

Contact

E-mail: secretary.treasury@minfin.fed.be