Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen

Gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (GVBF) zijn alternatieve instellingen voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming als bedoeld in artikel 286, § 1 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders.

GVBF's zijn institutionele beleggingsvennootschappen met vast kapitaal (BEVAK) die uitsluitend beleggen in vastgoed, zoals gedefinieerd in artikel 2, 4° van het koninklijk besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen. Beleggen in een GVBF is uitsluitend voorbehouden voor in aanmerking komende institutionele en professionele beleggers.

Elk GVBF moet zich, alvorens zijn activiteiten aan te vatten, laten inschrijven op een lijst die door de FOD Financiën wordt bijgehouden.

De inschrijving op de door de FOD Financiën bijgehouden lijst gaat gepaard met een afwijkend belastingregime (voor de belastinggrondslag en de roerende voorheffing).

 RAADPLEEG DE LIJST van IcB (PDF, 203.37 KB) 

Opgelet : Instellingen voor collectieve belegging die werden geschrapt vóór de lancering van de nieuwe ICB-module in MyMinfin (31/07/2023) kunnen enkel worden geraadpleegd via de volgende lijst.


Nieuwe inschrijvingsprocedure via MyMinfin 

Overeenkomstig artikelen 3 en 3/1 van het koninklijk besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen moet de aanvragende vennootschap haar inschrijving bij de FOD Financiën aanvragen via de ICB-toepassing (instellingen voor collectieve belegging) die beschikbaar is op MyMinFin.

De Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën heeft vanaf de dag waarop de aanvraag tot inschrijving geldig werd gedaan of waarop het dossier werd vervolledigd dertig kalenderdagen de tijd om de inschrijving op de lijst van GVBF's te bevestigen, in overeenstemming met artikel 4 van het koninklijk besluit van 9 november 2016.

Wanneer het dossier onvolledig blijkt te zijn of er bijkomende informatie nodig is om de inschrijving af te ronden, kan de FOD Financiën die ontbrekende documenten of informatie bij de aanvragende vennootschap opvragen. 

raadpleeg de nieuwe inschrijvingsprocedure  toegang tot myminfin(THIS HYPERLINK OPENS A NEW WINDOW)


Controleprocedure

Op grond van artikel 291, § 2, van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, ingevoegd door de wet van 2 mei 2019, is de FOD Financiën belast met het controleren van de naleving door de GVBF's van de bepalingen van de wet van 19 april 2014 en van het koninklijk besluit van 9 november 2016.

Op vraag van de FOD Financiën bezorgen de GVBF's alle inlichtingen en documenten over hun organisatie, werking en verrichtingen, waaronder het type uitgevoerde beleggingen, die nodig zijn voor de controle door de FOD Financiën.

'Pictogram uitroepteken'Wanneer de Algemene Administratie van de Thesaurie een inbreuk op de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen vaststelt, wordt een met redenen omklede ingebrekestelling ter kennis van het betrokken GVBF gebracht om een einde te maken aan de vastgestelde inbreuken.

Wanneer het GVBF de vastgestelde inbreuken niet heeft verholpen binnen 30 kalenderdagen vanaf de datum van kennisgeving van de ingebrekestelling, schrapt de FOD Financiën het GVBF van de lijst op grond van artikel 6, § 1, 2°, van het koninklijk besluit van 9 november 2016.

De schrapping van de lijst heeft tot gevolg dat de betrokken vennootschap het voordeel van de fiscale regeling voor GVBF’s verliest.


Wettelijke en reglementaire grondslagen

Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Koninklijk besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen, verschenen in het Belgisch Staatsblad.


Hulp nodig? 

WIJ STAAN TOT UW DIENST! 

Hebt u een vraag over gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (GVBF)? Hebt u een probleem met uw procedures? Vele handleidingen en FAQ's zijn beschikbaar om u te helpen.
Als u de oplossing voor uw probleem niet hebt gevonden, kunt u ook contact met ons opnemen via registration.treasury@minfin.fed.be.

  Raadpleeg ons ondersteunend materiaal