Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen

De gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (GVBF) zijn institutionele alternatieve instellingen voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming als bedoeld in artikel 286, § 1 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders.
De GVBF's zijn institutionele beleggingsvennootschappen met vast kapitaal (BEVAK) die uitsluitend investeren in vastgoed (zoals gedefinieerd in artikel 2 van het koninklijk besluit van 9 november 2016). Beleggen in een GVBF is uitsluitend voorbehouden voor in aanmerking komende institutionele en professionele beleggers.

Elk GVBF moet zich, alvorens zijn werkzaamheden aan te vatten, laten inschrijven op een lijst die door de FOD Financiën wordt bijgehouden.

De inschrijving op de door de FOD Financiën bijgehouden lijst gaat gepaard met een afwijkend belastingregime (voor de belastinggrondslag en de roerende voorheffing).

 RAADPLEEG DE GVBF-LIJST (PDF, 613.3 Ko) Raadpleeg de FAQ (THIS HYPERLINK OPENS A NEW WINDOW)

Hoe inschrijven?

De aanvraag tot inschrijving van een GVBF1 moet gepaard gaan met een volledig dossier en kan per mail verstuurd worden. Het dossier bij de aanvraag tot inschrijving moet volgende documenten bevatten:

  1. een kopie van de statuten van de vennootschap;
  2. een kopie van het uittreksel of van de mededeling in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad met de bekendmaking van de akten en gegevens waarvan de openbaarmaking is voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen;
  3. een verklaring van de vennootschap dat de voorwaarden van dit besluit en, in voorkomend geval, van de wet van 19 april 2014 zijn vervuld;
  4. een document waaruit de benoeming van de bewaarder blijkt, enkel indien het GVBF een bewaarder moet benoemen conform de wet van 19 april 2014. 

Stuur het dossier naar registration.treasury@minfin.fed.beIn dat geval wordt een ontvangstbevestiging verstuurd die aangeeft of het dossier volledig is of niet.

Controle

PROCEDURE

Om na te gaan of het GVBF voldoet aan de wettelijke en reglementaire voorwaarden om in de lijst opgenomen te blijven, moet elk op de lijst ingeschreven GVBF uiterlijk binnen dertig dagen volgend op de algemene vergadering waarop de rekeningen van het GVBF werden goedgekeurd, ambtshalve het behoorlijk ingevulde verslagformulier en de eventuele bijlagen ervan naar het volgende elektronische adres sturen: registration.treasury@minfin.fed.be.

 Verslagformulier (DOCX, 144.77 Ko)

Bij niet-naleving van de wettelijke of reglementaire voorwaarden moet het GVBF de redenen daarvan meedelen en desgevallend een verklarend document met het referentienummer van het formulier waarnaar de bijlage verwijst, bijvoegen.

Wanneer het jaarlijks verslagformulier niet binnen de voormelde termijn wordt meegedeeld of wanneer de meegedeelde inlichtingen ontoereikend zijn, kan de FOD Financiën naar het GVBF een aanmaningsbrief versturen om de gevraagde gegevens mee te delen of met de vraag om bijkomende inlichtingen. Bij niet-mededeling binnen de voorgeschreven termijn of wanneer de meegedeelde verantwoording niet relevant wordt geacht, kan de Algemene Administratie van de Thesaurie het GVBF van de lijst schrappen.

De controle van de FOD slaat niet op de solvabiliteit en de goede afloop van de verbintenissen van de GVBF’s ten aanzien van hun deelnemers en schuldeisers, maar op de naleving van de bepalingen van de wet en van het koninklijk besluit voor fiscale doeleinden.

WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN

Op grond van artikel 291, § 2, van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, ingevoegd door de wet van 2 mei 2019, is de FOD Financiën belast met het controleren van de naleving door de GVBF’s van de bepalingen van de voornoemde wet van 19 april 2014 en van het koninklijk besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (GVBF’s).

Op verzoek van de FOD Financiën bezorgen de GVBF's alle inlichtingen en stukken over hun organisatie, werking en verrichtingen, waaronder het type uitgevoerde beleggingen, die nodig zijn voor het toezicht.

In dit verband kan de FOD Financiën deze GVBF’s onder meer verplichten om, volgens de frequentie die hij bepaalt, verslag uit te brengen over de naleving van de bepalingen van de wet van 19 april 2014 en van het koninklijk besluit van 9 november 2016.

Op grond van de artikelen 289 van de wet van 19 april 2014 en 3 van het koninklijk besluit van 9 november 2016 is de FOD Financiën belast met het inschrijven van de GVBF’s op de lijst van de GVBF’s wanneer ze  hierom verzoeken. 

Overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën van 3 december 2009 is de Algemene Administratie van de Thesaurie onder meer belast met de behandeling van de aangelegenheden eigen aan de financiële reglementering en met de controle op de financiële instellingen, waaronder de GVBF's, zoals toegekend door de wet of de reglementering.

Indien na de inschrijving de Algemene Administratie van de Thesaurie een herhaalde inbreuk vaststelt ondanks een gemotiveerde aanmaning die per aangetekend schrijven naar het betreffende GVBF werd verstuurd met het verzoek de voormelde wet en het voormelde koninklijk besluit na te leven, en indien het GVBF aan deze vastgestelde inbreuken geen einde heeft gemaakt binnen de door de administratie gestelde termijnen, schrapt de administratie het betreffende GVBF van de lijst op grond van artikel 6, § 1, 2°, van het koninklijk besluit van 9 november 2016. De schrapping heeft tot gevolg dat de betreffende vennootschap het voordeel van de fiscale regeling die van toepassing is op de GVBF’s verliest.

Verslagformulier voor overeenstemmingscontrole

U kan het formulier (met instructies)  hier downloaden (DOCX, 144.77 Ko) en per mail sturen naar registration.treasury@minfin.fed.be.

GBVF-lijst

Raadpleeg de  GVBF-lijst (PDF, 606.02 Ko).

Een vraag over de procedure tot inschrijving GVBF? Richt u tot registration.treasury@minfin.fed.be.


[1] De gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (GVBF) worden geregeld bij koninklijk besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 november 2016, Ed.2, pagina 76969.