Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Institutionele AICB

Institutionele alternatieve instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming (institutionele AICB) hebben uitsluitend als doel de collectieve belegging in de beleggingscategorie van de financiële instrumenten en liquide middelen.

Zowel in het geval van een gemeenschappelijk beleggingsfonds als een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) worden uitsluitend professionele of institutionele beleggers toegelaten om te beleggen in een institutionele AICB.

De institutionele AICB moet voor haar inschrijving op de lijst die door de FOD Financiën wordt bijgehouden en die van de door haar ingerichte compartimenten een aanvraag indienen. De institutionele AICB mag haar activiteiten pas aanvatten nadat zij bevestiging heeft gekregen van die inschrijving.

De inschrijving op de door de FOD Financiën bijgehouden lijst gaat gepaard met een afwijkend belastingregime (zie onder andere artikel 185bis van het WIB 92).

 RAADPLEEG DE LIJST van IcB (PDF, 212.08 KB) 

Opgelet : Instellingen voor collectieve belegging die werden geschrapt vóór de lancering van de nieuwe ICB-module in MyMinfin (31/07/2023) kunnen enkel worden geraadpleegd via de volgende lijst.


Nieuwe inschrijvingsprocedure via MyMinfin

Overeenkomstig artikelen 3 en 4/2 van het koninklijk besluit van 7 december 2007 met betrekking tot institutionele instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 183, eerste lid, 1° van de wet van 19 april 2014 bedoelde categorie van toegelaten beleggingen, moet de aanvragende vennootschap de inschrijving bij de FOD Financiën aanvragen via de ICB-toepassing (instellingen voor collectieve belegging) die beschikbaar is op MyMinFin.

De Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën heeft vanaf de dag waarop de aanvraag tot inschrijving geldig werd gedaan of waarop het dossier werd vervolledigd dertig kalenderdagen de tijd om de inschrijving op de lijst van institutionele AICB's te bevestigen, in overeenstemming met artikel 4, tweede lid van het koninklijk besluit van 7 december 2007.

Wanneer het dossier onvolledig blijkt te zijn of er bijkomende informatie nodig is om de inschrijving af te ronden, kan de FOD Financiën die ontbrekende documenten of informatie bij de aanvragende vennootschap opvragen. 

Raadpleeg de nieuwe inschrijvingsprocedure  Toegang tot myminfin(THIS HYPERLINK OPENS A NEW WINDOW)


Controleprocedure

Op grond van artikel 291 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, ingevoegd door de wet van 2 mei 2019, is de FOD Financiën belast met het controleren van de naleving door de institutionele AICB's van de bepalingen van de wet van 19 april 2014 en van het koninklijk besluit van 7 december 2007.

Op vraag van de FOD Financiën bezorgen de institutionele AICB's alle inlichtingen en documenten over hun organisatie, werking en verrichtingen, waaronder het type uitgevoerde beleggingen, die nodig zijn voor de controle door de FOD Financiën.

'Pictogram uitroepteken'Wanneer de Algemene Administratie van de Thesaurie een inbreuk op de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen vaststelt, wordt een met redenen omklede ingebrekestelling ter kennis van de betrokken institutionele AICB gebracht om een einde te maken aan de vastgestelde inbreuken.

Wanneer de institutionele AICB de vastgestelde inbreuken niet heeft verholpen binnen 30 kalenderdagen vanaf de datum van kennisgeving van de ingebrekestelling, schrapt de FOD Financiën de institutionele AICB van de lijst op grond van artikel 6 van het koninklijk besluit van 7 december 2007.

De schrapping van de lijst heeft tot gevolg dat de betreffende vennootschap het voordeel van de fiscale regeling voor de institutionele AICB's verliest.


Wettelijke en regelementaire grondslagen

Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Koninklijk besluit van 7 december 2007 met betrekking tot alternatieve instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 183, eerste lid, 1°, van de wet van 19 april 2014 bedoelde categorie van toegelaten beleggingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad.


Hulp nodig?

WIJ STAAN TOT UW DIENST! 

Hebt u een vraag over institutionele AICBEen probleem met uw procedures?  Vele handleidingen en FAQ's zijn beschikbaar om u te helpen.
Als u de oplossing voor uw probleem niet hebt gevonden, kunt u ook contact met ons opnemen via registration.treasury@minfin.fed.be.

RAADPLEEG ONS ONDERSTEUNEND MATERIAAL