Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Institutionele AICB

De institutionele alternatieve instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming (institutionele AICB) hebben als uitsluitend doel de collectieve belegging in de beleggingscategorie van de financiële instrumenten en liquide middelen.
Zowel in het geval van een gemeenschappelijk beleggingsfonds als een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) worden uitsluitend professionele of institutionele beleggers toegelaten om te beleggen in een institutionele AICB.

De institutionele AICB moet voor haar inschrijving op de lijst die door de FOD Financiën wordt bijgehouden en die van de door haar ingerichte compartimenten een aanvraag indienen. De institutionele AICB mag haar werkzaamheden pas aanvatten nadat zij bevestiging heeft ontvangen van deze inschrijving.

De inschrijving op de door de FOD Financiën bijgehouden lijst gaat gepaard met een afwijkend belastingregime (zie onder andere artikel 185bis van het WIB 92).

 RAADPLEEG DE LIJST VAN INSTUTIONELE AICB (PDF, 671.04 Ko) RAADPLEEG DE FAQ 

Hoe inschrijven?

Elke aanvraag tot inschrijving op de lijst van institutionele alternatieve instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten en compartimenten1 moet gepaard gaan met een volledig dossier en per mail verstuurd worden. Het dossier bij de aanvraag tot inschrijving moet de volgende documenten bevatten:

 • in het geval van een fonds
  1. een kopie van het beheersreglement
  2. een document waaruit de benoeming van de beheermaatschappij blijkt
  3. een verklaring van de vennootschap dat de voorwaarden van het koninklijk besluit van 7 december 2007 zijn vervuld
  4. een document waaruit de benoeming van de bewaarder blijkt
 • in het geval van een beleggingsvennootschap
  1. een kopie van de statuten van de vennootschap
  2. een kopie van het uittreksel of van de mededeling in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad met de bekendmaking van de akten en gegevens waarvan de openbaarmaking is voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen
  3. een verklaring van de vennootschap dat de voorwaarden van het koninklijk besluit van 7 december 2007 zijn vervuld
  4. een document waaruit de benoeming van de bewaarder blijkt

​Voor compartimenten van een fonds of beleggingsvennootschap die werden ingericht na inschrijving van de institutionele AICB (reeds ingeschreven), moeten voornoemde documenten worden voorgelegd, indien zij na oprichting van de compartimenten het voorwerp uitmaken van een of meerdere wijzigingen.

Stuur dit naar registration.treasury@minfin.fed.be(link stuurt een e-mail)In dat geval wordt een ontvangstbevestiging verstuurd die aangeeft of het dossier volledig is of niet.

Controle

PROCEDURE

Om na te gaan of de AICB's voldoen aan de wettelijke en reglementaire voorwaarden om in de lijst opgenomen te blijven, moet elke op de lijst ingeschreven AICB uiterlijk binnen dertig dagen volgend op de algemene vergadering waarop de rekeningen van de institutionele AICB werden goedgekeurd, ambtshalve het onderstaande behoorlijk ingevulde verslagformulier en de eventuele bijlagen ervan naar het volgende elektronische adres sturen: registration.treasury@minfin.fed.be(link stuurt een e-mail).

 Verslagformulier (DOCX, 106.09 Ko)

Bij niet-naleving van de wettelijke of reglementaire voorwaarden moet de institutionele AICB de redenen daarvan meedelen en eventueel een verklarend document met het referentienummer van het formulier waarnaar de bijlage verwijst, bijvoegen.

Wanneer het verslagformulier niet binnen de voormelde termijn wordt meegedeeld of wanneer de meegedeelde inlichtingen ontoereikend zijn om te bepalen of de institutionele AICB aan de wettelijke en reglementaire voorwaarden voldoet, kan de FOD Financiën naar de institutionele AICB een aanmaningsbrief versturen om de gevraagde gegevens mee te delen of met de vraag om bijkomende inlichtingen. Bij niet-mededeling binnen de voorgeschreven termijn of wanneer de meegedeelde verantwoording niet relevant wordt geacht, kan de Algemene Administratie van de Thesaurie de institutionele AICB (of een compartiment) van de lijst schrappen.

De controle van de FOD slaat niet op de solvabiliteit en de goede afloop van de verbintenissen van de institutionele AICB's ten aanzien van hun deelnemers en schuldeisers, maar op de naleving van de bepalingen van de wet en van het koninklijk besluit.

Deze rapporteringsprocedure neemt niet weg dat de FOD Financiën andere initiatieven kan nemen om de overeenstemming na te gaan, die tot de schrapping van een institutionele AICB van de lijst kan leiden, wanneer hij kennis heeft van eventueel andere overtredingen van de wet of het besluit waaraan de institutionele AICB na de ingebrekestelling geen einde heeft gemaakt.  

WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN

Op grond van artikel 291, § 2, van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, ingevoegd door de wet van 2 mei 2019, is de FOD Financiën belast met het controleren van de naleving door de institutionele AICB's van de bepalingen van de voornoemde wet van 19 april 2014 en van het koninklijk besluit van 7 december 2007 met betrekking tot alternatieve instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 183, eerste lid, 1°, van de wet van 19 april 2014.

Op grond van dezelfde bepaling bezorgen de institutionele AICB's, op verzoek van de FOD Financiën, alle inlichtingen en stukken over hun organisatie, werking en verrichtingen, waaronder het type uitgevoerde beleggingen, die nodig zijn voor het toezicht.

In dit verband kan de FOD Financiën deze institutionele AICB's onder meer verplichten om, volgens de frequentie die hij bepaalt, verslag uit te brengen over de naleving van de bepalingen van de wet van 19 april 2014 en van het koninklijk besluit van 7 december 2007.

Op grond van de artikelen 289 van de wet van 19 april 2014 en 3 van het koninklijk besluit van 7 december 2007 is de FOD Financiën belast met het inschrijven van de institutionele AICB’s op de lijst van de institutionele AICB’s wanneer ze hierom verzoeken. 

Overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën van 3 december 2009 wordt de Algemene Administratie van de Thesaurie onder meer belast met de behandeling van de aangelegenheden eigen aan de financiële reglementering en met de controle op de financiële instellingen, waaronder de institutionele AICB’s,  zoals toegekend door de wet of de reglementering.

Indien na de inschrijving de Algemene Administratie van de Thesaurie een herhaalde inbreuk vaststelt ondanks een gemotiveerde aanmaning die per aangetekend schrijven naar de betreffende institutionele AICB werd verstuurd om haar te verzoeken de voormelde wet en het voormelde koninklijk besluit na te leven, en indien de institutionele AICB aan deze vastgestelde inbreuken geen einde heeft gemaakt binnen de door de administratie gestelde termijnen die in de aanmaningsbrief zijn vermeld, schrapt de administratie de betreffende institutionele AICB van de lijst op grond van artikel 6, § 1, 3°, van het koninklijk besluit van 7 december 2007. De schrapping heeft tot gevolg dat de betreffende vennootschap het voordeel van de fiscale regeling die van toepassing is op de institutionele AICB’s verliest.

Verslagformulier voor overeenstemmingscontrole

U kan het formulier (met instructies)  hier downloaden (DOCX, 107.3 Ko) en per mail sturen naar registration.treasury@minfin.fed.be(link stuurt een e-mail).

Lijst institutionele AICB

Raadpleeg de  AICB-lijst(This hyperlink opens a new window) (PDF, 670.62 Ko).

Een vraag over de procedure tot inschrijving van institutionele AICB? Mail naar registration.treasury@minfin.fed.be(link stuurt een e-mail).

1: De lijst van institutionele alternatieve instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten en compartimenten, opgesteld in uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 december 2007 met betrekking tot institutionele instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 7, eerste lid, 2°, van de wet van 20 juli 2004, BS 18 december 2007