Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Institutionele BMS

De institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen (institutionele BMS) hebben uitsluitend als doel de belegging in schuldvorderingen die in het bezit zijn van derden en aan haar zijn overgedragen door middel van een overdrachtsovereenkomst (zie effectisering van schuldvorderingen).

De institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen kunnen worden opgericht in de vorm van een fonds voor belegging in schuldvorderingen of een vennootschap voor belegging in schuldvorderingen.

De institutionele BMS moet zich, alvorens haar activiteiten aan te vatten, bij de FOD Financiën laten inschrijven op de lijst van institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen. Hetzelfde geldt voor de door de beleggingsinstelling ingerichte compartimenten.

De inschrijving op de door de FOD Financiën bijgehouden lijst gaat gepaard met een afwijkend belastingregime (voor de belastinggrondslag en de roerende voorheffing). 

 RAADPLEEG DE LIJST van IcB (PDF, 199.55 KB) 

Opgelet : Instellingen voor collectieve belegging die werden geschrapt vóór de lancering van de nieuwe ICB-module in MyMinfin (31/07/2023) kunnen enkel worden geraadpleegd via de volgende lijst.


Nieuwe inschrijvingsprocedure via MyMinfin 

Overeenkomstig artikelen 2 en 2/2 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen, moet de aanvragende vennootschap haar inschrijving bij de FOD Financiën aanvragen via de ICB-toepassing (instellingen voor collectieve belegging) die beschikbaar is op MyMinFin.

De Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën heeft vanaf de dag waarop de aanvraag tot inschrijving geldig werd gedaan of waarop het dossier werd vervolledigd dertig kalenderdagen de tijd om de inschrijving op de lijst van institutionele BMS's te bevestigen, in overeenstemming met artikel 2, §2, tweede lid van het koninklijk besluit van 30 juli 2018.

Wanneer het dossier onvolledig blijkt te zijn of er bijkomende informatie nodig is om de inschrijving af te ronden, kan de FOD Financiën die ontbrekende documenten of informatie bij de aanvragende vennootschap opvragen. 

Raadpleeg de nieuwe inschrijvingsprocedure  toegang tot myminfin(THIS HYPERLINK OPENS A NEW WINDOW)


Controleprocedure

Op grond van artikel 271/18 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, is de FOD Financiën belast met het controleren van de naleving door de institutionele BMS van de bepalingen van voornoemde wet en van voornoemd koninklijk besluit.

Op vraag van de FOD Financiën bezorgen de institutionele BMS's alle inlichtingen en documenten over hun organisatie, werking en verrichtingen, waaronder het type uitgevoerde beleggingen, die nodig zijn voor de controle door de FOD Financiën.

'Pictogram uitroepteken'Wanneer de Algemene Administratie van de Thesaurie een inbreuk op de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen vaststelt, wordt een met redenen omklede ingebrekestelling ter kennis van de betrokken institutionele BMS gebracht om een einde te maken aan de vastgestelde inbreuken.

Wanneer de institutionele BMS de vastgestelde inbreuken niet heeft verholpen binnen 30 kalenderdagen vanaf de datum van kennisgeving van de ingebrekestelling, schrapt de FOD Financiën de institutionele BMS van de lijst op grond van artikel 2/6 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018. 

De schrapping van de lijst heeft tot gevolg dat de betreffende vennootschap het voordeel van de fiscale regeling voor de institutionele BMS's verliest


Wettelijke en regelementaire grondslagen

Wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Koninklijk besluit van 30 juli 2018 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad.


 Hulp nodig? 

Wij staan tot uw dienst!

Hebt u een vraag over institutionele BMS's? Hebt u een probleem met uw procedures? Vele handleidingen en FAQ's zijn beschikbaar om u te helpen.
Als u de oplossing voor uw probleem niet hebt gevonden, kunt u ook contact met ons opnemen via registration.treasury@minfin.fed.be.

raadpleeg ons ondersteunend materiaal