Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Institutionele BMS

De institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen (afgekort institutionele BMS) hebben uitsluitend als doel de belegging in schuldvorderingen die in het bezit zijn van derden en aan haar zijn overgedragen bij een overdrachtsovereenkomst (cfr. effectisering van schuldvorderingen).

De institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen kunnen worden opgericht in de vorm van een fonds voor belegging in schuldvorderingen of een vennootschap voor belegging in schuldvorderingen.

De institutionele BMS moeten zich, alvorens hun werkzaamheden aan te vatten, laten inschrijven bij de FOD Financiën op de lijst van institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen. Deze verplichting geldt ook voor de compartimenten die de instelling voor belegging inricht.

De inschrijving op de door de FOD Financiën bijgehouden lijst gaat gepaard met een afwijkend belastingregime (voor de belastinggrondslag en de roerende voorheffing).

 Raadpleeg de lijst van BMS (PDF, 587.79 KB)  Raadpleeg de FAQ (PDF, 212.13 KB)

Hoe inschrijven?

Elke aanvraag tot inschrijving op de lijst van institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen[1] moet gepaard gaan met een volledig dossier en gestuurd worden:

Het dossier bij de aanvraag tot inschrijving moet de volgende documenten bevatten:

  1. een kopie van de statuten van de beleggingsvennootschap of een kopie van het beheersreglement van het fonds
  2. een document waaruit de benoeming van de bewaarder blijkt als de BMS of het compartiment er een moet benoemen
  3. een document waaruit de benoeming van de beheermaatschappij blijkt als de BMS of het compartiment er een moet benoemen

Voor compartimenten van een beleggingsvennootschap die werden ingericht na inschrijving van de institutionele BMS (reeds ingeschreven), moeten voornoemde documenten worden voorgelegd, indien zij na oprichting van de compartimenten het voorwerp uitmaken van een of meerdere wijzigingen.

Een vraag over de procedure tot inschrijving van institutionele BMS? Mail naar registration.treasury@minfin.fed.be(link stuurt een e-mail).

Controle

PROCEDURE

Om na te gaan of de institutionele BMS voldoen aan de wettelijke en reglementaire voorwaarden om op de lijst van de BMS ingeschreven te blijven, moet elke institutionele BMS die op de lijst is opgenomen, uiterlijk binnen dertig dagen volgend op de algemene vergadering waarop de rekeningen van de institutionele BMS werden goedgekeurd, ambtshalve het onderstaande behoorlijk ingevulde verslagformulier en de eventuele bijlagen ervan naar het volgende elektronische adres sturen: registration.treasury@minfin.fed.be.

 Verslagformulier (DOCX, 107.65 KB)

Indien niet aan de wettelijke of reglementaire voorwaarden is voldaan, moet de institutionele BMS de redenen daarvan meedelen en eventueel een verklarend document met het referentienummer van het formulier waarnaar de bijlage verwijst, bijvoegen.

Wanneer het verslagformulier niet binnen de voormelde termijn wordt meegedeeld of wanneer de meegedeelde inlichtingen ontoereikend zijn om te bepalen of de institutionele BMS aan de wettelijke en reglementaire voorwaarden voldoet, kan de FOD Financiën naar de institutionele BMS een aanmaningsbrief versturen om de gevraagde gegevens mee te delen of een verzoek om aanvullende informatie. Indien de informatie niet binnen de gestelde termijn wordt verstrekt of indien de meegedeelde verantwoording niet relevant wordt geacht, kan de Algemene Administratie van de Thesaurie de institutionele BMS (of een compartiment) van de lijst schrappen.

De controle van de FOD slaat niet op de solvabiliteit en de goede afloop van de verbintenissen van de institutionele BMS ten aanzien van hun deelnemers en schuldeisers, maar op de naleving van de bepalingen van de wet en van het koninklijk besluit.

Deze rapporteringsprocedure neemt niet weg dat de FOD Financiën andere initiatieven kan nemen om de overeenstemming na te gaan, die tot de schrapping van een institutionele BMS van de lijst kan leiden, wanneer hij kennis heeft van eventueel andere overtredingen van de wet of het besluit waaraan de institutionele BMS na de ingebrekestelling geen einde heeft gemaakt.  

WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN

Op grond van artikel 271/18 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor collectieve belegging in schulden, ingevoegd bij de wet van 2 mei 2019, is de FOD Financiën belast met het controleren van de naleving door de institutionele BMS van de bepalingen van de voornoemde wet van 3 augustus 2012 en van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen.

Op grond van dezelfde bepaling bezorgen de institutionele BMS, op verzoek van de FOD Financiën, alle informatie en documenten met betrekking tot hun organisatie, werking en verrichtingen, met inbegrip van de aard van de gerealiseerde investeringen, die nodig zijn voor de controle.

In dit kader kan de FOD Financiën met name, volgens de periodiciteit die hij bepaalt, aan de institutionele BMS vragen verslag uit te brengen over de naleving van de bepalingen van de wet van 3 augustus 2012 en het koninklijk besluit van 30 juli 2018.

Op grond van artikel 271/14 van de wet van 3 augustus 2012 en artikel 2 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 is de FOD Financiën belast met het inschrijven van de institutionele BMS op de lijst van de institutionele BMS wanneer zij hierom verzoeken. 

Overeenkomstig artikel 7 van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën wordt de Algemene Administratie van de Thesaurie onder meer belast met de behandeling van de aangelegenheden eigen aan de financiële reglementering en met het toezicht op de financiële instellingen die bij wet of regelgeving zijn aangewezen, en dus in het bijzonder op de institutionele BMS.

Indien na de inschrijving de Algemene Administratie van de Thesaurie een herhaalde inbreuk op de wet en het voorgenoemd besluit vaststelt, ondanks een gemotiveerde aanmaning die per aangetekend schrijven naar de betrokken institutionele BMS werd verstuurd, en indien de institutionele BMS aan deze vastgestelde inbreuken geen einde heeft gemaakt binnen de door de Administratie gestelde termijn die in de aanmaningsbrief is vermeld, schrapt deze laatste de institutionele BMS van de lijst op grond van artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 30 juli 2018. De schrapping heeft tot gevolg dat de betreffende vennootschap het voordeel van de fiscale regeling die van toepassing is op de institutionele BMS verliest.

Verslagformulier voor overeenstemmingscontrole

U kan het formulier (met instructies)  hier downloaden (DOCX, 107.65 KB) en per mail sturen naar registration.treasury@minfin.fed.be(link stuurt een e-mail).

Lijst institutionele BMS

 Raadpleeg BMS-lijst. (PDF, 587.82 KB)


[1] De inschrijvingsprocedure voor institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen wordt geregeld door de artikelen 271/14 en 271/15 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, en door het koninklijk besluit van 30 juli 2018 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen.