Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Private startersprivaks

De private startersprivak is een ander statuut van instelling voor collectieve belegging ingesteld door het koninklijk besluit van 5 maart 2017 met betrekking tot de openbare startersfondsen en de private startersprivaks.

De oprichting van deze specifieke categorie van private privak heeft tot doel investeringen in jonge ondernemingen, met andere woorden ‘start-ups’, aan te moedigen. Het is dus de bedoeling de financiering en groei van niet-beursgenoteerde innoverende bedrijven te stimuleren.

De inschrijving op hun effecten is voorbehouden aan particuliere beleggers voor een bedrag van minstens 25.000 euro.

Net als de private privak, kan de private startersprivak verschillende categorieën aandelen in zijn vermogen creëren, die elk overeenstemmen met een compartiment.

 RAADPLEEG DE LIJST van IcB (PDF, 199.55 KB) 

Opgelet : Instellingen voor collectieve belegging die werden geschrapt vóór de lancering van de nieuwe ICB-module in MyMinfin (31/07/2023) kunnen enkel worden geraadpleegd via de volgende lijst.


Nieuwe inschrijvingsprocedure via MyMinfin 

Overeenkomstig artikel 38 van het koninklijk besluit van 5 maart 2017 met betrekking tot de openbare startersfondsen en de private startersprivaks en artikelen 3 en 3/3 van het koninklijk besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak moet de aanvragende vennootschap haar inschrijving bij de FOD Financiën aanvragen via de ICB-toepassing (instellingen voor collectieve belegging) die beschikbaar is op MyMinFin.

De Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën heeft vanaf de dag waarop de aanvraag tot inschrijving geldig werd gedaan of waarop het dossier werd vervolledigd dertig kalenderdagen de tijd om de inschrijving op de lijst van private startersprivaks te bevestigen.

Wanneer het dossier onvolledig blijkt te zijn of er bijkomende informatie nodig is om de inschrijving af te ronden, kan de FOD Financiën die ontbrekende documenten of informatie bij de aanvragende vennootschap opvragen. 

Voor het/de compartiment(en) van een beleggingsvennootschap ingericht na inschrijving van de private privak (reeds geregistreerd), moeten verplichte documenten worden overgelegd indien de private privak na inrichting van het/de compartiment(en) het voorwerp uitmaakt van één of meer wijzigingen.

raadpleeg de nieuwe inschrijvingsprocedure  toegang tot myminfin(THIS HYPERLINK OPENS A NEW WINDOW)


Controleprocedure

Op grond van artikel 305 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, ingevoegd door de wet van 2 mei 2019, is de FOD Financiën belast met het controleren van de naleving door de private startersprivak van de bepalingen van de wet van 19 april 2014 en van het koninklijk besluit van 5 maart 2017 met betrekking tot de openbare startersfondsen en de private startersprivaks.

Op vraag van de FOD Financiën bezorgen de private startersprivaks alle inlichtingen en documenten over hun organisatie, werking en verrichtingen, waaronder het type uitgevoerde beleggingen, die nodig zijn voor de controle door de FOD Financiën.

'Pictogram uitroepteken'Wanneer de Algemene Administratie van de Thesaurie een inbreuk op de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen vaststelt, wordt een met redenen omklede ingebrekestelling ter kennis van de betrokken private startersprivak gebracht om een einde te maken aan de vastgestelde inbreuken.

Wanneer de private startersprivak de vastgestelde inbreuken niet heeft verholpen binnen 30 kalenderdagen vanaf de datum van kennisgeving van de ingebrekestelling, schrapt de FOD Financiën de private startersprivak van de lijst op grond van artikel 10 van het koninklijk besluit van 23 mei 2007.

De schrapping van de lijst heeft tot gevolg dat de betreffende vennootschap het voordeel van de fiscale regeling voor de private startersprivak verliest.


Wettelijke en reglementaire grondslagen

Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Koninklijk besluit van 5 maart 2017 betreffende openbare en private startfondsen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.


Hulp nodig? 

 WIJ STAAN TOT UW DIENST! 

Hebt u een vraag over private startersprivaks? Hebt u een probleem met uw procedures? Vele handleidingen en FAQ's zijn beschikbaar om u te helpen.
Als u de oplossing voor uw probleem niet hebt gevonden, kunt u ook contact met ons opnemen via registration.treasury@minfin.fed.be.

Raadpleeg ons ondersteunend materiaal