Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Private privaks

Private privaks zijn private alternatieve instellingen voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming, waarvan het uitsluitende doel de collectieve belegging is in financiële instrumenten uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen, dat wil zeggen vennootschappen waarvan de aandelen niet tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn toegelaten (zie artikelen 298 en volgende van de wet van 19 april 2014). Private privaks werden in 2003 in het leven geroepen om investeringen in kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) aan te moedigen, vooral in niet-beursgenoteerde vennootschappen die niet gemakkelijk toegang krijgen tot kapitaalmarkten.

De private privak maakt het voor Belgische of buitenlandse investeerders mogelijk om kapitalen te investeren via een beleggingsvennootschap, die een beperkt aantal investeerders telt en waarin de kapitalen professioneel en collectief beheerd worden zonder dat die investering fiscaal benadeeld wordt ten overstaan van een rechtstreekse individuele investering.

Private privaks zijn investeringsvehikels waarbij de inschrijving op de rechten van deelneming is voorbehouden voor private beleggers, die voor minstens 25.000 euro inschrijven. Alvorens via private privak beleggingen te doen, moet de vennootschap haar inschrijving bij de FOD Financiën aanvragen. Die verplichting geldt ook voor elk compartiment dat door de private privak wordt ingericht.

De inschrijving op de door de FOD Financiën bijgehouden lijst gaat gepaard met een afwijkend belastingregime (voor de belastinggrondslag en de roerende voorheffing). 

 RAADPLEEG DE LIJST van IcB (PDF, 212.08 KB) 

Opgelet : Instellingen voor collectieve belegging die werden geschrapt vóór de lancering van de nieuwe ICB-module in MyMinfin (31/07/2023) kunnen enkel worden geraadpleegd via de volgende lijst.


Nieuwe inschrijvingsprocedure via MyMinfin 

Overeenkomstig artikelen 3 en 3/3 van het koninklijk besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak moet de aanvragende vennootschap haar inschrijving bij de FOD Financiën aanvragen via de ICB-toepassing (instellingen voor collectieve belegging) die beschikbaar is op MyMinFin.

De Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën heeft vanaf de dag waarop de aanvraag tot inschrijving geldig werd gedaan of waarop het dossier werd vervolledigd dertig kalenderdagen de tijd om de inschrijving op de lijst van private privaks te bevestigen, in overeenstemming met artikel 3, § 3 van het koninklijk besluit van 23 mei 2007.

Wanneer het dossier onvolledig blijkt te zijn of er bijkomende informatie nodig is om de inschrijving af te ronden, kan de FOD Financiën die ontbrekende documenten of informatie bij de aanvragende vennootschap opvragen. 

Voor het/de compartiment(en) van een beleggingsvennootschap ingericht na inschrijving van de private privak (reeds geregistreerd), moeten verplichte documenten worden overgelegd indien ze na inrichting van het/de compartiment(en) het voorwerp uitmaken van één of meer wijzigingen.

raadpleeg de nieuwe inschrijvingsprocedure  toegang tot myminfin (THIS HYPERLINK OPENS A NEW WINDOW)


Controleprocedure

Op grond van artikel 305 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, ingevoegd door de wet van 2 mei 2019, is de FOD Financiën belast met het controleren van de naleving door de private privaks van de bepalingen van de wet van 19 april 2014 en van het koninklijk besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak.

Op vraag van de FOD Financiën bezorgen de private privaks alle inlichtingen en documenten over hun organisatie, werking en verrichtingen, waaronder het type uitgevoerde beleggingen, die nodig zijn voor de controle door de FOD Financiën.

'Pictogram uitroepteken'Wanneer de Algemene Administratie van de Thesaurie een inbreuk op de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen vaststelt, wordt een met redenen omklede ingebrekestelling ter kennis van de betrokken private privak gebracht om een einde te maken aan de vastgestelde inbreuken.

Wanneer de private privak de vastgestelde inbreuken niet heeft verholpen binnen 30 kalenderdagen vanaf de datum van kennisgeving van de ingebrekestelling, schrapt de FOD Financiën de private privak van de lijst op grond van artikel 10 van het koninklijk besluit van 23 mei 2007.

De schrapping van de lijst heeft tot gevolg dat de betreffende vennootschap het voordeel van de fiscale regeling voor de private privaks verliest.


Wettelijke en reglementaire grondslagen

Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Koninklijk besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak, verschenen in het Belgisch Staatsblad.


Hulp nodig?

WIJ STAAN TOT UW DIENST! 

Hebt u een vraag over private privaks? Hebt u een probleem met uw procedures? Vele handleidingen en FAQ's zijn beschikbaar om u te helpen.
Als u de oplossing voor uw probleem niet hebt gevonden, kunt u ook contact met ons opnemen via registration.treasury@minfin.fed.be.

raadpleeg ons ondersteunend materiaal