Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten

Het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP) is een unieke gestructureerde database waarin informatie over de in België bestaande rekeningen en financiële contracten wordt verzameld. Daarnaast bevat de database ook de buitenlandse rekeningen van rijksinwoners.

Doelstelling

Het doel van het CAP bestaat erin om de hierin verzamelde informatie over de in België bestaande rekeningen en financiële contracten en over de buitenlandse rekeningen van Belgische rijksinwoners snel ter beschikking te stellen van de overheden, personen en instellingen die, met het oog op de verwezenlijking van hun opdrachten van algemeen belang, bij wet gerechtigd zijn om deze informatie op te vragen.


In België bestaande rekeningen en financiële contracten

Informatieplichtigen

Elke financiële instelling die behoort tot één van de door de wetgever aangewezen categorieën van informatieplichtigen, moet onverwijld en via elektronische weg informatie aan het CAP meedelen.

Mee te delen informatie

Voor ieder van zijn cliënten (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, zowel in- als buitenlanders) moeten de informatieplichtigen gegevens aan het CAP meedelen over:

  • bank- of betaalrekeningen van deze cliënt en de volmachtdragers op deze rekeningen, alsook het saldo van die rekeningen ;
  • bepaalde voor deze cliënt uitgevoerde financiële verrichtingen waarbij contanten zijn betrokken en de hierbij tussenkomende natuurlijke personen ;
  • bepaalde met deze cliënten in België afgesloten financiële contracten, en de geglobaliseerde bedragen voor sommige van deze contracten.

De gegevens worden gedurende tien jaar in het CAP bewaard. 

Voor meer informatie over de verplichtingen van de informatieplichtigen kunt u het  volgende (PDF, 440 KB) document raadplegen.

Opvragen van informatie uit het CAP

De in het CAP geregistreerde informatie mag worden opgevraagd door de informatiegerechtigden. Dit zijn de natuurlijke personen of rechtspersonen die wettelijk gemachtigd zijn om deze informatie op te vragen en te verwerken met het oog op het uitvoeren van hun opdrachten van algemeen belang.

Sinds 2022 zijn de informatiegerechtigden die het bestaan van onjuiste of ontbrekende gegevens in de van het CAP ontvangen informatie vaststellen, verplicht deze rechtstreeks of via hun centraliserende organisatie aan de Administratie van de Thesaurie mee te delen.

Ook iedere persoon op wiens naam gegevens in het CAP zijn geregistreerd mag de gegevens die op hem betrekking hebben opvragen. Meer informatie over het opvragen van gegevens vindt u op volgende webpagina.

Controle

De Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën is belast met de controle op de naleving van de verplichting van de informatieplichtigen om informatie aan het CAP mee te delen.

Indien inbreuken worden vastgesteld, kan een administratieve geldboete van 50.000 tot 1.000.000 euro worden opgelegd, en zelfs meer in geval van herhaling.

Voor meer informatie over de verplichtingen van de informatieplichtigen, kunt u contact opnemen met de Thesaurie per e-mail op volgend adres: cap.pcc.treasury@minfin.fed.be.

Wetteksten

De belangrijkste reglementaire teksten met betrekking tot het Centraal Aanspreekpunt zijn:

  • De wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest

(Zie ook het wetsontwerp met de memorie van toelichting bij deze wet)

Buitenlandse rekeningen van rijksinwoners

Informatieplichtigen

Natuurlijke personen die onderworpen zijn aan de personenbelasting en die op enig ogenblik houder zijn geweest van één of meer buitenlandse rekeningen moeten aan het CAP informatie meedelen over deze buitenlandse rekeningen. Dat moeten ze uiterlijk doen samen met de indiening van hun belastingaangifte waarin ze het bestaan van de buitenlandse rekening(en) melden, en dat kan op papier of via elektronische weg. Ze moeten ook informatie meedelen aan het CAP als hun echtgenoot of de kinderen waarvan de inkomsten bij die van de ouders zijn gevoegd, op enig ogenblik houder zijn geweest van een buitenlandse rekening.

Ook natuurlijke personen die gemachtigd zijn geweest een buitenlandse rekening te beheren waarvan één of meerdere in art. 5/2 WIB 92 bedoelde verenigingen titularis zijn geweest, zijn verplicht  informatie daarover aan het CAP te bezorgen

Mee te delen informatie

Voor iedere rekening van elke aard die in het buitenland wordt gehouden dienen het rekeningnummer, de naam van de buitenlandse bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling en het land waar deze rekening werd geopend, aan het CAP te worden meegedeeld.

Opvragen van informatie uit het CAP

De in het CAP geregistreerde informatie over buitenlandse rekeningen mag worden opgevraagd door de informatiegerechtigden. Dit zijn de natuurlijke personen of rechtspersonen die wettelijk gemachtigd zijn om deze informatie op te vragen en te verwerken met het oog op het uitvoeren van hun opdrachten van algemeen belang.

Ook iedere persoon op wiens naam gegevens in het CAP zijn geregistreerd mag de gegevens die op hem betrekking hebben opvragen. Meer informatie over het opvragen van gegevens vindt u op volgende webpagina.

Controle

De controlediensten van de fiscus zijn belast met de controle op de naleving van de verplichting van de informatieplichtigen om informatie aan het CAP mee te delen. Indien inbreuken worden vastgesteld, kunnen fiscale geldboetes worden opgelegd.

Meer informatie over buitenlandse rekeningen vindt u op volgende webpagina.

Voor vragen over de verplichtingen van de informatieplichtigen, kunt u contact opnemen met het Contact center van de Federale overheidsdienst Financiën.

Wetteksten

De belangrijkste reglementaire teksten met betrekking tot het Centraal Aanspreekpunt zijn:

  • Artikel 307, § 1/1, van het Wetboek van inkomstenbelastingen (1992)
  • Het koninklijk besluit van 23 juni 2019 tot uitvoering van artikel 307, § 1/1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1992)