Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Algemene voorwaarden artikel 6 ter, lid 5, van Verordening (EU) nr. (269/2014)


Algemene voorwaarden voor de toepassing van artikel 6 ter, lid 5, van de Verordening(EU)nr.269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

Op 3 juni 2022 werd de National Settlement Depository (NSD) van Rusland door Uitvoeringsverordening (EU) 2022/878 van de Raad van 3 juni 2022 tot uitvoering van Verordening (EU);nr.269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen, toegevoegd aan de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

Op 6 oktober 2022 voegde de Raad in het kader van het 8ste sanctiepakket een vijfde lid toe aan artikel 6 ter van Verordening(EU);nr.269/2014 dat de vrijgave van bij de NSD aangehouden of gedeponeerde tegoeden mogelijk maakt:

In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen die toebehoren aan de onder nummer 101 (NSD) in bijlage I vermelde entiteit, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen aan die entiteit, nadat zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn om uiterlijk op 7 januari 2023 verrichtingen, contracten of andere overeenkomsten, die vóór 3 juni 2022 met die entiteit zijn gesloten of waarbij die entiteit vóór 3 juni 2022 anderszins betrokken was, te beëindigen.

Artikel 6 ter, lid 5, biedt dus de mogelijkheid aan marktdeelnemers om af te zien van investeringen in de NSD en is alleen van toepassing op de verkoop van posities die worden aangehouden via de bevroren rekeningen van de NSD, met de bedoeling de relatie tussen de aanvrager en NSD te beëindigen.

Als bevoegde autoriteit heeft de Algemene Administratie van de Thesaurie de voorwaarden geschikt geacht voor de verkoop van posities die bij de NSD waren gedeponeerd en op de rekeningen van een Belgische financiële instelling waren bevroren zoals bedoeld in artikel 6 ter, lid 5, van Verordening (EU) nr. 269/2014.

Deze voorwaarden zijn de volgende:

 1. Het verzoek voor de vrijgave betreft de verkoop van posities (contanten of effecten) op bevroren rekeningen van de NSD bij een Belgische financiële instelling,
 2. De verbintenis van een Europese marktdeelnemer (garant),
 3. Een a priori rapportering (goedgekeurd door de garant) over ten minste:
  1. de te verkopen posities,
  2. de volledige due diligence van de aanvragers en hun uiteindelijke begunstigden,
  3. de betalingsinstructies en due diligence van de personen en entiteiten die voordeel zullen halen uit de opbrengsten van de verkoop van de betrokken posities,
 4. Een a posteriori rapportering (goedgekeurd door de garant) over:
  1. de daadwerkelijk verkochte posities,
  2. de begunstigden van de opbrengst van de verkoop,
  3. het bewijs dat de opbrengst van de verkoop werd gestort bij een entiteit die niet is onderworpen zijn aan beperkende maatregelen,
 5. Deze voorwaarden zullen worden toegepast in overeenstemming met de Europese wetgeving (met name de verordeningen nr. 269/2014 en 833/2014 betreffende financiële beperkende maatregelen), voor zover er geen andere gesanctioneerde entiteit bij betrokken is,
 6. De uiterste datum voor het indienen van aanvragen bij de Algemene Administratie van de Thesaurie via quesfinvragen.tf@minfin.fed.be is 7 januari 2023.


Wat gebeurt er bij het niet naleven van de voorwaarden?

Niet-naleving van de genoemde voorwaarden wordt beschouwd als een schending van de financiële sancties, aangezien op grond van artikel 9 van Verordening (EU) nr. 269/2014 het verboden is bewust en opzettelijk aan activiteiten deel te nemen die tot doel of gevolg hebben dat de in het artikel bedoelde maatregelen tot bevriezing en beschikbaarstelling van economische middelen worden omzeild.

Ingevolge artikel 6 van de wet van 13 mei 2003 betreffende de uitvoering van beperkende maatregelen van de Raad van de Europese Unie ten aanzien van bepaalde staten, personen en entiteiten, onverminderd de toepassing van strengere straffen, worden inbreuken op de maatregelen van de door de Europese Unie vastgestelde verordeningen of op de ter uitvoering van deze verordeningen genomen besluiten in het kader van de artikelen 75, 215 en 352 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en een geldboete van 25 tot 25.000 euro.

Daarenboven kunnen inbreuken op de maatregelen in de door de Europese Unie vastgestelde verordeningen of op de ter uitvoering van deze verordeningen genomen besluiten in het kader van de artikelen 75, 215 en 352 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie ook door de bevoegde minister worden bestraft met een administratieve boete van 250 tot 2.500.000 euro.


Hulp nodig?

wij staan tot uw dienst!

Hebt u een vraag over financiële sancties?

U kunt via het e-mailadres quesfinvragen.tf@minfin.fed.be contact opnemen met de Thesaurie om informatie te verstrekken of vragen te stellen.

 faq rusland-oekraïne