Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Financiële sancties

Financiële sancties zijn beperkende maatregelen die worden genomen ten aanzien van landen, personen of entiteiten met als doel een einde te maken aan: 

  • schendingen van de internationale vrede en veiligheid zoals terrorisme
  • de schending van mensenrechten
  • de destabilisering van soevereine staten
  • de verspreiding van massavernietigingswapens.

Deze financiële sancties maken doorgaans deel uit van een uitgebreider sanctieregime dat ook andere beperkende maatregelen omvat, zoals embargo’s op de uitvoer of invoer van bepaalde producten (vb. wapens, olie, technologieën,…) of beperkingen op het vlak van visums en reizen.

De financiële sancties bestaan uit onder meer bevriezingsmaatregelen, het verbod om in bepaalde sectoren te investeren, leningen of verzekeringen toe te staan, de import of export van bepaalde goederen te financieren, etc.

 meer weten


Geactualiseerde en geconsolideerde lijst van personen en entiteiten waarvan de tegoeden zijn bevroren

De meeste sanctieregelingen bevatten een lijst van personen en entiteiten waarop bevriezingsmaatregelen van toepassing zijn. Personen of entiteiten worden regelmatig toegevoegd aan of verwijderd uit deze lijsten. Om een overzicht te bewaren van al de personen en entiteiten waarop de in België geldende sanctieregelingen van toepassing zijn, houdt de Algemene Administratie van de Thesaurie een geactualiseerde en geconsolideerde lijst bij van deze personen en entiteiten.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de geconsolideerde lijst een correcte weergave is van alle relevante gegevens van de officieel aangenomen teksten die in het Publicatieblad van de Europese Unie verschijnen, kan de Algemene Administratie van de Thesaurie niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele weglatingen van gegevens of relevante fouten bij het gebruik van de gegevensbank of de geconsolideerde lijst. Enkel de gegevens die in het Publicatieblad van de EU zijn verschenen, zijn authentiek.

 DE GECONSOLIDEERDE LIJST VINDT U HIER(THIS HYPERLINK OPENS A NEW WINDOW) (XLSX, 1.16 MB)

De XML-versie van de bijgewerkte lijst is  hier (ZIP, 1.45 MB) beschikbaar.


Nos types de sanctions financières

Soorten financiële sancties

NATIONALE FINANCIËLE SANCTIES

Naar aanleiding van de oproep van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om de tegoeden en economische middelen te bevriezen van personen en entiteiten die terroristische daden plegen of eraan deelnemen, heeft België een nationale lijst opgesteld van al deze personen en entiteiten waarop bevriezingsmaatregelen van toepassing zijn.

lees meer

EUROPESE FINANCIËLE SANCTIES

De meeste financiële sancties die in België van toepassing zijn, maken deel uit van sanctieregelingen die door de Europese Unie (EU) zijn opgelegd.

De EU zet niet alleen de door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties opgelegde sancties om in Europees recht, maar verscherpt deze sancties ook vaak door aanvullende maatregelen te nemen. Bovendien kan de EU ook op eigen initiatief sancties opleggen.

lees meer

INTERNATIONALE FINANCIËLE SANCTIES (VERENIGDE NATIES)

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft talrijke resoluties aangenomen waarbij sancties worden opgelegd aan regeringen, personen of entiteiten.

De sanctieregelingen van de Verenigde Naties worden door de Europese Unie omgezet in Europees recht, waardoor ze onmiddellijk van toepassing zijn in België.

lees meer

massive FINANCIËLE SANCTIES EN WETGEVING INZAKE HET VOORKOMEN VAN WITWASPRAKTIJKEN EN DE FINANCIERING VAN DE VERSPREIDING VAN MASSAVERNIETIGINGSWAPENS

Alle onderworpen entiteiten moeten doeltreffende beleidslijnen, procedures en interne controlemaatregelen ontwikkelen en toepassen om te voldoen aan de bindende bepalingen met betrekking tot de financiële embargo’s.

Lees meer


Sanctions financières concernant la situation en Ukraine

Financiële sancties betreffende de situatie in Oekraïne

Sinds het begin van de Russische militaire agressie tegen Oekraïne heeft de EU gereageerd door een groot aantal sanctieregelingen aan te nemen.

Het is in deze context dat de Algemene Administratie van de Thesaurie, en meer in het bijzonder haar Service Compliance, een cruciale rol speelt bij de toepassing van de financiële sancties tegen Rusland.

Voor alle andere soorten sancties tegen Rusland, zie de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

maatregelen tegen rusland 

sancties raadplegen faq rusland-oekraïne


Geval van gelijkluidendheid, vrijstellingen blocking statute

Geval van gelijkluidendheid

In het geval van gelijkluidende of bijna identieke namen kan de Algemene Administratie van de Thesaurie, om een verkeerde identificatie te voorkomen, nagaan of op de persoon dan wel op de entiteit bevriezingsmaatregelen van toepassing zijn.

te volgen procedure in geval van gelijkluidendheid

Vrijstellingen

De Algemene Administratie van de Thesaurie kan op verzoek vrijstellingen van financiële sancties verlenen.

hoe vraagt u een vrijstelling aan ?

Blocking statute

De Algemene Administratie van de Thesaurie is een van de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de naleving van de verplichtingen van de ‘blocking statute’ zoals bepaald in de Verordening (EG) nr. 2271/96 tot bescherming tegen de gevolgen van de extraterritoriale toepassing van rechtsregels uitgevaardigd door een derde land, zodat Europese ondernemingen worden beschermd.

meer weten


Hulp nodig?

WIJ STAAN TO​T UW DIENST!

Hebt u een vraag over financiële sancties?

U kunt via het e-mailadres quesfinvragen.tf@minfin.fed.be contact opnemen met de Thesaurie om informatie te verstrekken of vragen te stellen.