Controle Financiële Instrumenten en Instellingen (CFII)

Bevoegdheden

1. Beheren Garantiefonds en Staatswaarborgen

Garantiefonds

Het Garantiefonds voor financiële diensten beschermt uw tegoeden. Het komt tussen als een aangesloten instelling haar verplichtingen niet meer kan nakomen.In dat geval betaalt het Fonds uw tegoeden terug.

Het Garantiefonds, samen met het Resolutiefonds, draagt bij aan de financiële stabiliteit en veiligheid in België.

Site Garantiefonds

Staatswaarborgen

Het betreft enerzijds staatswaarborgen voor leningen van bepaalde openbare instellingen en anderzijds de staatswaarborgen toegekend ingevolge de financiële crisis aan kredietinstellingen en financiële holdings, met het oog op de vrijwaring van de stabiliteit van het Belgische financiële stelsel.  

De activiteiten van de dienst bestaan uit het verlenen van de waarborg, het innen van de waarborgpremie, het uitbetalen van de waarborg, het recupereren van de waarborg, het beheren van de schuld van bepaalde instellingen en het opmaken van de  begrotingsvooruitzichten. 

2. Financiële Controle en Compliance

Consolidaties

De wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen van 21 december 2013 heeft  in de artikels 113 tot en met 121 een aantal maatregelen opgelegd  tot consolidatie van de financiële activa van de overheid, met het oog op de beperking van de schuldratio.

De instellingen onderworpen aan deze wet moeten:

  • hun beschikbare gelden plaatsen op een rekening geopend bij de door de staat aangewezen instelling (momenteel bpost);
  • hun overige gelden rechtstreeks beleggen bij de Schatkist en/of ze beleggen in financiële instrumenten uitgegeven door de federale staat;
  • aan de minister van Financiën vier keer per jaar, op het einde van ieder trimester, alle inlichtingen verschaffen over hun plaatsingen en beleggingen en over alle leningen die zij aangaan;

De cel belast met het beheer van de consolidaties houdt de lijst bij van de instellingen die onderworpen zijn aan de consolidatie, behandelt de aanvragen voor andere modaliteiten en controleert de consolidaties. Bij niet-naleving van de regels kan een boete worden opgelegd.

Instellingen van Openbaar Nut

De belangrijkste activiteiten omvatten het controleren van de rekeningen van de instellingen (opvragen van de rekeningen bij de  instellingen en het doorsturen ervan naar het Rekenhof) en het controleren van hun begroting.

Financiële sancties (embargo's, bevriezen terrorismefinanciering)

Financiële sancties zijn beperkende maatregelen die worden genomen tegenover regeringen van derde landen, personen of entiteiten (zoals terroristische organisaties) met als doel een einde te maken aan bepaalde criminele gedragspatronen.

Deze sancties maken dikwijls deel uit van een uitgebreidere sanctieregeling die ook andere beperkende maatregelen omvat, zoals bijvoorbeeld embargo’s op de uitvoer of invoer van bepaalde producten (zoals wapens of kernenergie) of beperkingen op het vlak van visums en reizen.

Bijzondere bevoegdheden inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met name de controle op het naleven door bpost van de verplichtingen terzake.

Meer op financiële sancties