Financiële Verrichtingen van de Schatkist (FVS)

Bevoegdheden

1. Centraliseren ontvangsten en uitgaven

Deze dienst is belast met activiteiten van de Centrale Betaaldienst, de financiële draaischijf van de federale overheid. 

De activiteiten van de Nationale Kas voor Rampenschade worden ook behandeld door deze cel.

2. Niet-fiscale ontvangsten en boekhoudkundige controle

Het beheer van niet-fiscale ontvangsten van de Schatkist bestaat uit volgende activiteiten:

  • opmaken fiches ter voorbereiding rijksmiddelenbegroting;

  • regelmatig deelnemen aan monitoring begrotingsontvangsten i.s.m. de stafdienst Budget en Beheerscontrole;

  • invoeren van vastgestelde rechten voor geïnde ontvangsten door boekhouder diverse ontvangsten;

  • opvolgen wet- en regelgeving t.d.v. rechtsgronden voor ontvangsten onder verantwoordelijkheid van de AA Thesaurie

De boekhoudkundige controle wijdt zich aan volgende taken:

  • het verzamelen en onderzoeken van bewijsstukken (algemene rekening, beheersrekening, toestand vastgestelde rechten, bijlages en diverse juridische bewijsstukken) gemaakt door boekhouders bij de AA Thesaurie (Muntfonds, Federaal Agentschap van de Schuld, Centrale boekhouding, Nationale Kas voor Rampenschade, Garantiefonds);

  • het samenwerken met de FOD Budget en Beheerscontrole (federale boekhouder), het Rekenhof (financiële audits, certificeringen, observaties) en de stafdienst Budget en Beheerscontrole (rollenmatrix, transactiemachtigingen, richtlijnen);

  • het opvolgen van wet- en regelgeving betreffende boekhouding en beheer;

  • het verzenden van algemene en beheersrekeningen aan het Rekenhof, Minister van Begroting en stafdienst B&B;

  • het verstrekken van raad en advies bij begrotings- en boekhoudkundige oplossingen bij organisatorische veranderingen of problematische situaties.

3. Boekhouding van de Schuld en diverse begrotingsartikelen van de AA Thesaurie

De Boekhouding van de Schuld

Sinds 1 januari 2010 worden de verrichtingen van de schuld geregistreerd - zowel op het vlak van de ontvangsten als op dat van de uitgaven – in het algemeen dubbel boekhoudsysteem (debet = credit). De Dienst Comptabiliteit van de schuld stelt de jaarrekeningen op vanuit een economisch oogpunt, volgens een genormaliseerd boekhoudkundig plan van de schuld dat, met het oog op de boekhoudkundige consolidatie, wordt opgenomen in het algemeen boekhoudkundig plan van alle diensten van de federale staat en van de deelstaten.

De schuldverrichtingen worden aangerekend op de begrotingsboekhouding  (rijksschuldbegroting) bij de vaststelling van het recht (vastlegging) en niet bij de betaling. Alle vastgestelde rechten, of ze nu aangerekend worden op de begroting of niet, worden geregistreerd op een rekening van het boekhoudkundig plan van de schuld. Enkel de vastgestelde rechten die worden aangerekend op de begroting zijn opgenomen in de begrotingsboekhouding. De boekhouding van de schuld gebeurt volledig in SAP-Fedcom en is onderworpen aan de controle van het Rekenhof.

De maandelijkse toestand van de schuld

De maandelijkse toestand van de schuld geeft een overzicht van alle nog uitstaande leningen die werden uitgegeven of overgenomen door de federale staat, van de schuld van sommige openbare instellingen waarvoor de federale staat tussenkomt in de financiële lasten en van de beheersverrichtingen en van kredietverleningen door de Schatkist.

Het beheren van diverse begrotingsartikelen

Voor de uitgaven betreft het de opvolging van de begrotingsartikelen van de Thesaurie die onder de begroting 18 van Financiën vallen.

De activiteiten van de dienst bestaan uit het opmaken van begrotingsramingen,  het aanvragen van vastleggingskredieten, het geven van betalingsopdrachten (in SAP), en het opvolgen van de ontvangsten en van de uitgaven.

4. Thesaurievooruitzichten

De opmaak van de kasramingen op dagelijkse basis en het opvolgen van de kasbewegingen

De opmaak van de kasramingen op dagelijkse basis inzake de te verwachten ontvangsten en uitgaven voor een periode van acht weken geeft het profiel van de financieringsbehoeften weer. Het is een belangrijk element voor het actief thesauriebeheer, dat wordt uitgevoerd door de Front Office van het Agentschap van de Schuld. Deze opdracht vereist dat de kasbewegingen dagelijks worden opgevolgd en dat de verschillende planningen inzake ontvangsten en uitgaven voortdurend worden geactualiseerd. Het uitbouwen van een goed informatienetwerk inzake kasstromen is dus onontbeerlijk.

Als bijproduct van de dagramingen stelt de dienst van de thesaurieramingen de dagelijkse toestand van de Schatkist op. Het betreft een fiche die een groot aantal financiële gegevens centraliseert en die het mogelijk maakt de verschillen tussen de ramingen en de realisaties gemakkelijker te interpreteren.

De opmaak van de maandelijkse schatkisttoestand

De maandelijkse schatkisttoestand komt tegemoet aan de behoefte om zowel op beleidsvlak als op statistisch vlak te beschikken over gegevens inzake de uitvoering van de begroting. Het is een statistische voorafbeelding van de uitvoering van de begroting, op kasbasis, die resulteert in een beleidsgerichte analyse van de totstandkoming van het netto te financieren saldo. Het netto te financieren saldo is het bedrag dat netto (exclusief de aflossingen) aangezuiverd moet worden via de financiële markten. Na toevoeging van een aantal elementen (zoals wisselkoersverschillen, beleggingen, schuldovername…) resulteert dit in de nominale evolutie van de schuld. Een commentaarnota vergezelt de maandelijkse schatkisttoestand.

De opmaak van de driemaandelijkse thesaurieramingen

De thesaurieramingen van de eerstvolgende drie maanden ramen op kasbasis de ontvangsten en uitgaven en bijgevolg het netto te financieren saldo voor de volgende drie maanden. Ze worden samengesteld aan de hand van gegevens verstrekt door de fiscale administraties, de federale overheidsdiensten en diverse diensten van de Thesaurie. De maandelijkse Schatkisttoestand betrekking hebbend op de vorige maanden (realisaties), gecombineerd met de driemaandelijkse thesaurieramingen geeft een beeld van de uitvoering van de begroting van het begin van het jaar tot het einde van de periode waarop die driemaandelijkse ramingen betrekking hebben.