Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Fiscale bemiddelingsdienst

OBJECTIEF – ONAFHANKELIJK - ONPARTIJDIG

Fiscale bemiddeling

Nood aan een tussenkomst in een geschil met de federale belastingadministratie?

Als u een blijvend geschil heeft met de federale belastingadministratie, dan kunt u beroep doen op de Fiscale Bemiddelingsdienst. Wij zijn een autonome dienst en wij behandelen de aanvragen tot bemiddeling in alle objectiviteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

Als neutrale derde begeleiden wij de partijen om hun standpunten te proberen verzoenen en zo tot een oplossing te komen die steeds in overeenstemming is met de wet.
Voor meer informatie : Klik hier.

Cel administratieve sancties

Nood aan kwijtschelding of vermindering boete of belastingverhoging wegens bijzondere reden van sociale of humanitaire aard ?

Een verzoek tot kwijtschelding of vermindering van belastingverhogingen en administratieve boeten ingediend bij de Cel administratieve sancties, is een genadeverzoek.

De aanvrager motiveert zijn verzoek in functie van zijn persoonlijke of financiële situatie en staaft deze met redenen van sociale, familiale, financiële, economische of humanitaire aard, de gezondheidsredenen evenals zijn argumenten ter goeder trouw, die volgens hem een genademaatregel verantwoorden. De beoogde sanctie dient daarenboven duidelijk aangegeven worden.  Het verzoek dient eveneens het artikelnummer, het aanslagjaar en de aard van de belasting waarop het verzoekschrift betrekking heeft, te vermelden.

De behandeling van een dergelijk verzoek kan evenwel pas opgestart worden indien de administratieve sanctie een definitief karakter heeft. Dit houdt in dat er geen administratief of gerechtelijk beroep meer mogelijk is en dat de sancties niet meer betwist worden.

Indien u handelt als mandataris maar geen advocaat bent, dient u een geldig mandaat toe te voegen waaruit blijkt dat u de bekwaamheid heeft om een verzoek in te dienen.

De nadruk wordt er op gevestigd dat een verzoek tot kwijtschelding of vermindering van administratieve sancties in geen enkel geval een tweede fiscale procedureslag vormt om een heronderzoek van de toegepaste sancties uit te voeren; de vraag of de sancties al dan niet correct werden toegepast, behoort immers niet tot dit kader.  

Voor meer informatie : Klik hier.