Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Experten

Praktijkgevallen

 • Personenbelasting (bezwaarschrift)

  Stijn en Karolien, beiden loontrekkende, dienden via Tax-on-web hun aangifte in de personenbelasting in. Maar de federale belastingadministratie gaat niet akkoord met de door Karolien aangegeven werkelijke beroepskosten en stuurt hen een ‘bericht van wijziging’ van hun aangifte.

  Hoewel het echtpaar niet akkoord gaat met die wijziging, ontvangen zij toch hun aanslagbiljet. Tegen die aanslag dienen zij een geldig bezwaarschrift in bij de bevoegde gewestelijke directeur.

  Omdat Stijn en Karolien vermoeden dat de federale belastingadministratie bij haar standpunt zal blijven, vragen zij een tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst. Wij brengen daarom Stijn en Karolien samen met de geschillendienst van de federale belastingadministratie. Tijdens dat gesprek werken wij een akkoord uit waarin beide partijen zich kunnen vinden.  Dat akkoord nemen wij op in een bemiddelingsverslag.

  Het bezwaarschrift van Stijn en Karolien wordt afgehandeld en daarbij wordt rekening gehouden met het akkoord dat beide partijen bereikten tijdens het bemiddelingsgesprek.

 • Personenbelasting (ambtshalve ontheffing)

  Luc en Suzy zijn gehuwd en hebben 3 kinderen waarvan er een gehandicapt is. Zij vullen hun belastingaangifte van het aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) in en merken dat de federale belastingadministratie bij de berekening van de belasting voor de aanslagjaren 2010 en 2011 (inkomsten van 2009 en 2010) geen rekening heeft gehouden met de handicap van hun kind. Luc en Suzy leverden destijds immers niet het bewijs van de handicap en dienden ook geen bezwaarschrift in binnen de wettelijke termijnen.

  In juni 2014 vragen ze tevergeefs aan hun belastingkantoor om de vermindering voor de vorige jaren toch toe te staan. Daarna stappen ze naar de Fiscale Bemiddelingsdienst.

  Wij brengen beide partijen rond de tafel en stellen vast dat het geschil gaat over de toekenning van een toeslag op de belastingvrije som voor personen ten laste. Nadat Luc en Suzy het bewijs van de handicap voor de betrokken aanslagjaren hebben geleverd, krijgen zij, buiten de gewone bezwaarprocedure om, toch nog de vermindering voor hun gehandicapt kind toegekend.

 • Invordering

  • Pieter heeft zijn aanslagbiljet in de personenbelasting ontvangen. Het bedrag dat hij moet betalen is echter hoger dan verwacht en hij kan dat niet in één keer betalen. Hij vraagt toestemming aan de belastingontvanger om het bedrag in meerdere schijven af te lossen. De ontvanger is het daar niet mee eens en Pieter moet dus uiterlijk op de vervaldag betalen.
  • Ellen werkt als zelfstandige en merkt dat ze de btw die ze nog moet betalen, niet tijdig kan doorstorten. Ze neemt contact op met de btw-ontvanger, maar die weigert haar betalingsfaciliteiten te verlenen.
  • Johan en Karin kampen met financiële problemen. Daardoor hebben ze hun belastingen nog niet kunnen betalen en stuurt de ontvanger een deurwaarder.  Het koppel probeert de ontvanger ervan te overtuigen om de procedure met hoogoplopende kosten stop te zetten. De ontvanger wil dat alleen doen als zij de volledige som onmiddellijk betalen. Maar dat gaat echt niet voor Johan en Karin.

  Omdat zij zelf niet tot een akkoord komen met hun ontvanger, kunnen zowel Pieter, Ellen als Johan en Karin beroep doen op de Fiscale Bemiddelingsdienst. Wij proberen om een oplossing te zoeken die zowel voor de betrokken ontvanger als voor hen aanvaardbaar is.

 • Registratierechten

  Kim en Jeroen kopen een woning in Gent tegen 200.000 euro. Ze vragen om het abattement toe te passen en dus 15.000 euro vrij te stellen van registratierechten. Zij hopen een belastingvoordeel van 1.500 euro te genieten omdat de aankoop tegen 10% wordt belast. Om die verminderingen te kunnen krijgen, moeten de kopers aan een aantal voorwaarden voldoen. Na onderzoek door de ontvanger van de registratie blijkt een voorwaarde niet voldaan. Daarom legt de federale belastingadministratie hen aanvullende registratierechten en een boete op. Kim en Jeroen gebruiken overmacht als argument en leggen dat voor aan de ontvanger. Die gaat daar niet mee akkoord.

  Toch zijn Kim en Jeroen ervan overtuigd dat er wel degelijk sprake is van overmacht. Daarom leggen zij hun dossier voor aan de Fiscale Bemiddelingsdienst. Wij bemiddelen tussen beide partijen en streven naar een oplossing.

 • Kadastraal inkomen

  Pieter en Sarah verhuizen naar hun nieuwe woning en melden dat aan de administratie van het kadaster. Die stelt het kadastraal inkomen van de woning vast en brengt hen op de hoogte.

  Pieter en Sarah zijn het niet eens met dat kadastraal inkomen en dienen volgens de vaste procedure een bezwaarschrift in. Het kadaster nodigt hen uit voor een gesprek maar dat leidt niet tot een akkoord. 

  Pieter en Sarah schakelen daarom de Fiscale Bemiddelingsdienst in. Wij brengen beide partijen rond de tafel. Door onze bemiddeling, komen wij tot een akkoord dat aanvaardbaar is voor Pieter en Sarah én de administratie van het kadaster.

 • Btw

  De naamloze vennootschap F&F krijgt een btw-controle. Na die controle stelt de federale belastingadministratie een correctieopgave op. De naamloze vennootschap gaat daar niet mee akkoord. Zij brengt de federale belastingadministratie daarvan schriftelijk uitgebreid op de hoogte en levert de nodige bewijsstukken. De federale belastingadministratie blijft echter bij haar standpunt.

  De naamloze vennootschap F&F wil deze zaak niet voor de rechtbank brengen en neemt daarom contact op met de Fiscale Bemiddelingsdienst. Na bemiddeling komen beide partijen tot een akkoord.