Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

WIE, WAT, WANNEER, WAAROM ?

Wie, wat, wanneer, waarom

 • Wat doet de Cel administratieve sancties (CAS) ?

  De Cel administratieve sancties is bevoegd voor het onderzoeken en behandelen van verzoeken tot kwijtschelding of vermindering van belastingverhogingen en administratieve boetes opgelegd op het gebied van inkomstenbelastingen, met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en diverse rechten en taksen.

  Dergelijke verzoeken moeten worden beschouwd als een genadeverzoek waarbij de verzoeker, los van enig fiscaal geschil, zijn persoonlijke of financiële situatie uiteenzet die hem niet (of niet meer) toestaat de betaling van de hem opgelegde administratieve boetes te voldoen.

  Deze genadeverzoeken vormen geen tweede fiscale procedureslag die zou toelaten om de opgelegde sancties opnieuw ten gronde te onderzoeken omwille van een verkeerde beoordeling van de fiscale situatie  door het bestuursorgaan tijdens het onderzoek van de vordering of door de rechter in het kader van de juridische procedure. De vraag of de administratieve sancties al dan niet correct zijn toegepast, komt niet aan de orde in de beoordeling van het genadeverzoek.

  De beslissing die door de Cel administratieve sancties zal worden genomen, wijzigt op geen enkele manier de beslissing waarbij de administratieve sanctie werd opgelegd; het houdt eenvoudigweg, om redenen van billijkheid (humanitair, sociaal, financieel, enz.), een gehele of gedeeltelijke vrijstelling in van de tenuitvoerlegging van een aan de belastingbetaler opgelegde financiële sanctie. De administratieve sanctie blijft weliswaar als zodanig bestaan, maar de uitvoering ervan wordt niet meer door de fiscale administratie voortgezet.

 • Wie kan terecht bij de Cel administratieve sancties ?

  Het verzoek tot kwijtschelding of vermindering van belastingverhogingen en administratieve boetes kan worden ingediend door de belastingplichtige zelf, door een gevolmachtigde, maar ook door een ieder persoon die gehouden is om de administratieve boete mede te betalen, zoals de erfgenamen van een  nalatenschap, de beherende vennoten in een gewone commanditaire vennootschap of commanditaire vennootschap op aandelen, en de vennoten van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid of van een vennootschap onder firma.

  Het gaat echter niet om bedrijfsleiders die hoofdelijk zijn veroordeeld tot betaling van de bedrijfsvoorheffing, aangezien deze hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt is tot de hoofdsom en niet wordt uitgebreid tot de opgelegde verhogingen en boetes.

 • Waarvoor kan u een verzoekschrift indienen bij de Cel administratieve sancties ?

  De beslissingsbevoegdheid van de Cel administratieve sancties over de kwijtschelding of vermindering van belastingverhogingen en administratieve boetes is strikt beperkt tot:

  •           de inkomstenbelastingen (art. 444 en 445 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992);

  •           de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (art. 2, derde lid, Wetboek van de         met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen);

  •           de diverse rechten en taksen (proportionele en niet-proportionele boetes)

  De Cel administratieve sancties is echter niet bevoegd om te beslissen over verzoeken tot kwijtschelding of vermindering van voornoemde sancties, wanneer deze het voorwerp uitmaken van specifieke procedures die zijn opgenomen in bepalingen voorzien door specifieke wetten, zoals:

  •           onbepaalde opschorting van terugvordering

  •          collectieve schuldenregeling

  •          een gerechtelijke reorganisatie

  •          faillissement.

 • Wanneer kan u een verzoekschrift indienen bij de Cel administratieve sancties ?

  Op het gebied van de inkomstenbelasting kan het onderzoek van een verzoek om uitstel of vermindering alleen worden gestart met betrekking tot belastingverhogingen en administratieve boetes die definitief zijn geworden, te weten:

  • nadat de klachttermijn is verstreken, of

  • nadat de termijn voor het instellen van een gerechtelijke procedure naar aanleiding van een beslissing van de adviseur-generaal of de door hem gedelegeerd ambtenaar is verstreken, of

  • na een uitspraak van de Rechtbank van Eerste aanleg, een uitspraak van het Hof van Beroep of een uitspraak van het Hof van Cassatie onherroepelijk is geworden.

  Met betrekking tot de diverse rechten en taksen geldt dat administratieve boetes waarvan kwijtschelding of vermindering wordt gevraagd, niet moeten worden betwist en dus niet vatbaar zijn voor administratief (ook niet informeel) of gerechtelijk beroep.

  De indiening van een verzoekschrift is overigens ook niet onderhevig aan een verjaringstermijn.