Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Procedure van het genadeverzoek

PROCEDURE VAN HET GENADEVERZOEK

 • Hoe moet u een verzoekschrift om kwijtschelding of vermindering van fiscale boetes en belastingverhogingen indienen ?

  Verzoeken om kwijtschelding of vermindering van belastingverhogingen en administratieve boetes moeten schriftelijk (per brief of bij voorkeur per e-mail) worden gedaan.

  Ze moeten gemotiveerd worden door de aanvrager, die de sociale, familiale, financiële, economische of humanitaire redenen uitlegt die hem niet (of niet meer) toelaten de betaling van de opgelegde administratieve sancties te voldoen. Deze motivering kan worden vervolledigd zolang er niet over het genadeverzoek werd beslist.

  Vermeld zeker het artikelnummer, het aanslagjaar en het fiscaal domein waarop uw verzoekschrift betrekking heeft. Als u gebruik maakt van een andere gevolmachtigde dan een advocaat, zorg er dan voor dat u een geldige volmacht toevoegt waaruit blijkt dat deze persoon bevoegd is om het verzoekschrift in te dienen.

 • Wie informeren we over uw verzoek ?

  De inhoud van het verzoek wordt vertrouwelijk behandeld door de Cel administratieve sancties.

  Enkel de beslissingen met betrekking tot de kwijtschelding of de vermindering van belastingverhogingen of administratieve boetes, zullen worden overgemaakt aan het contactpunt van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en van de Algemene Administratie van de Inning en Invordering.

 • Wat zijn de gevolgen van uw verzoek ?

  De Voorzitter van de Fiscale Bemiddelingsdienst wijst een medewerker van de Cel administratieve sancties aan die belast wordt met de

  behandeling van uw verzoek tot kwijtschelding of vermindering van belastingverhogingen en administratieve boetes.

  Indien nodig kan deze medewerker u om aanvullende informatie en/of bewijsstukken vragen betreffende de specifieke redenen die uw genadeverzoek rechtvaardigen. Hij kan eveneens een beroep doen op de kennis van de ambtenaren van de FOD Financiën die nauw betrokken zijn (of waren) bij het dossier. Deze kennis kan immers noodzakelijk blijken te zijn bij de behandeling van het verzoek, bijvoorbeeld bij het verifiëren van bepaalde verzachtende omstandigheden die worden ingeroepen, zoals het voldoen aan de fiscale verplichtingen, voor de behandeling van dossiers met betrekking tot verschillende belastingen of die de tussenkomst vereisen van verschillende diensten (bijvoorbeeld taxatiediensten en invordering).

 • Wat gebeurt er met uw verzoek ?

  De ontvankelijkheid van uw genadeverzoek tot kwijtschelding of vermindering van belastingverhogingen en administratieve boetes wordt onderzocht door de Cel administratieve sancties.

  Wanneer het verzoek ontvankelijk is, ontvangt u een ontvangstbevestiging waarin de contactgegevens staan ​​van de medewerker die verantwoordelijk is voor de behandeling van het genadeverzoek.

  In geval van niet-ontvankelijkheid wordt de verzoeker op de hoogte gebracht van de motivatie van deze beslissing en van de stappen die desgevallend nog kunnen worden ondernomen ingevolge zijn verzoek.

  Over de door de verzoeker aangevoerde argumenten wordt definitief beslist bij een met redenen omklede beslissing, die hem per aangetekende brief wordt meegedeeld binnen de 15 dagen na de datum van de beslissing.

  Tegen de beslissingen van het College van de Fiscale Bemiddelingsdienst kan steeds beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Dit beroep moet worden ingediend binnen de 60 dagen te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van de aangetekende brief met de beslissing (deze derde werkdag wordt inbegrepen in deze termijn).