Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Wie, wat, wanneer, waarom ?

Wie, wat, wanneer, waarom ?

 • Wat zijn de voordelen van een bemiddeling ?

  Tijdens het bemiddelingsproces bekijken en verduidelijken wij uw standpunt en dat van de federale belastingadministratie. Als beide partijen tot een akkoord komen, vermijdt u zo een lange en dure procedure met onzekere afloop bij de rechtbank.

 • Wie kan een aanvraag tot bemiddeling indienen ?

  Als u een belastingplichtige (burger of onderneming) bent die een geschil heeft met de federale belastingadministratie, dan kunt u gratis en in een vertrouwelijke sfeer een beroep doen op de Fiscale Bemiddelingsdienst. U zelf of een gevolmachtigde dient daartoe een verzoek in. Als u evenwel een geschil heeft rond het kadastrale inkomen van uw woning, dan zijn er twee mogelijkheden:  

  • u dient zelf uw aanvraag in, maar dan moet u daarover eerst onderhandelen met de ambtenaar van de federale belastingadministratie die uw dossier onderzoekt. Ook mag het proces-verbaal waarin u vermeldt dat u niet akkoord gaat, nog niet zijn opgesteld. U kunt zich bovendien laten vertegenwoordigen of bijstaan door een gevolmachtigde, die in uw naam bepaalde rechtshandelingen mag verrichten.
  • de ambtenaar van de federale belastingadministratie die het kadastrale inkomen heeft vastgesteld, zal een aanvraag opstellen. Die aanvraag moet zowel u als uw eventuele gevolmachtigde ondertekenen. De ambtenaar verstuurt vervolgens die aanvraag naar de Fiscale Bemiddelingsdienst.
 • Voor welke geschillen kunt u een aanvraag tot bemiddeling indienen ?

  U kunt bemiddeling vragen als u niet akkoord gaat met de vaststelling en de invordering van de belastingen waarvoor de FOD Financiën bevoegd is:

  • directe belastingen (personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting van niet-inwoners, bedrijfsvoorheffing, roerende voorheffing, onroerende voorheffing (1), verkeersbelasting (2), belasting op de inverkeerstelling (2), eurovignet (2), belasting op de automatische ontspanningstoestellen (3), belasting op de spelen en de weddenschappen (3) …)
  • btw 
  • registratie- en successierechten 
  • kadastraal inkomen 
  • douane en accijnzen


  (1) De FOD Financiën is bevoegd voor het Waalse Gewest.
  (2) In Vlaanderen en in Wallonië zijn respectievelijk het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest bevoegd.
  (3) De FOD Financiën is bevoegd voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • Wanneer kunt u een aanvraag tot bemiddeling indienen ?

  U kunt een aanvraag tot bemiddeling indienen wanneer er een blijvend geschil bestaat met de federale belastingadministratie.

  Bemiddeling is mogelijk zolang de procedure in de administratieve fase zit. Zodra u een rechtszaak begint, kan de Fiscale Bemiddelingsdienst niet meer tussenkomen.

  Rond de vestiging van de inkomstenbelastingen en de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (belasting op spelen en weddenschappen, verkeersbelasting op autovoertuigen … )  kunnen wij enkel tussenkomen zolang de administratieve bezwaarprocedure loopt. U kunt ons contacteren zodra u een geldig en tijdig bezwaarschrift heeft ingediend bij de bevoegde gewestelijke directeur. Dat bezwaarschrift is het schriftelijke stuk waarmee u de vestiging van de belasting zelf aanvecht.

  U kunt ook op ons beroep doen voor een blijvend geschil rond een overbelasting waarvoor u een ambtshalve ontheffing aanvraagt. Door bemiddeling kan de overbelasting die ontstaan is door een materiële vergissing of door een dubbele belasting op hetzelfde inkomen, worden teniet gedaan.