Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Procedure van de bemiddeling

Procedure van de bemiddeling

 • Hoe moet u een aanvraag tot bemiddeling indienen?

  Er zijn geen formele regels om een aanvraag tot bemiddeling in te dienen. U kunt dat doen per telefoon, e-mail, brief of mondeling.

  Om het onderzoek van uw aanvraag te versnellen, kunt u volgende gegevens vermelden:

  • naam en voornaam, nationaal nummer van de aanvrager 
  • handelsbenaming van de rechtspersoon, btw-nummer of ondernemingsnummer 
  • adres, telefoonnummer en e-mailadres 
  • eventuele hoedanigheid van de indiener (afgevaardigd bestuurder, zaakvoeder, mandataris …), adres, telefoonnummer en e-mailadres 
  • aanslagjaar, inkomstenjaar, kohierartikel (enkel inzake directe belastingen) 
  • eventueel andere referenties naar uw fiscaal dossier
 • Wie informeren wij over uw aanvraag tot bemiddeling?

  Wij informeren de betrokken dienst van de federale belastingadministratie waarmee u een geschil heeft van de inhoud van uw aanvraag. Wij nodigen die dienst ook uit voor het bemiddelingsgesprek.

 • Wat zijn de gevolgen van een aanvraag tot bemiddeling voor de wettelijke termijnen?

  De wet van 10 juli 2017 verleent aan een verzoek om fiscale bemiddeling een schorsende werking op het nemen van enige beslissing in de procedure met betrekking tot het geschil tussen belastingplichtige en de fiscus, op voorwaarde dat het verzoek om bemiddeling door de Fiscale Bemiddelingsdienst ontvankelijk is verklaard. De schorsingstermijn vangt aan op de dag van die beslissing van ontvankelijkheid.

  De schorsende werking heeft geen invloed op de procedurewerkzaamheden. Dit betekent dat de bevoegde dienst het onderzoek van het administratieve geschil kan voortzetten. De schorsing houdt in dat de effectieve beslissing over het geschil door de betrokken geschilambtenaar, tijdelijk niet  kan worden genomen.

  De duur van de schorsing is afhankelijk van de aard van het geschil waarvoor om bemiddeling is verzocht:
  • een geschil dat betrekking heeft op een georganiseerd administratief beroep (bezwaar of ambtshalve ontheffing);
  • een invorderingsgeschil met de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering;
  • enige andere fiscale materie.

  De schorsing wordt ten laatste beëindigd, hetzij na 4 maanden in geval van bezwaar of ambtshalve ontheffing, hetzij na 1 maand in geval van een geschil met het Team Invordering.

 • Wat gebeurt er met uw aanvraag tot bemiddeling?

  Binnen de 5 werkdagen krijgt u van ons een ontvangstmelding.
  Binnen de 15 werkdagen delen wij u mee of uw geschil al dan niet voor bemiddeling in aanmerking komt.

  Tijdens het bemiddelingsonderzoek proberen wij de standpunten van de partijen dichter bij elkaar te brengen en indien nodig een compromis uit te werken. Wij leggen de afspraken vast in een niet-bindend bemiddelingsverslag dat wij verzenden naar beide partijen.

  Wij kunnen de verschillende partijen niet dwingen om het ene of het andere standpunt in te nemen.
  U als belastingplichtige beslist zelf of u instemt met de voorgestelde oplossing.