Beleidsexpertise en -ondersteuning

Opdrachten

De Stafdienst Beleidsexpertise en –ondersteuning:

  • coördineert de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van de wetgeving die van toepassing is op de Federale Overheidsdienst Financiën
  • coördineert een integraal risicobeheer
  • coördineert internationale aangelegenheden
  • bestudeert de impact van beleidsopties en analyseert de resultaten van het gevoerde beleid
  • beheert en stelt relevante informatie en informatiebronnen ter beschikking
  • houdt het secretariaat van de Hoge Raad van Financiën bij

De Stafdienst Beleidsexpertise en –ondersteuning werkt nauw samen met de diensten Operationele Expertise en Ondersteuning van elke Algemene Administratie.

De website van de Studiedienst maakt voortaan deel uit van de site van de FOD Financiën

In het kader van de stroomlijning en de modernisering van de communicatie ten aanzien van de burger werd de website van de Studiedienst van de FOD Financiën (http://www.docufin.fgov.be) geïntegreerd in de algemene website van de FOD Financiën (http://financien.belgium.be).

De inhoud van de oude site is integraal overgenomen op de nieuwe site: