Werkingsbudget 2016

 Werkingsbudget FOD Financiën 2016 (in duizend euro)

  Vastleggings-kredieten Vastgelegde verbintenissen Vereffenings-kredieten Gerealiseerde betalingen
Personeelskosten 1.236.526  1.235.919 1.236.526 1.235.634
Algemene werkings- en investeringsuitgaven 114.617 113.309 127.950 112.805
ICT werkings- en investeringsuitgaven 125.131 125.016 98.869 93.186
Specifieke werkingskosten 85.862 85.398 86.119 84.954
Voorschotten op alimentatievorderingen 27.930 27.930 27.930 27.852
Fedorest 31.4850 31.485 31.485 31.485
Shape 7.081 5.432 7.081 4.379
Beleidsorganen 4.398 4.189 4.478 4.147
Internationale financiële betrekkingen 0 0 1.987 1.986
Dotatie overdracht gewestbelastingen 49.472 49.472 49.472 49.450
Rente op borgtochten en consignaties 25.007 25.000 23.715 22.181
Staatstussenkomst - deficientie bank 54.000 54.000 54.000 54.000
Andere 25.062 24.855 47.918 41.874
         
Totaal 1.786.571 1.782.005 1.797.530 1.763.933

COMMENTAAR
De omzendbrief begrotingsbehoedzaamheid 2016 meldt dat de ministerraad had beslist om een administratieve blokkering van de kredieten op te leggen. Die administratieve blokkeringen bedroegen voor de FOD Financiën 124.544.000 euro (op vastleggingskredieten) en  126.474.000 euro (op vereffeningskredieten).
De omzendbrief legt tevens een beperking op van de uitgaven tot deze die als niet-samendrukbaar werden beschouwd, dat wil zeggen uitgaven waarvan de niet-uitvoering de werking van de staat ernstig in het gedrang zou brengen.
In deze tabel stemmen de vermelde kredieten overeen met de door het parlement goedgekeurde kredieten verminderd met de opgelegde administratieve blokkeringen. 
Er werd in de tabel geen rekening gehouden met volgende dossiers: het Plan voor steunmaatregelen aan Griekenland goedgekeurd door de Eurogroep, de Belgische SMP bijdrage, de bijdrage PRGT-subsidy bij het IMF, de inschrijving van België bij het IMF en de bijdrage aan het Afrikaans Ontwikkelingsfonds."