Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Het voorstel van vereenvoudigde aangifte controleren

Hebt u een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’ ontvangen? Controleer dit zorgvuldig:

 • Zijn alle gegevens correct?
 • Ontbreekt er geen informatie?

Hulp nodig?

Wat moet ik controleren in mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte?

 • Ik heb kinderen ten laste

  Als u kinderen ten laste hebt, hebt u recht op een belastingvoordeel. Een kind kan slechts ten laste zijn van één persoon.

  • Controleer of uw voorstel vermeldt dat u kinderen ten laste hebt.
  • Controleer of het aantal kinderen ten laste overeenkomt met uw situatie.

  Is dit niet het geval? Dan moet u uw voorstel wijzigen. Voer de wijzigingen bij voorkeur uit via MyMinfin (Tax-on-web). De online hulp zal u stap voor stap begeleiden om de gegevens van uw kinderen ten laste te wijzigen.

  U hebt gekozen voor de ‘fiscale co-ouderschapsregeling’

  Leeft u niet meer samen met de moeder of vader van uw kinderen? De kinderen zijn ofwel te uwen laste ofwel ten laste van de andere ouder. Als u in aanmerking komt voor de ‘fiscale ‘co-ouderschapsregeling’, hebben jullie beiden recht op een belastingvoordeel.

  Wijzig uw voorstel, als nodig, door te vermelden of uw kinderen fiscaal te uwen laste zijn of ten laste van de andere ouder.

  U vormt een feitelijk gezin

  U leeft samen met uw partner, maar u bent noch getrouwd, noch wettelijk samenwonend. Uw partner ontvangt zijn eigen aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte.

  De kinderen ten laste worden in principe toegewezen aan de referentiepersoon van het gezin in het bevolkingsregister van de gemeente. U kunt echter zelf beslissen wie van jullie twee de kinderen ten laste neemt.

  Het bedrag van het belastingvoordeel kan namelijk verschillen afhankelijk van het feit dat uw kinderen te uwen laste zijn of ten laste van uw partner. Over het algemeen is het voordeliger om de kinderen ten laste te laten nemen door de partner met het hoogste inkomen. De situatie kan echter veranderen als een van de partners een vervangingsinkomen ontvangt (ziekte- en invaliditeitsuitkering, werkloosheidsuitkering, pensioenuitkering enz.).

  Om te bepalen welke situatie voor u de meest voordelige is, kunt u een simulatie maken van de berekening van uw belastingen (Tax-Calc).

 • Ik heb andere personen ten laste dan mijn kinderen

  Als aan de voorwaarden is voldaan, kunt u ook andere personen ten laste nemen (ouders, grootouders, (half)broers en (half)zussen enz.).

  U kunt uw partner echter niet te uwen laste nemen.

  • Controleer of uw voorstel vermeldt dat u andere personen ten laste hebt.
  • Controleer of het aantal personen ten laste overeenkomt met uw situatie.

  Is dit niet het geval? Dan moet u uw voorstel wijzigen.

 • Ik heb kosten voor kinderopvang gehad in 2023

  Deze kosten kunnen u recht geven op een belastingvermindering.

  Ga na of al uw opvangkosten zijn vermeld, door te vergelijken met de attesten die u hebt ontvangen van de opvanginstanties. 

  Het maximumbedrag dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering is beperkt tot 15,70 euro per kind en per dag. Die limiet is al toegepast in het voorstel van vereenvoudigde aangifte. 

  Vermeldt uw voorstel geen opvangkosten of zijn de bedragen niet juist? U moet uw voorstel wijzigen om deze kosten aan te geven.

 • Ik heb in 2023 uitgaven gedaan die recht geven op belastingvermindering (schenkingen, dienstencheques, rechtsbijstandverzekering ...)

  Zie de voornaamste belastingverminderingen

  In bepaalde gevallen sturen de betrokken instellingen ons de informatie niet op tijd toe. We kunnen deze uitgaven dan niet (volledig) opnemen in uw voorstel.

  Controleer of uw voorstel alle uitgaven vermeldt die u gedaan hebt in 2023 en die recht geven op een belastingvermindering.
  Controleer of de vermelde bedragen overeenkomen met uw uitgaven.

  Is dit niet het geval? Dan moet u uw voorstel wijzigen.

 • Ik heb onderhoudsuitkeringen betaald of ontvangen in 2023

  We hebben geen informatie over deze uitkeringen ontvangen en kunnen deze dus niet opnemen in uw voorstel.

  U moet uw voorstel wijzigen om deze uitkeringen aan te geven.

  Als u onderhoudsuitkeringen hebt betaald, moet u deze namelijk aangeven opdat 80% van het betaalde bedrag kan worden afgetrokken van uw belastingen. Vermeld bovenop het bedrag ook naam, voornaam en adres van de persoon aan wie u de uitkeringen betaalt.

  Als u onderhoudsuitkeringen hebt ontvangen, zijn het deze inkomsten die u moet aangeven. Vermeld behalve het bedrag ook naam, voornaam en adres van de persoon die de uitkeringen betaalt.

 • Ik ben getrouwd in 2023 (zonder wettelijk samenwonend te zijn in 2022)

  Als u getrouwd bent in 2023 (en u in 2022 niet wettelijk samenwoonde met uw partner), ontvangt u in 2024 nog elk afzonderlijk een belastingaangifte of een voorstel van vereenvoudigde aangifte.

  Zijn de nettobestaansmiddelen van uw partner niet groter dan 3.820 euro (inkomsten 2023) ? Dan hebt u ongetwijfeld recht op een belastingvoordeel. Wijzig uw voorstel door deze informatie te vermelden.

 • Ik heb een hypothecaire lening en/of een individuele levensverzekering

  Hypothecaire lening

  Als u een hypothecaire lening hebt,  bevat uw voorstel in principe gegevens betreffende:

  • uw geïntegreerde woonbonus
  • uw chèque-habitat
  • uw gewestelijke woonbonus
  • uw federale belastingvermindering voor de premies van een individuele levensverzekering.

  Hebt u in 2023 een nieuwe lening gesloten om een woning te verwerven of geeft u meerdere levensverzekeringen aan? Dan moet u ongetwijfeld uw voorstel wijzigen.

  De individuele levensverzekering

  Is dit het eerste jaar dat u een premie van een individuele levensverzekering aangeeft? We hebben deze informatie in uw voorstel opgenomen.

  Door deze premie aan te geven, geniet u een belastingvermindering maar u zult op termijn belast worden op de premie. U kunt dus kiezen om deze premie niet aan te geven en uw voorstel wijzigen.

 • Ik ben eigenaar van een ander onroerend goed dan mijn eigen woning

  Bent u eigenaar van een onroerend goed (huis, appartement...) dat niet uw eigen woning is?

  Controleer of uw voorstel de gegevens van uw onroerend goed correct vermeldt, vooral in de volgende gevallen:

  • U hebt uw onroerend goed gekocht of verkocht in 2022 of 2023.
  • U hebt het vruchtgebruik van uw onroerend goed veranderd in 2022 of 2023.
  • U bent verhuisd in 2023.
  • Uw burgerlijke staat is veranderd (huwelijk, echtscheiding, enz.) in 2022.

  Is dit niet het geval? Dan moet u uw voorstel wijzigen.

  Als u uw onroerend goed verhuurt aan een persoon die het beroepsmatig gebruikt, moet u heel waarschijnlijk uw voorstel wijzigen.

  Bent u in 2023 slechts tijdens een deel van het jaar eigenaar van uw goed geweest (na een verkoop of aankoop in 2023)? Vermeld dan het (niet-geïndexeerd) kadastraal inkomen in verhouding tot de periode waarin u eigenaar was.

  Bijvoorbeeld: (niet-geïndexeerd) kadastraal inkomen van 1.500 euro en de wederverkoop van het goed op 17 november: het te vermelden kadastraal inkomen is 1.500/365 (= volledig jaar) x 320 (= dagen tot 16 november) = 1.315 euro.

  Voer de wijzigingen bij voorkeur uit via MyMinfin (Tax-on-web). De online hulp zal u stap voor stap begeleiden om de gegevens van uw onroerend goed aan te passen.

  Wenst u meer informatie over de onroerende inkomsten

 • In mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte staat een bedrag vermeld in code 1106 en/of 2106. Vorige jaren was dat niet het geval. Wat moet ik doen?

  U bent eigenaar van een garage of parkeerplaats die bij uw eigen woning hoort, maar die garage of parkeerplaats heeft een apart kadastraal inkomen (K.I.) en

  • is gelegen op een kadastraal perceel dat grenst aan uw eigen woning, of
  • grenst niet aan uw woning maar kan door haar onmiddellijk nut als één geheel met uw eigen woning beschouwd worden (vb. op een terrein naast het appartementsgebouw waar u woont).

  We hebben niet altijd voldoende gegevens om een eigendom automatisch te kunnen identificeren als een garage of parkeerplaats die hoort bij uw eigen woning.

  Het kan daarom zijn dat we dit kadastraal inkomen van uw garage of parkeerplaats ingevuld hebben in de code 1106 of 2106, hoewel die bij uw eigen woning hoort. Daardoor wordt uw eigen garage of parkeerplaats ten onrechte belast.

  In de code 1106 of 2106 moeten alleen onroerende goederen aangegeven worden die niet uw eigen woning zijn en die u verhuurt of die u niet verhuurt maar als tweede verblijf gebruikt.

  Wat moet ik doen om dit recht te zetten?

  U moet uw voorstel wijzigen.

  • Gebruik via MyMinfin (Tax-on-web) de invulhulp om uw eigen woning samen te voegen met de bijhorende garage of parkeerplaats.
   • U bent geen eigenaar van een ander onroerend goed: na wijziging is het bedrag in code 1106/2106 gelijk aan nul.
   • U bent ook eigenaar van een ander onroerend goed: het bedrag vermeld in code 1106 en/of 2106 is verminderd met het (niet-geïndexeerd) K.I. van de bijhorende garage of parkeerplaats.
  • Via het papieren antwoordformulier: 
   • U bent geen eigenaar van een ander onroerend goed: verwijder het bedrag vermeld in code 1106 en/of 2106.
   • U bent ook eigenaar van een ander onroerend goed: verminder het bedrag vermeld in code 1106 en/of 2106 met het (niet-geïndexeerd) K.I. van de bijhorende garage of parkeerplaats.

   
  Moet ik die rechtzetting elk jaar doen?

  Als de wijziging door FOD Financiën werd aanvaard, zal het (niet-geïndexeerd) K.I. van uw eigen woning en bijhorende garage of parkeerplaats de volgende jaren correct vermeld worden in uw voorstel van vereenvoudigde aangifte.

 • Mijn woon-werkverkeer bedraagt 75 km of meer

  Bedroeg de afstand tussen uw woonplaats en uw werkplaats op 1 januari 2024 75 km of meer? Dan kunt u in aanmerking komen voor een verhoging van het wettelijk forfait.

  Die verhoging is zelfs van toepassing wanneer u het grootste deel van de tijd hebt getelewerkt. Het volstaat dat u in 2023 eenmaal het woon-werktraject hebt afgelegd om er recht op te hebben.

  Wijzig uw voorstel en vermeld de afstand (enkele reis) in kilometers tussen uw woonplaats en uw werkplaats. Vermeld, als nodig, een afgerond getal (bijvoorbeeld, als de afstand 82,4 km is, vermeld dan ‘82’).

  Opmerking: als u wenst in aanmerking te komen voor de toepassing van het wettelijk forfait, dan kunt u uw werkelijke kosten niet aangeven.

 • Ik heb mijn studiejaren afgekocht om een hoger pensioen te ontvangen

  De afkoop van de studiejaren geeft u recht op een fiscale aftrek.

  We ontvangen momenteel geen informatie over deze betaalde bijdragen in het kader van de regularisatie van studiejaren. Daarom kunnen we deze dus niet opnemen in uw voorstel.

  U moet uw voorstel wijzigen door in de code 1257/2257 (vak IV, A, 18, ‘Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen’) het bedrag van de in 2023 betaalde bijdragen te vermelden. Dat bedrag staat vermeld op een attest dat u van de Federale Pensioendienst ontvangt.

  Meer informatie over de afkoop van studiejaren op de website van de Federale Pensioendienst

 • Ik heb een rekening of een individuele levensverzekering in het buitenland

  Als u in 2023 een rekening of een individuele levensverzekering in het buitenland had, dan is uw voorstel niet meer geldig (zelfs als u deze rekening of levensverzekering niet meer hebt in 2024).

  U moet een aangifte indienen (waarin u uw rekening of levensverzekering vermeldt):

  • Ofwel online: open uw voorstel in MyMinfin (Tax-on-web) en klik op ‘Uw gegevens zijn onjuist of onvolledig?’ Klik vervolgens op ‘een aangifte indienen’
  • Ofwel via papier: vraag telefonisch een papieren formulier aan (vanaf begin juni).

  Dit is eveneens het geval als:

  • uw echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of één van uw (niet-ontvoogde) minderjarige kinderen titularis was van een rekening of een individuele levensverzekering in het buitenland.
  • u deze rekening of levensverzekering slechts voor een deel van het jaar 2023 hebt gehad.

  Als u dat nog niet hebt gedaan, moet u de gegevens van uw rekening in het buitenland meedelen aan het centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank van België.

 • Juridische constructie, beheer van rekeningen in het buitenland en leningen aan startende kleine vennootschappen

  • Bent u (of uw echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of één van uw niet-ontvoogde minderjarige kinderen) op enig moment in 2023 beheerder geweest van een of meerdere rekeningen in het buitenland op naam van een of meerdere verenigingen die geen winsten of baten verkrijgen en niet onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of aan de rechtspersonenbelasting?
  • Bent u (of uw echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of één van uw niet-ontvoogde minderjarige kinderen) op enig moment in 2023 oprichter geweest van een juridische constructie?
  • Hebt u (of uw echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of één van uw niet-ontvoogde minderjarige kinderen) op enig moment in 2023 een dividend of enig ander voordeel van een juridische constructie, op welke manier dan ook, verkregen?
  • Hebt u tussen 1 augustus 2015 en 31 december 2023 leningen verstrekt (gelieve het aantal te vermelden) aan startende kleine vennootschappen via een erkend crowdfunding-platform?

  Als u in een van deze gevallen bent, is uw voorstel niet meer geldig. U moet een aangifte indienen (waarin u de volgende informatie vermeldt):

  • Ofwel online: open uw voorstel in MyMinfin (Tax-on-web) en klik op ‘Uw gegevens zijn onjuist of onvolledig?’ Klik vervolgens op ‘een aangifte indienen’.
  • Ofwel via papier: vraag telefonisch een papieren formulier aan (vanaf begin juni).