Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Tijdelijke werkloosheid en belastingen

Tijdelijke werkloosheid en belastingen

 • Worden de wettelijke en eventuele extrawettelijke uitkeringen 'tijdelijke werkloosheid' ten gevolge van het uitbreken van het coronavirus op fiscaal vlak anders behandeld dan de reeds bestaande uitkeringen?

  Op het vlak van de berekening van de belasting maken de bestaande fiscale bepalingen geen onderscheid tussen uitkeringen ingevolge tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het uitbreken van het coronavirus en andere uitkeringen ingevolge tijdelijke werkloosheid.

  Op het vlak van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing is er daarentegen wel een specifieke regeling voorzien voor de wettelijke uitkeringen die vanaf 01.05.2020 tot en met 31.12.2021 worden betaald of toegekend aan tijdelijk werklozen (zie vraag 7) en betrekking hebben op dagen van tijdelijke werkloosheid in diezelfde periode. Het maakt daarbij geen verschil of het gaat om uitkeringen ingevolge tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het uitbreken van het coronavirus dan wel om andere uitkeringen ingevolge tijdelijke werkloosheid.

  U kan de belangrijkste principes van het belastingstelsel van die wettelijke en extrawettelijke uitkeringen ingevolge tijdelijke werkloosheid hieronder raadplegen.

 • Zijn de wettelijke en eventuele extrawettelijke uitkeringen die ik ingevolge tijdelijke werkloosheid ontvang, belastbaar?

  Ja. Deze wettelijke en eventuele extrawettelijke uitkeringen zijn in de inkomstenbelasting belastbaar tegen de gewone belastingtarieven (namelijk het progressief tarief, wat betekent dat de tarieven stijgen naarmate uw inkomen toeneemt).

 • Komen deze wettelijke en extrawettelijke uitkeringen in aanmerking voor een belastingvermindering?

  In principe wel.
  De toepassing van een belastingvermindering op deze uitkeringen en het bedrag ervan zijn evenwel afhankelijk van een aantal factoren.

 • Welke factoren beïnvloeden het bedrag van de belastingvermindering?

  Wanneer u voor het jaar 2020 naast die uitkeringen ingevolge tijdelijke werkloosheid ook nog bezoldigingen als werknemer of andere inkomsten heeft ontvangen (bijvoorbeeld onroerende inkomsten), wordt het bedrag van de belastingvermindering beperkt.

 • Wat is het maximumbedrag van de belastingvermindering?

  De berekening van de belastingvermindering is technisch complex. Zo bestaat die vermindering uit twee delen, met name een basisvermindering en eventueel nog een bijkomende vermindering. Wanneer u voor het inkomstenjaar 2020 bijvoorbeeld ook nog bezoldigingen als werknemer heeft verkregen dan kan u enkel aanspraak maken op de basisvermindering. Die bedraagt in principe maximaal 1.828,41 euro maar wordt afgebouwd in functie van uw andere inkomsten (zie vragen 4 en 6).

 • Kan het zijn dat de belastingvermindering in mijn geval slechts een fractie van het maximumbedrag van 1.828,41 euro bedraagt of zelfs gelijk is aan nul?

  Dat is inderdaad mogelijk.

  Wanneer uw wettelijke en eventuele extrawettelijke uitkeringen slechts een klein deel bedragen van het totaal bedrag van uw belastbare inkomsten (beroepsinkomsten, roerende en onroerende inkomsten, diverse inkomsten) dan zal de belastingvermindering slechts zeer beperkt of zelfs nul zijn.

  De belastingvermindering is bijvoorbeeld gelijk aan nul wanneer u gedurende het inkomstenjaar 2020 een belastbaar inkomen heeft gehad van 29.600 euro of meer.

 • Wordt er bedrijfsvoorheffing ingehouden op die wettelijke en extrawettelijke uitkeringen?

  De wettelijke uitkeringen die vanaf 01.05.2020 tot en met 31.12.2021 worden betaald of toegekend aan tijdelijk werklozen en betrekking hebben op dagen van tijdelijke werkloosheid in diezelfde periode, worden onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing tegen het tarief van 15 %.

  De andere wettelijke uitkeringen en extrawettelijke uitkeringen ingevolge tijdelijke werkloosheid worden onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing tegen het tarief van 26,75 %.

  Die bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden op het bedrag van de wettelijke en extrawettelijke uitkeringen ingevolge tijdelijke werkloosheid. U ontvangt dus het bedrag van die wettelijke en extrawettelijke uitkeringen verminderd met de bedrijfsvoorheffing.

 • Is de bedrijfsvoorheffing gelijk aan de eindbelasting?

  Neen, de bedrijfsvoorheffing is slechts een voorafname van de definitief verschuldigde inkomstenbelasting en wordt daarmee verrekend. Het is dus niet zo dat het tarief van de bedrijfsvoorheffing volledig overeenstemt met het belastingtarief dat uiteindelijk op die uitkeringen zal worden toegepast.

 • Zal ik dan ook effectief minder belastingen betalen op de uitkeringen die worden onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing tegen het tarief van 15 %?

  Neen, alleen de bedrijfsvoorheffing is verlaagd. De uiteindelijke belastingafrekening gebeurt aan de gewone tarieven. Mogelijk zal u bij de belastingafrekening in 2021 dus iets meer belasting moeten betalen, of minder belasting terugkrijgen dan gewoonlijk. Dat is wel heel erg afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

 • Wanneer kan ik zicht krijgen op mijn belastingtoestand voor het inkomstenjaar 2020, aanslagjaar 2021?

  Zodra het berekeningsprogramma personenbelasting definitief is (vermoedelijk in de loop van het voorjaar 2021) kan u een berekening voor het inkomstenjaar 2020, aanslagjaar 2021, uitvoeren via de applicatie Taxcalc.