Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Meerwaardebelasting voor niet-rijksinwoners

Meerwaardebelasting voor niet-rijksinwoners

 • Welke belasting moet ik als niet-rijksinwoner betalen bij de verkoop van een in België gelegen onroerend goed dat ik gebruik voor mijn beroepswerkzaamheid?

  Op de meerwaarde die u bij de verkoop van een in België gelegen onroerend goed verwezenlijkt, is bedrijfsvoorheffing verschuldigd, op voorwaarde dat deze meerwaarde begrepen is in uw in België belastbare winst of baten.

  U zal deze meerwaarde en die bedrijfsvoorheffing moeten vermelden in een aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen). Bij de berekening van de verschuldigde belasting van niet-inwoners zal de reeds betaalde bedrijfsvoorheffing worden verrekend.

  Naargelang de termijn waarbinnen u het onroerend goed verkoopt, zijn de meerwaarden in de belasting van niet-inwoners gezamenlijk belastbaar of tegen een afzonderlijk tarief van 16,5 %.

 • Welke belasting moet ik als niet-rijksinwoner betalen bij de verkoop van een in België gelegen onroerend goed, buiten een beroepswerkzaamheid?

  De meerwaarde is in principe niet belastbaar in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen), tenzij u die meerwaarde op een in België gelegen onroerend goed verwezenlijkt:

  buiten het normaal beheer van privévermogen

  Op dergelijke inkomsten is een bedrijfsvoorheffing verschuldigd die 30,28 % van het brutobedrag bedraagt. 
  Deze bedrijfsvoorheffing is de eindbelasting, en kan dus niet worden vermeld in een aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen).

  binnen het normaal beheer van privévermogen, maar binnen een wettelijk bepaalde termijn

  • voor gronden zal die meerwaarde belastbaar zijn wanneer u deze binnen de 8 jaar na aankoop verkoopt
  • voor gebouwen zal die meerwaarde belastbaar zijn wanneer u deze binnen 5 jaar na aankoop verkoopt

  Voor onroerende goederen die u verkreeg door schenking of voor gebouwen die u zelf opricht, gelden specifieke termijnen.

  Deze meerwaarden zijn onderworpen aan een bijzondere aanslag van 33 % of 16,5 % van de meerwaarde, naargelang de aard van het onroerend goed (gebouwd of ongebouwd) en de termijn waarbinnen u het goed verkoopt.

  Deze bijzondere aanslag is de eindbelasting. U kan deze meerwaarde dus niet vermelden in een aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen).

  Wat wordt verstaan onder 'normaal beheer van privévermogen'?

  Het beheer van een privévermogen bestaat uit handelingen die een goede huisvader normaal verricht om het vermogen winstgevend te maken. Het vermogen bestaat uit de roerende en onroerende goederen en de portefeuillewaarden die hij heeft verworven door eigen sparen, die hij verkregen heeft door erfopvolging, door schenking of als wederbelegging van vervreemde goederen.

 • Welke belasting moet ik als niet-rijksinwoner betalen bij de verkoop van aandelen?

  Ik verwezenlijk de meerwaarde binnen de uitoefening van mijn beroepswerkzaamheid

  De meerwaarde die u bij de verkoop van aandelen verwezenlijkt, is in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) belastbaar als winst of baten, op voorwaarde dat deze meerwaarde begrepen is in uw in België belastbare winst of baten. 

  België heeft het recht om daarover belasting te heffen op grond van de overeenkomst met het woonland van de niet-inwoner als het gaat om aandelen die deel uitmaken van het bedrijfsvermogen van de in België gelegen vaste inrichting/vaste basis.

  Deze winst of baten moet u vermelden in een aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen).

  De meerwaarde is gezamenlijk belastbaar of tegen een afzonderlijk tarief van 16,5 %, naargelang de termijn waarbinnen u de aandelen verkoopt. De meerwaarde is echter gezamenlijk belastbaar in de mate dat zij overeenstemt met een voorheen aangenomen minderwaarde.

  Ik verwezenlijk de meerwaarde buiten de uitoefening van mijn beroepswerkzaamheid

  In die situatie raadpleegt u de bilaterale overeenkomst, afgesloten tussen België en het woonland van de niet-inwoner. U kunt nagaan welke van beide staten het recht heeft om daarover belasting te heffen. De meest voorkomende regel is dat het woonland van de genieter het recht heeft om daarover belasting te heffen, maar er zijn uitzonderingen waardoor het belangrijk blijft de overeenkomst te raadplegen.