Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Wonen in en pensioen ontvangen van verschillende EU-lidstaten

Wonen in en pensioen ontvangen van verschillende EU-lidstaten

 • Ik woon in de ene EU-lidstaat en ontvang een pensioen van de andere EU-lidstaat. Waar word ik belast?

  België heeft met iedere EU-lidstaat afzonderlijk een overeenkomst ter vermijding van dubbele belasting afgesloten. In die verschillende overeenkomsten wordt per inkomstencategorie bepaald welk land (het bronland van het pensioen of het woonland van de gepensioneerde) het recht heeft om belasting te heffen over dat inkomen.

  Omdat die overeenkomsten per land kunnen verschillen is het aan te raden om steeds het verdrag te raadplegen dat op uw situatie van toepassing is. Binnen ieder verdrag is het ook van belang om het correcte, meest specifieke artikel te raadplegen. Welk land de belasting mag heffen is immers afhankelijk van het soort pensioen (opgebouwd ingevolge een tewerkstelling bij de overheid of ingevolge een dienstbetrekking in de private sector). Alle in werking zijnde overeenkomsten die België heeft afgesloten vindt u hier.

 • Ik ontvang een pensioen van Belgische oorsprong, maar woon in een andere EU-lidstaat. Wat zijn mijn fiscale verplichtingen in België?

  België als bronland heft belasting

  Als op basis van de overeenkomst met uw woonland, België als bronland het recht heeft om belasting te heffen, dan zal het pensioen in België belast worden. Dat heeft als gevolg dat:

  • u een aangifte in de belasting niet-inwoners moet indienen.
  • de uitbetalingsinstantie van het pensioen bedrijfsvoorheffing moet inhouden (behalve als het bedrag van het pensioen te laag is).

  Uw woonland heft belasting

  Als op basis van de overeenkomst met uw woonland, dat land het recht heeft om belasting te heffen, dan zal het inkomen in België niet worden belast en is er geen aangifteplicht in de belasting niet-inwoners.

  Opgelet! De vrijstelling van indienen van de aangifte niet-inwoners zal slechts toegekend worden als:

  • aan alle voorwaarden is voldaan (zie overeenkomst zelf) en
  • u het recht hebt om de overeenkomst in te roepen. Dat is enkel het geval als u door de belastingadministratie van uw woonland aangemerkt wordt als fiscaal inwoner. Daartoe moet u een fiscaal woonplaatsattest (opgemaakt door de belastingdiensten van uw land) kunnen voorleggen.

  Er is dus steeds sprake van een ‘vrijstelling van belasting in België onder voorwaarden’.

 • Ik woon in België, maar ontvang een pensioen van een andere EU-lidstaat. Wat zijn mijn fiscale verplichtingen in België?

  Als inwoner van België moet u jaarlijks een aangifte in de personenbelasting indienen. In die aangifte moet u alle inkomsten opnemen die u wereldwijd hebt verkregen. Als u een pensioen uit een ander EU-lidstaat ontvangt, dan moet u dat pensioen dus ook opnemen in de aangifte personenbelasting.

  Als op basis van de overeenkomst met de andere EU-lidstaat, dat land het recht heeft om het pensioen te belasten, dan kunt u in de aangifte personenbelasting een vrijstelling van belasting vragen. Meer informatie daarover vindt u hier.

  De wijze waarop België als woonland dubbele belasting moet voorkomen is opgenomen in het voorkomingsartikel van de verdragen. Het betreft een vrijstelling met progressievoorbehoud. Dat wil zeggen dat over het vrij te stellen pensioen geen inkomstenbelasting verschuldigd is, maar dat het inkomen zelf wel meetelt ter bepaling van het tarief over de andere inkomsten. Sommige overeenkomsten staan wel toe dat er gemeentebelasting aangerekend wordt over het vrij te stellen pensioen.

 • Ik ben een Belgisch rijksinwoner en ik ontvang een pensioen. Wat zijn de belastingtarieven?

  Periodiek pensioen

  Wordt uw pensioen (wettelijk of aanvullend pensioen) op periodieke basis uitgekeerd, dan is uw pensioen in de personenbelasting gezamenlijk belastbaar tegen het progressief belastingtarief.

  Dat wil zeggen dat uw pensioen wordt samengeteld met alle andere tegen het progressief tarief belastbare inkomsten. Het tarief van de belasting zal dan trapsgewijs stijgen naarmate uw inkomen groter wordt.  

  De personenbelasting wordt berekend op alle belastbare inkomsten, zelfs als sommige daarvan in het buitenland zijn behaald of verkregen.

  De progressieve belastingtarieven zijn:

  Inkomensschijf
  aj. 2024, ink. 2023
  Tarief belasting Inkomensschijf
  aj. 2025, ink. 2024
  Schijf 1 Van 0,01 euro tot 15.200 euro 25 % Van 0,01 euro tot 15.820 euro
  Schijf 2 Van 15.200 euro tot 26.830 euro 40 % Van 15.820 euro tot 27.920 euro
  Schijf 3 Van 26.830 euro tot 46.440 euro 45 % Van 27.920 euro tot 48.320 euro
  Schijf 4 Meer dan 46.440 euro 50 % Meer dan 48.320 euro

  Voorbeeld (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023):
  Pieter, een Belgisch rijksinwoner zonder personen ten laste, ontvangt een belastbaar inkomen van 38.000 euro.
  Berekening van zijn basisbelasting:

  • 25 % op 15.200 = 3800 euro
  • 40 % op (26.830 – 15.200) = 4.652 euro
  • 45 % op (38.000 – 26.830) = 5.026,50 euro

  De basisbelasting bedraagt 13.478,50 euro (= 3.800 + 4.652 + 5.026,50).
  Deze basisbelasting wordt vervolgens verminderd met de belastingvermindering voor ‘belastingvrije som’ en andere belastingverminderingen.

  Iedereen die aan de personenbelasting onderworpen is, heeft recht op een ‘belastingvrije som’. Dat betekent dat een deel van de belastbare inkomsten niet belast wordt. De belastingvrije som bedraagt 10.160 euro (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023). (Aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 10.570 euro). Die belastingvrije som kan verhogen naargelang de persoonlijke situatie (bijvoorbeeld voor kinderen ten laste).

  Verder kan uw pensioen (wettelijk of aanvullend pensioen) nog recht geven op een belastingvermindering voor pensioenen.

  De berekening van die belastingvermindering is technisch complex. Zo bestaat die vermindering uit twee delen: een basisvermindering van 2.067,84 euro en een aanvullende vermindering van 428,16 euro (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023). (Aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 2.151,72 en 444,78 euro). De aanvullende vermindering wordt enkel verleend wanneer uw belastbaar inkomen lager is dan 26.820 euro (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023). (Aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 27.900 euro). Zowel de basisvermindering als de aanvullende vermindering kunnen verder worden afgebouwd in functie van uw andere inkomsten.

  Tot slot kunt u in bepaalde gevallen nog recht hebben op een belastingvermindering wanneer het zou gaan om een pensioen van buitenlandse oorsprong: uw buitenlands pensioen (of een gedeelte ervan) kan in België vrijgesteld of onderworpen worden aan een verlaagd tarief.

  Als u voldoet aan de voorwaarden om een vrijstelling op basis van de overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting te kunnen genieten dan zal het buitenlands pensioen niet worden belast. Met dat vrijgestelde pensioen wordt echter wel rekening gehouden voor de berekening van de belastingen op uw andere inkomsten.

  Pensioenkapitaal

  Wordt uw pensioen als een éénmalig kapitaal uitgekeerd, dan is dat pensioenkapitaal in principe belastbaar tegen een afzonderlijke aanslagvoet.

  Het soort pensioen, de wijze waarop dat pensioen is opgebouwd (werkgeversbijdragen,  persoonlijke bijdragen), het tijdstip waarop en de omstandigheden waarin dat pensioenkapitaal wordt uitgekeerd bepalen de toepasselijke aanslagvoet (8 %, 10 %, 16,5 %, 18 %, 20 %, 33 % of het progressief tarief).

  Sommige pensioenkapitalen of delen daarvan worden echter omgezet naar een fictieve rente. Die fictieve omzettingsrente is gedurende 10 of 13 opeenvolgende belastbare tijdperken gezamenlijk belastbaar tegen het progressief belastingtarief. Dat zijn bijvoorbeeld kapitalen die de aard hebben van een vergoeding tot geheel of gedeeltelijk herstel van een bestendige derving van beroepsinkomsten, kapitalen uitgekeerd op een in de wet bedoeld gunstig tijdstip uit hoofde van individueel gesloten levensverzekeringscontracten en dit tot het bedrag dat dient voor de wedersamenstelling of het waarborgen van een hypothecaire lening enzovoort.

 • Ik ben een niet-rijksinwoner en ik ontvang een pensioen. Wat zijn de belastingtarieven?

  De belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) wordt alleen berekend op de inkomsten waarvoor België op basis van de overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting de heffingsbevoegdheid heeft en die u in België behaalt of verkrijgt.

  Bij de berekening van de belasting van niet-inwoners worden de inkomsten die op basis van de overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting zijn vrijgesteld niet bij de overige, in België belastbare inkomsten geteld. Zij hebben, in tegenstelling tot de personenbelasting, dus geen invloed op de aanslagvoet die van toepassing is op de in België belastbare inkomsten.

  De schalen (cf. periodieke pensioenen) en tarieven (cf. pensioenkapitaal) die gelden voor rijksinwoners gelden ook voor niet-rijksinwoners.

  Uw periodiek pensioen (wettelijk of aanvullend pensioen) kan, zoals in de personenbelasting, recht geven op een belastingvermindering voor pensioenen. Die belastingvermindering wordt verleend binnen de perken en onder de voorwaarden zoals in de personenbelasting, maar met inachtneming van het geheel van de binnenlandse en de buitenlandse inkomsten.

  Wanneer de in België belastbare beroepsinkomsten tenminste 75 % bedragen van de totale beroepsinkomsten (zowel de Belgische als de buitenlandse beroepsinkomsten), dan hebt u recht op een ‘belastingvrije som’. Dat betekent dat een deel van de belastbare inkomsten niet belast wordt. De belastingvrije som bedraagt 10.160 euro (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023). (Aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 10.570 euro). Die belastingvrije som kan verhogen naargelang de persoonlijke situatie (bijvoorbeeld voor kinderen ten laste).

  Inwoners van Frankrijk, Nederland en Luxemburg van wie de in België belastbare beroepsinkomsten lager zijn dan 75 % van de totale beroepsinkomsten kunnen op basis van de overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting toch nog aanspraak maken op persoonsgebonden voordelen (zoals bijvoorbeeld de ‘belastingvrije som’). Die voordelen worden echter verminderd: 

  • als u inwoner bent van Frankrijk: naar rata van de in België belastbare bezoldigingen van werknemers, winst of baten van een zelfstandige beroepswerkzaamheid in verhouding tot het totale beroepsinkomen
  • als u inwoner bent van Nederland of Luxemburg: naar rata van de in België belastbare inkomsten in verhouding tot het totale wereldinkomen.