Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Wonen en werken in verschillende EU-lidstaten

Wonen en werken in verschillende EU-lidstaten

 • Ik woon en werk in verschillende EU-lidstaten. Waar word ik belast?

  Als u in het ene land woont maar werkt in een ander land dan zult u vaak in beide landen (het woonland en het werkland) fiscale verplichtingen hebben. Als beide landen echter een overeenkomst hebben afgesloten ter voorkoming van dubbele belasting dan zult over hetzelfde inkomen slechts in één land belasting moeten betalen.

  België heeft met iedere EU-lidstaat afzonderlijk een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting afgesloten. In die verschillende overeenkomsten wordt steeds per inkomenscategorie bepaald welk land (het woonland of het werkland) het recht heeft om belasting te heffen.

  Omdat die overeenkomsten per land kunnen verschillen is het aan te raden om steeds het verdrag te raadplegen dat op uw situatie van toepassing is. Binnen ieder verdrag is het ook van belang om het correcte, meest specifieke artikel (afhankelijk van het soort beroepsinkomen) te raadplegen. Alle door België afgesloten overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting vindt u hier.

 • Ik woon in België maar werk in een andere EU-lidstaat. Wat zijn mijn fiscale verplichtingen in België?

  Als fiscaal inwoner van België moet u jaarlijks een aangifte in de personenbelasting indienen. In die aangifte moet u alle inkomsten opnemen die u wereldwijd hebt verkregen. Ook de vergoedingen (bezoldigingen, baten, winsten, …) die u hebt verkregen ingevolge de in het andere land uitgevoerde beroepsactiviteit, zult u moeten opnemen als belastbaar inkomen in die aangifte.

  Als op basis van de overeenkomst met de andere EU-lidstaat, dat land het recht heeft om het inkomen te belasten, dan kunt u in de aangifte personenbelasting een vrijstelling van belasting vragen. Meer informatie daarover vindt u hier.

  De wijze waarop België als woonland dubbele belasting moet voorkomen, is opgenomen in het voorkomingsartikel van de verdragen. Het betreft een vrijstelling met progressievoorbehoud. Dat wil zeggen dat over het vrij te stellen beroepsinkomen geen inkomstenbelasting verschuldigd is, maar dat het inkomen zelf wel meetelt ter bepaling van het tarief over de andere inkomsten. Sommige overeenkomsten staan wel toe dat er gemeentebelasting aangerekend wordt over het vrij te stellen beroepsinkomen.

 • Ik werk in België maar woon in een andere EU-lidstaat. Wat zijn mijn fiscale verplichtingen in België?

  België als werkland heft belasting

  Als op basis van de overeenkomst met uw woonland, België als werkland het recht heeft om belasting te heffen, dan zal het inkomen in België worden belast. Dat heeft als gevolg dat u een aangifte in de belasting niet-inwoners moet indienen.

  Uw woonland heft belasting

  Als op basis van de overeenkomst met uw woonland, dat land het recht heeft om belasting te heffen, dan zal het inkomen in België niet worden belast en is er geen aangifteplicht in de belasting niet-inwoners.

  Opgelet! De vrijstelling van indienen van de aangifte niet-inwoners zal slechts toegekend worden als:

  • aan alle voorwaarden is voldaan (zie overeenkomst zelf) en
  • u het recht hebt om de overeenkomst in te roepen. Dat is enkel het geval als u door de belastingadministratie van uw woonland aangemerkt wordt als fiscaal inwoner. Daartoe moet u een fiscaal woonplaatsattest (opgemaakt door de belastingdiensten van uw land) kunnen voorleggen.

  Er is dus steeds sprake van een ‘vrijstelling van belasting in België onder voorwaarden’.

 • Ik woon in België en werk in een van de buurlanden, of omgekeerd. Welke regels zijn van toepassing?

  Algemeen

  België heeft ook met de directe buurlanden (Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk) overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting afgesloten. Die overeenkomsten bepalen dat het werkland belasting heft over de bezoldigingen die worden uitbetaald aan een werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten met een private werkgever die in het werkland gevestigd is.

  Uitzondering

  In de overeenkomst met Frankrijk is er echter een uitzondering opgenomen, namelijk werknemers met het statuut van grensarbeider. Er geldt soms een bijzonder fiscaal statuut voor werknemers die:

  • wonen in de Franse grensstreek en
  • werken in de Belgische grensstreek in de private sector.

  Ondanks hun tewerkstelling op Belgisch grondgebied blijven hun Belgische beroepsinkomsten toch belastbaar in hun woonland, Frankrijk. Daaraan zijn wel strenge voorwaarden en formaliteiten verbonden. Bovendien betreft het een uitdovende maatregel die zal aflopen in 2033. Meer informatie vindt u in de circulaire nr. AFZ/2008-0408 (AFZ 17/2009) van 17.12.2009.

 • Ik woon en werk in verschillende EU-lidstaten. Wat is de impact op de tarieven van de inkomstenbelasting?

  U woont in België maar werkt in een andere EU-lidstaat

  De personenbelasting wordt berekend op alle belastbare inkomsten, zelfs als sommige daarvan in het buitenland zijn behaald of verkregen.

  Als het inkomen dat u hebt verworven ingevolge uw prestaties in een andere EU-lidstaat belastbaar is in een andere EU-lidstaat (op basis van de overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting), dan kunt u over dat inkomen een vrijstelling van inkomstenbelasting vragen in de aangifte personenbelasting.

  Bij de berekening van de personenbelasting worden die vrijgestelde inkomsten bij de in België belastbare inkomsten geteld om zo de (hogere) aanslagvoet te bepalen die van toepassing is op de in België belastbare inkomsten (vrijstelling onder progressievoorbehoud). Het tarief van de personenbelasting stijgt immers naarmate het inkomen groter wordt.

  Dergelijke vrijgestelde inkomsten worden dus zelf niet belast, maar de andere inkomsten (die in België daadwerkelijk belastbaar zijn) kunnen daardoor zwaarder worden belast.

  U werkt in België maar woont in een andere EU-lidstaat

  De belasting van niet-inwoners wordt alleen berekend op de inkomsten waarvoor België de heffingsbevoegdheid heeft (op basis van de overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting) en die in België werden behaald of verkregen.

  Bij de berekening van de belasting van niet-inwoners worden de inkomsten die op basis van de overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting zijn vrijgesteld niet bij de overige inkomsten geteld. Zij hebben, in tegenstelling tot de personenbelasting, dus geen invloed op de aanslagvoet die van toepassing is op de in België belastbare inkomsten.

  Wanneer de in België belastbare beroepsinkomsten tenminste 75 % bedragen van de totale beroepsinkomsten (zowel de Belgische als de buitenlandse beroepsinkomsten), dan hebt u recht op een ‘belastingvrije som’. Dat betekent dat een deel van de belastbare inkomsten niet belast wordt. De belastingvrije som bedraagt 10.160 euro (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023). (Aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 10.570 euro). Die belastingvrije som kan verhogen naargelang de persoonlijke situatie (bijvoorbeeld voor kinderen ten laste).

  Verder wordt de belasting nog verminderd:

  • voor bepaalde inkomsten (bijvoorbeeld voor pensioenen en vervangingsinkomsten),
  • voor bepaalde uitgaven (bijvoorbeeld voor kinderoppas, pensioensparen…).

  Voor heel wat belastingvoordelen geldt eveneens als voorwaarde dat de in België belastbare beroepsinkomsten ten minste 75 % moeten bedragen van de totale beroepsinkomsten.

  Inwoners van Frankrijk, Nederland en Luxemburg van wie de in België belastbare beroepsinkomsten lager zijn dan 75 % van de totale beroepsinkomsten kunnen op basis van de overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting toch nog aanspraak maken op persoonsgebonden voordelen (zoals bijvoorbeeld de ‘belastingvrije som’). Die voordelen worden echter verminderd: 

  • als u inwoner bent van Frankrijk: naar rata van de in België belastbare bezoldigingen van werknemers, winst of baten van een zelfstandige beroepswerkzaamheid in verhouding tot het totale beroepsinkomen.
  • als u inwoner bent van Nederland of Luxemburg: naar rata van de in België belastbare inkomsten in verhouding tot het totale wereldinkomen.
 • Ik ben een buitenlands sportbeoefenaar

  Op basis van de meeste overeenkomsten wordt de belasting over de inkomsten die een buitenlandse sporter krijgt door sportprestaties op Belgisch grondgebied geheven in België.

  De buitenlandse sporter is per tijdperk van 12 maanden meer dan 30 dagen actief in België (te bekijken per schuldenaar van de inkomsten)

  De buitenlandse sporter moet ook een aangifte in de belasting niet-inwoners (natuurlijke personen) indienen.

  De buitenlandse sporter is per tijdperk van 12 maanden minder dan 30 dagen actief in België (te bekijken per schuldenaar van de inkomsten)

  De buitenlandse sporter is op het inkomen voor zijn in België uitgeoefende werkzaamheid als sportbeoefenaar een bedrijfsvoorheffing van 18 % verschuldigd.
  De sportbeoefenaar zelf moet geen belastingaangifte indienen als hij geen andere Belgische inkomsten heeft waarvoor hij een belastingaangifte moet indienen. De bedrijfsvoorheffing van 18 % is de definitieve belasting.

  Opgelet! De buitenlandse sportbeoefenaar kan er wel voor kiezen om, ook als hij minder dan 30 dagen actief was in België, een aangifte in de belasting van niet-inwoners in te dienen. Soms is dat voordeliger dan de bedrijfsvoorheffing van 18 %.

 • Ik ben een buitenlands podiumkunstenaar/artiest

  Op basis van de meeste overeenkomsten wordt de belasting over de inkomsten die een buitenlandse artiest krijgt door prestaties op Belgisch grondgebied geheven in België.
   
  Voor buitenlandse artiesten is op het inkomen voor hun in België uitgeoefende werkzaamheid als podiumkunstenaar bedrijfsvoorheffing verschuldigd van 18 %.
  De artiest zelf moet geen belastingaangifte indienen als hij geen andere Belgische inkomsten heeft waarvoor hij een belastingaangifte moet indienen. De bedrijfsvoorheffing van 18 % is de definitieve belasting.
   
  Opgelet! Een buitenlandse artiest kan er wel voor kiezen om een aangifte in de belasting van niet-inwoners in te dienen. Soms is dat voordeliger dan de bedrijfsvoorheffing van 18 %.